Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ” бр. 96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни … Прочитај повеќе

Уредба за изменување на уредбата за содржината на Годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 8 став (3) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15 и 97/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2015 година, донесе УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА … Прочитај повеќе

Уредба за содржината на Годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 8 став (3) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе УРЕДБА ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ … Прочитај повеќе

Методологија за процена на вредноста на земјоделското земјиште во државна сопственост и насади

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 7 став (9) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.09.2013 година, донесе МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И НАСАДИ Член … Прочитај повеќе

Методологија за утврдување на максимална и кумулативна површина на земјоделско земјиште во државна сопственост што е предмет на продажба

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 8 став (2) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.09.2013 година, донесе МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА И КУМУЛАТИВНА ПОВРШИНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ … Прочитај повеќе

Правилник за содржината на договорот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Врз основа на член 20 став (2) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15 и 97/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ … Прочитај повеќе

Методологија за процена на пазарната вредност на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерии и објекти кои се во функција на земјоделското производство

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 22-а став 3 од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ … Прочитај повеќе

Деловник за работа на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 14 став (2) од Закон за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 51/18), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 31.7.2018 година, усвои ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОДАЖБА НА … Прочитај повеќе

Правилник за измена и дополнување на правилникот за содржината на програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Врз основа на член 58, став (11) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ, … Прочитај повеќе

Правилник за содржината на програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Врз основа на член 58 став (11) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ … Прочитај повеќе