Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) – Прешево (Република Србија)

Член 1 Се Ратификува Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) – Прешево (Република Србија), потпишан на 12 јули 2019 година во Белград. Член 2 Договорот од членот 1 од овој закон, во оригинал на … Прочитај повеќе

Закон за возила

ГЛАВА I ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Предмет на Законот Со овој закон се утврдуваат условите за пуштање на пазар и почетокот на користење на возилата, регистрацијата и техничката исправност на возилата, условите за извршување на работи на техничките служби, правните лица за технички преглед и правните лица за регистрација и регистарот на податоци за возилата. … Прочитај повеќе

Закон за земјоделското земјиште

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Предмет на уредување Со овој закон се уредуваaт користењето, располагањето, заштитата и пренамената на земјоделското земјиште. Член 2 Цели Целите на овој закон се: – рационално користење на земјоделското земјиште како ограничен природен ресурс, – заштита на земјоделското земјиште и – обезбедување правна сигурност на сопствениците и корисниците на земјоделското … Прочитај повеќе

Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта

I. ОПШТА ОДРЕДБА Член 1 Со овој закон се уредуваат условите за вршење на професијата наставник и стручен соработник во основните и средните училишта во Република Северна Македонија, засновањето на работниот однос, категориите на наставници и стручни соработници, работните задачи, континуираното стручно усовршување (професионален развој), напредувањето во звања (кариерен развој) и одземање на звање. II. … Прочитај повеќе

Закон за основното образование

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Предмет на законот Член 1 (1) Со овој закон се уредува воспитно-образовниот процес кој се остварува во основните училишта, како и дејноста на основното образование како дел од единствениот воспитно-образовен систем. (2) Дејноста на основното образование е од посебен јавен интерес. Употреба на изразите Член 2 Изразите кои во овој закон се … Прочитај повеќе

Закон за концесии и јавно приватно партнерство

ГЛАВА I ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Предмет Со овој закон се уредува доделувањето на концесија на добра од општ интерес и договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, правната заштита за секое лице кое има или имало интерес за добивање на таков договор и кое ризикувало или ризикува да биде оштетено во постапката за доделување … Прочитај повеќе

Закон за здравствената заштита

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се уредуваат прашањата кои се однесуваат на системот и организацијата на здравствената заштита и вршењето на здравствената дејност, загарантираните права и утврдените потреби и интереси на државата во обезбедувањето на здравствената заштита, здравствените установи, вработувањето, правата и должностите,  одговорноста, евалуацијата, престанокот на вработувањето, заштитата … Прочитај повеќе

Закон за електронските комуникации

Глава прва ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Предмет на Законот Со овој закон се уредуваат условите и начинот за обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и јавни електронски комуникациски услуги во Република Македонија. Член 2 Цел на Законот Целта на овој закон е да обезбеди: – поттикнување на развојот на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги … Прочитај повеќе

Закон за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија

Член 1 Со овој закон се уредува основањето, дејноста и организацијата на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија. Член 2 Јавното претпријатие од член 1 на овој закон врши дејност од јавен интерес во областа на електронските комуникации. Јавното претпријатие Македонска радиодифузија дејноста ја врши под услови и начин определен со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски … Прочитај повеќе

Закон за правда за децата

Прв дел ОПШТИ ОДРЕДБИ Глава прва Содржина, цели и основни начела 1. Содржина на Законот Член 1 (1) Со овој закон се уредува постапувањето со децата во ризик и децата сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци, се определуваат условите за примена на мерки на помош, грижа и заштита, … Прочитај повеќе