Одлука за алоцирање на средства од Договорот за заем за “Проект за поврзување на локални патишта”

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 155/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 148/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 2 … Прочитај повеќе

Oдлука за именување на заменици министри и дополнителни заменици на министри

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 48 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19, 110/19 и 154/19) и членот 45 од Законот за Владата на … Прочитај повеќе

Правилник за стандардите кои треба да ги исполнат квалификуваните електронски временски жигови, стандардите кои ги содржат потврдите за квалификувана електронска препорачана достава и стандардите кои треба да ги исполнува квалификуваниот сертификат за автентичност на веб страниците

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА Врз основа на член 51 став (2), член 53 став (2) и член 55 од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ КВАЛИФИКУВАНИТЕ … Прочитај повеќе

Правилник за содржината и начинот на водење на Регистарот на овластувања и проверката на валидноста на овластувањата

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА Врз основа на член 61 став (6) од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) министерот за информатичко општество и администрација донесе ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТУВАЊА И ПРОВЕРКАТА НА ВАЛИДНОСТА НА … Прочитај повеќе

Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ” бр. 96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни … Прочитај повеќе

Oдлука за избор на Владата на Република Северна Македонија

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 3 и 43 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен … Прочитај повеќе

Програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2020 година

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Владата на Република … Прочитај повеќе

Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје за тројца јавни обвинители

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 9 т. 8 и чл. 10 став 1 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник РМ“ бр. 150/2007 година), Советот на јавните обвинители, на одржаната осумдесет и прва седница на 13.12.2019 година, ја донесе следната ОДЛУКА ЗА … Прочитај повеќе

Одлука за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните обвинителства

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 9 т. 8 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник РМ“ бр. 150/07), Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на осумдесет и прва седница одржана на 13.12.2019 година, донесе ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА … Прочитај повеќе

Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 33 став 7 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2019 година, донесе ОДЛУКА ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ПОМЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА … Прочитај повеќе