Закон за акцизите

ПРВ ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ ГЛАВА 1 ОСНОВНИ ПОИМИ Член 1 Област на примена (1) Со овој закон се уредуваат акцизите за добрата подлежни на акциза (во понатамошниот текст: акцизни добра), во поглед на начинот на настанување, пресметување и плаќање на акцизите на акцизното подрачје на Република Македонија (во понатамошниот текст: акцизно подрачје), правата и обврските … Прочитај повеќе

Закон за даночна постапка

ПРВ ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ Глава прва Предмет на уредување Член 1 (1) Со овој закон особено се уредува општото даночно право, постапката на утврдување на данок, постапката на контрола на данок, постапката на наплата на данок, правата и обврските на даночниот обврзник и други прашања од даночната постапка. (2) Овој закон е единствена основа на … Прочитај повеќе

Закон за внатрешни работи

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат внатрешните работи, општите начела за работниците во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството), организацијата и надлежноста на Министерството, статусот и посебните должности и овластувања на работниците во Министерството, класификацијата на работните места во Министерството, соработката, контролата на вршењетo на работите … Прочитај повеќе

Закон за превоз во патниот сообраќај

I ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат условите и начинот за вршење превоз на патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај. Член 2 Превозот на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај се врши согласно со овој закон и меѓународни договори и спогодби што ги ратификувала Република Македонија. Ако со … Прочитај повеќе

Закон за правда за децата

Прв дел ОПШТИ ОДРЕДБИ Глава прва Содржина, цели и основни начела 1. Содржина на Законот Член 1 (1) Со овој закон се уредува постапувањето со децата во ризик и децата сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци, се определуваат условите за примена на мерки на помош, грижа и заштита, … Прочитај повеќе

Закон за поштенските услуги

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Предмет на Законот Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапките за обезбедување на поштенските услуги во внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај, правата и обврските на давателите и корисниците на поштенските услуги, се утврдува правната положба, надлежностите, организацијата и работењето на Агенцијата за пошти и се уредуваат други прашања … Прочитај повеќе

Закон за градежно земјиште

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат правата и обврските во поглед на градежното земјиште, уредувањето на градежното земјиште, условите и начинот на располагање со градежното земјиште, како и други прашања од областа на градежното земјиште. Член 2 Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 1. Градежно земјиште е … Прочитај повеќе

Закон за данокот на додадена вредност

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 (1) Co овој закон се воведува данокот на додадена вредност и се уредува неговото пресметување и плаќање. (2) Данокот на додадена вредност, како општ потрошувачки данок, се пресметува и плаќа во сите фази на производството и трговијата, како и во целокупниот услужен сектор, освен ако поинаку не е пропишано со … Прочитај повеќе

Закон за данокот на добивка

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредува начинот на оданочување на добивката, стапката по која се пресметува данокот на добивка, обврзниците за плаќање на данокот на добивка, даночната основа за пресметување на данокот на добивка, роковите за плаќање на данокот на добивка, како и други прашања кои се значајни за утврдување и … Прочитај повеќе

Закон за задолжителни нафтени резерви

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на законот Член 1 Со овој закон се уредува обврската за обезбедување на високо ниво на безбедност на снабдувањето со сурова нафта и нафтени деривати преку формирање, чување и одржување на минимум резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати во форма на задолжителни нафтени резерви (во натамошниот текст: задолжителни резерви), начинот … Прочитај повеќе