Закон за автокампови

Дел први ОПШТИ ОДРЕДБИ 1. Предмет на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат начинот и постапката за основање на автокамп, постапката за отуѓување на градежното земјиште наменето за автокамп, условите кои треба да ги исполнат корисниците на автокамповите, како и други прашања поврзани со автокамповите. 2. Цел на Законот Член 2 Целта на … Прочитај повеќе

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 Предмет на Законот Со овој закон се уредуваат правата, обврските и одговорноста на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелните медиумски услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои ги емитуваат или реемитуваат програмските сервиси на радиодифузерите. Член 2 Цели на Законот Целта на овој закон е во Република Македонија … Прочитај повеќе