Закон за стручно образование и обука

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат организирањето, структурата и управувањето на системот на стручното образование и обука. Дефиниции Член 2 Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење: 1. Стручно образование и обука е дел од системот на образованието кој обезбедува индивидуален развој на личноста преку стекнување компетенции, знаења и вештини … Прочитај повеќе

Закон за административни службеници

ГЛАВА I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Предмет на Законот Член 1 (1) Предмет на овој закон се статусот, класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување, мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници. (2) Предмет на овој закон е и статусот и надлежноста на Агенцијата за администрација. Административни работи Член 2 … Прочитај повеќе

Закон за социјалната заштита

I. Глава ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат системот и организацијата на социјалната заштита, корисниците на социјалната заштита, правата на парична помош и социјалните услуги, постапките за остварување на правата и користење на услугите, вршење на дејноста на социјалната заштита, кадрите, финансирањето и надзорот над вршењето на социјалната заштита и други прашања … Прочитај повеќе

Закон за пензиското и инвалидското осигурување

Глава I Основни начела Член 1 Со овој закон се уредува задолжителното пензиско и инвалидско осигурување, опфатот на осигуреници, правата кои се остваруваат од ова осигурување, матичната евиденција на осигурениците и корисниците на права од пензиското и инвалидското осигурување, основите на капиталното финансирано пензиско осигурување, како и посебните услови под кои одделни категории на осигуреници … Прочитај повеќе

Закон за заштита на децата

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредува системот и организацијата за заштита на децата. Член 2 (1) Заштитата на децата е организирана дејност заснована на правата на децата, како и на правата и обврските на родителите за планирање на семејството и на државата и единиците на локалната самоуправа за водење хумана популациона … Прочитај повеќе

Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам

ГЛАВА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат мерките, дејствијата и постапките кои субјектите и надлежните органи и тела ги преземаат заради откривање и спречување на перење пари, поврзани казниви дела и финансирање на тероризам (во натамошниот текст: перење пари и финансирање на тероризам), како и работењето и надлежностите на Управата за … Прочитај повеќе

Закон за здравствената заштита

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се уредуваат прашањата кои се однесуваат на системот и организацијата на здравствената заштита и вршењето на здравствената дејност, загарантираните права и утврдените потреби и интереси на државата во обезбедувањето на здравствената заштита, здравствените установи, вработувањето, правата и должностите,  одговорноста, евалуацијата, престанокот на вработувањето, заштитата … Прочитај повеќе

Закон за служба во Армијата на Република Македонија

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат статусот, правата, обврските, должностите и одговорностите на персоналот на служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), како и системот на плати и надоместоци на плати и други прашања во врска со службата во Армијата. Член 2 (1) Под служба во Армијата се смета … Прочитај повеќе

Закон за данокот на личен доход

ПРВ ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ 1. Предмет на законот Член 1 Со овој закон се уредува оданочувањето на личниот доход на физичките лица, обврзникот за плаќање на данокот на личен доход, даночната основа за пресметување на данокот на личен доход, даночните стапки, роковите за плаќање на данокот на личен доход, како и други прашања кои се … Прочитај повеќе

Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА Се прогласува Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, … Прочитај повеќе