Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 (1) Со овој закон се уредуваат правата и должностите на државните органи во однос на набавката, користењето и располагањето со стварите во државна сопственост, што како долгорочни средства ги користат државните органи за извршување на работите и задачите во земјата и во странство, освен за стварите што ги користат дипломатско-конзуларните … Прочитај повеќе

Закон за класифицирани информации

ГЛАВА ПРВА ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат класификацијата на информациите, условите, критериумите, мерките и активностите што се преземаат за нивна заштита и безбедност, правата, обврските и одговорноста на создавачите и корисниците на класифицирани информации, национална и меѓународната размена, инспекцискиот надзор над спроведувањето на овој закон, како и други прашања во врска … Прочитај повеќе

Закон за Централен регистар на население

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 1. ПРЕДМЕТ НА ЗАКОНОТ Член 1 Со овој закон се уредуваат правата, обврските и одговорностите на органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа и другите државни органи основани согласно со Уставот и со закон, судовите, јавните обвинителства, државното правобранителство, правни и други лица на кои со закон им е доверено да … Прочитај повеќе

Закон за земјоделство и рурален развој

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Содржина на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат планирањето на развојот на земјоделството и руралниот развој, целите на националната земјоделска политика, планирање, следење и процена на националната земјоделска политика, партнерство со социјални и економски партнери од областа на земјоделството, мерките за уредување и поддршка на земјоделски пазари, директни плаќања и … Прочитај повеќе

Закон за престанување на важењето на Законот за трговија на зелени пазари

Член 1 Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за трговија на зелени пазари („Службен весник на Република Македонија“ број 11/18 и 27/19). Член 2 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Закон за здравственото осигурување

ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Co овој закон се уредува здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување. Член 2 Здравственото осигурување се установува како задолжително и доброволно. Задолжително здравствено осигурување се установува за сите граѓани на Република Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични … Прочитај повеќе

Закон за филмската дејност

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се уредуваат вршењето на филмската дејност, основањето, работата, раководењето, управувањето, финансирањето, надзорот над работата и други прашања поврзани со работата на Агенцијата за филм на Република Македонија. Општи одредби за филмска дејност Член 2 Развојот, производството, промоцијата, дистрибуцијата и јавното прикажување на филмови се … Прочитај повеќе

Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет Член 1 (1) Со овој закон се уредува создавањето, складирањето и обработката на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги. (2) Со овој закон се уредува и употребата на електронските документи, електронскиот потпис и електронскиот печат и електронските доверливи услуги во управни и судски постапки. (3) Предмет на уредување на овој … Прочитај повеќе

Закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица

ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ Член 1 Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на враќање на дел од данокот на додадена вредност искажан во фискалните сметки на физичките лица (во понатамошниот текст: враќање на данокот). Член 2 (1) Одредбите од овој закон не се однесуваат на фискалните сметки евидентирани кај … Прочитај повеќе

Закон за јавните претпријатија

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Јавни претпријатија можат да се основаат заради вршење на дејности од јавен интерес. Република Македонија, општините и градот Скопје можат да основаат јавни претпријатија во согласност со овој закон, со цел за вршење на дејности од јавен интерес на територијата на Република Македонија. Јавни претпријатија во име на Република Македонија … Прочитај повеќе