Услови за користење

„akt.mk“ е електронски веб сервис на прописи изработен од врвни правни експерти и експерти од областа на информатичката технологија.

Веб сервисот содржи консолидирани текстови на закони изработени од страна на нашите правници и истите се ажурираат на дневна база.

Прописите поставени на веб сервисот се на македонски јазик и истите се бесплатни за користење и симнување за сите без ограничувања.

НАПОМЕНУВАМЕ дека официјални прописи на Република Северна Македонија се прописите објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“.