Закон за градење

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат градењето, основните барања на градбата, потребната проектна документација за добивање на одобрение за градење, правата и обврските на учесниците во изградбата, начинот на употреба и одржување на градбата, како и други прашања од значење за градењето. Член 2 Одделни изрази употребени во овој закон го … Прочитај повеќе

Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Предмет на законот (1) Со овој закон се уредува финансирањето на единиците на локалната самоуправа (во натамошниот текст: општина). (2) Финансирањето на градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа се уредува со овој закон и со Законот за градот Скопје. Член 2 Дефиниции Одделни поими употребени во овој закон … Прочитај повеќе

Закон за спортот

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 Co овој закон се уредуваат условите и начинот на вршењето на дејноста спорт заради остварување на јавниот интерес во спортот во надлежност на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, стопанисувањето со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот … Прочитај повеќе

Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за дополнително финансирање за Проектот за изградба на Автопат – делница Кичево – Охрид кој ќе се склучи меѓу Експорт-импорт банката на Кина и Јавното претпријатие за државни патишта

Член 1 Република Северна Македонија го гарантира намирувањето на обврските и исполнувањето на одредбите од Договорот за заем за дополнителното финансирање на Проектот за изградба на Автопат – делница Кичево – Охрид кој ќе се склучи меѓу Експорт-импорт банката на Кина и Јавното претпријатие за државни патишта во износ од 179.694.572,51 УСД, доколку Јавното претпријатие … Прочитај повеќе

Закон за земјоделство и рурален развој

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Содржина на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат планирањето на развојот на земјоделството и руралниот развој, целите на националната земјоделска политика, планирање, следење и процена на националната земјоделска политика, партнерство со социјални и економски партнери од областа на земјоделството, мерките за уредување и поддршка на земјоделски пазари, директни плаќања и … Прочитај повеќе

Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредува и регулира електронското работење кое вклучува употреба на информатичка и телекомуникациона технологија и употреба на податоци во електронски облик и електронски потпис и електронски печат во судски, управни постапки и во платниот промет. Член 2 Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење: … Прочитај повеќе

Закон за електронско управување и електронски услуги

Глава прва ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Предмет на Законот (1) Со овој закон се уредува работата на органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа (во натамошниот текст: органи), при размена на податоци и документи во електронска форма, односно остварување на електронски услуги, кога тоа е утврдено со закон. (2) Со овој закон се … Прочитај повеќе

Закон за минимална плата во Република Северна Македонија

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдува висината на минималната плата, финансиската поддршка за раст на плати во повисок износ од минималната плата како и други прашања кои се однесуваат на минималната плата. Член 2 Минимална плата е најнискиот месечен износ на основна плата која работодавачот е должен да му ја исплати … Прочитај повеќе

Закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата

Член 1 Со овој закон се уредува висината и условите за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата (во натамошниот текст: субвенционирање на придонеси). Член 2 Целта на овој закон е поттикнување на работодавачите да исплаќаат плата во повисок износ заради подобрување на економскиот стандард на вработените и поттикнување … Прочитај повеќе

Закон за виното

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се уредуваат планирањето и управувањето со производствениот потенцијал за производство на винско грозје, производството на вино, пазарот и прометот со вино, класификацијата на вината, производството, означувањето и заштитата на вината со географски назив и описот, означувањето и заштитата на виното, како и здружувањето на … Прочитај повеќе