Закон за заштита на правата на пациентите

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат заштитата на правата на пациентите во користењето на здравствената заштита, должностите на здравствените установи и здравствените работници и соработници, општините и фондот за здравствено осигурување во унапредувањето и заштитата на правата на пациентите, постапката за заштита на правата на пациентите, како и надзорот над спроведувањето … Прочитај повеќе

Закон за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет Член 1 Со овој закон се уредуваат основањето, надлежностите, организацијата и начинот на вршење на работата и раководењето со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и се утврдуваат изворите за обезбедување на средства за финансирање на работата на Агенцијата и нивната намена, како и други прашања од значење … Прочитај повеќе

Закон за правосудниот испит

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат условите и постапката за полагање на правосудниот испит (во натамошниот текст: испитот). Член 2 Испитот се полага заради проверка на стручната оспособеност на лицата кои имаат завршено четиригодишно високо образование на правни студии VII/1, како и лицата кои студирале правни студии според Болоњската декларација и … Прочитај повеќе

Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора за размена и заемна заштита на класифицирани информации

Член 1 Се ратификува Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора за размена и заемна заштита на класифицирани информации, потпишан на 24 мај 2019 година во Подгорица. Член 2 Договорот од членот 1 од овој закон, во оригинал на македонски, црногорски и англиски јазик, гласи: ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА … Прочитај повеќе

Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за учество на Република Северна Македонија во „Европскиот корпус на солидарност“

Член 1 Се ратификува Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за учество на Република Северна Македонија во „Европскиот корпус на солидарност“, потпишана во Брисел на 23 мај 2019 година и во Скопје на 5 јуни 2019 година. Член 2 Спогодбата од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски и во превод … Прочитај повеќе

Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

Глава I ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 (1) Co овој закон се уредува задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, основање и работење на задолжителен пензиски фонд. и друштва за управување со задолжителен пензиски фонд, како дел од системот на пензиското и инвалидското осигурување. (2) Пензиските фондови и друштвата од ставот 1 на овој член се основаат со … Прочитај повеќе

Закон за пензиското и инвалидското осигурување

Глава I Основни начела Член 1 Со овој закон се уредува задолжителното пензиско и инвалидско осигурување, опфатот на осигуреници, правата кои се остваруваат од ова осигурување, матичната евиденција на осигурениците и корисниците на права од пензиското и инвалидското осигурување, основите на капиталното финансирано пензиско осигурување, како и посебните услови под кои одделни категории на осигуреници … Прочитај повеќе

Закон за здравствената заштита

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се уредуваат прашањата кои се однесуваат на системот и организацијата на здравствената заштита и вршењето на здравствената дејност, загарантираните права и утврдените потреби и интереси на државата во обезбедувањето на здравствената заштита, здравствените установи, вработувањето, правата и должностите, одговорноста, евалуацијата, престанокот на вработувањето, заштитата … Прочитај повеќе

Закон за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Предмет на уредување Со овој закон се уредуваат начинот и постапките за јавни набавки на стоки, услуги и работи во областа на одбраната и безбедноста. Член 2 Значење на поимите употребени во овој закон Одредени поими употребени во овој закон го имаат следново значење: 1. „Договор за јавна набавка” е договор од … Прочитај повеќе

Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) – Прешево (Република Србија)

Член 1 Се Ратификува Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) – Прешево (Република Србија), потпишан на 12 јули 2019 година во Белград. Член 2 Договорот од членот 1 од овој закон, во оригинал на … Прочитај повеќе