Правилник за странци

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 196 од Законот за странци (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/19), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СТРАНЦИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува:
– начинот на одобрување и одбивање на влез, одобрување и продолжување на привремен престој и одобрување на постојан престој, откажување и одземање на престој, враќање, протерување и отстранување на странец, пријавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште на странец, како и за начинот на водење и користење на податоците од евиденциите од членот 194 став (1) од Законот за странци (*);
– формата и содржината на образецот на: решението за одбивање влез на странец во Република Северна Македонија, решението за откажување краткорочен престој, барањето за издавање/продолжување на привремен престој, решението за одобрување привремен престој, дозволата за привремен престој, решението за продолжување привремен престој, потврдата за престој во Република Северна Македонија до донесување на одлука за продолжување на привремениот престој, решението за одбивање барање за одобрување/продолжување привремен престој, решението за одземање привремен престој, барањето за одобрување постојан престој, дозволата за постојан престој, решението за одбивање постојан престој, решението за одземање постојан престој, барањето за замена на дозвола за престој, решението за враќање, решението за протерување на странец од Република Северна Македонија, решението за привремено задржување на странец во Прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи, решението за ограничување на движењето на странец само во местото на престој, штембилот за протерување, штембилот за откажување краткорочен престој, штембилот за одземање привремен/постојан престој, согласноста што ја дава Министерството за внатрешни работи за странецот за престој надвор од Република Северна Македонија подолго од 12 месеци при постојан престој и потврдата за престој во Република Северна Македонија до донесување на одлука за одобрување на привремениот престој и
– формата и содржината на образецот со кој се пријавува или одјавува живеалиштето или престојувалиштето на странецот, како и образецот на картотеката пријавување и одјавување на престојувалиште, адреса во Република Северна Македонија, како и на образецот за евиденцијата на странци што ја водат правните лица и поединци кои на странците им даваат услуги за сместување.

II. НАЧИН НА ОДОБРУВАЊЕ И ОДБИВАЊЕ ВЛЕЗ

Член 2

(1) Од страна на полициски службеник на граничниот премин се врши проверка дали странецот кој има намера да влезе во Република Северна Македонија, ги исполнува условите за влез согласно Законот за странци (*).

(2) Полицискиот службеник од ставот (1) на овој член:
– го утврдува идентитетот на лицето, врз основа на приложената патна исправа односно друг документ пропишан за преминување на државната граница;
– извршува проверка на валидноста на патната исправа, односно друг документ пропишан за преминување на државната граница;
– извршува проверка дали патната исправа е оштетена или преправена;
– извршува проверка дали лицето поседува валидна виза, доколку истата е потребна за влез и престој во Република Северна Македонија;
– извршува проверка дали за лицето е издадено предупредување за одбивање на влез во системот за контрола на патници и возила;
– извршува проверка дали со планираниот престој лицето ќе го почитува законски предвидениот максимум за краткорочен престој;
– може да побара од лицето појаснувања околу целта и околностите на планираниот престој, како и документи со кои ќе потврди дека има средства за издржување (или е во можност истите законски да ги обезбеди), како за планираниот престој така и за враќање во матичната држава или во државата од која што дошол, односно транзит во друга држава која сигурно ќе го прифати;
– врз основа на достапната евиденција и околности утврдува дали лицето претставува закана за јавниот поредок, националната безбедност, јавното здравје и меѓународните односи на Република Северна Македонија;
– утврдува дали странецот е лице на кое треба да му се одобри влез согласно член 11 став (4) или став (5) од Законот за странци (*) и доколку странецот е запишан во патна исправа на друго лице, покрај извршената проверка му укажува дека ќе може да влезе и да ја напушти Република Северна Македонија само во придружба на лицето во чија патна исправа е запишан.

Член 3

Полицискиот службеник на граничниот премин со особена грижа постапува кон лица кои се потенцијални жртви на трговија со луѓе, непридружувани малолетници и други ранливи лица согласно закон, применувајќи законски прописи кои се однесуваат на заштита на правата на овие лица.

Член 4

(1) Странецот кој има намера да влезе во Република Северна Македонија на барање на полициски службеник на граничниот премин ја објаснува целта и околностите на планираниот престој, како и приложува документи со кои потврдува дека ги исполнува условите за влез.

(2) Странците на кои им е издадена дозвола за престој во Република Северна Македонија, како и лицата на кои Република Северна Македонија им одобрила меѓународна заштита, не треба да ја докажуваат целта и околностите за престој.

Член 5

(1) Ако полицискиот службеник утврди дека странецот ги исполнува законските услови за влез во Република Северна Македонија, му одобрува влез.

(2) За одобрувањето на влез во Република Северна Македонија не се изготвува решение, а влезот се евидентира со втиснување штембил со датум на влез во патната исправа на странецот.

Член 6

Ако странецот на граничниот премин искаже намера за поднесување барање за признавање на право на азил, полицискиот службеник постапува во согласност со Законот за меѓународна и привремена заштита и соодветните подзаконски прописи.

Член 7

Се смета дека странецот претставува опасност за јавниот поредок и националната безбедност во смисла на овој правилник ако:
– за лицето е распишана потерница;
– лицето извршило прекршување на закон или доколку од изјава или однесување на лицето произлегува или постојат сознанија дека би можело да изврши повреда на закон или друг пропис;
– за лицето има забрана за влез и престој или е опфатено со меѓународни мерки за ограничување на влез кои ја обврзуваат Република Северна Македонија.

Член 8

(1) За одбивањето на влез во Република Северна Македонија, од страна на полицискиот службеник на граничниот премин се изготвува решение за одбивање на влез на граница и на странецот му се врачува примерок од истото.

(2) Образецот на решението за одбивање на влез на граница е изработен на хартија во бела боја во А4 формат (Образец бр. 1).

(3) На образецот на решението за одбивање влез, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот, местото и датумот, по што следува воведен дел со повикување на законските одредби на кои се заснова решението, а под него отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ ВЛЕЗ НА ГРАНИЦА”, податоци за: датумот, часот и граничниот премин на кој се одбива влезот; презиме и име на странецот; датум и место на раѓање; пол; државјанство; живеалиште; вид, број, место и датум на издавање на документот за идентификација; број, вид, орган на издавање и важност на визата; држава од која доаѓа лицето, превозното средство со кое доаѓа лицето, по што следи текстот „лицето е информирано дека МУ/И СЕ ОДБИВА влез во државата согласно член ____ од Законот за странци, од следните причини:“, причините поради кои на странецот му се одбива влезот во Република Северна Македонија, а полициски службеник треба да ја заокружи буквата која стои пред причината поради која лицето не ги исполнува условите за влез, забелешка, упатство за правно средство, место за потпис од лицето на кое му се одбива влез и на полицискиот службеник.

(4) Текстот на решението за одбивање на влез е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 9

(1) Податокот за одбивањето на влез се внесува во патната исправа на странецот, доколку тој/таа ја поседува.

(2) Внесувањето на податокот за одбивање влез се врши во согласност со прописот за формата и содржината на штембилот за влез и излез во Република Северна Македонија и начинот и постапката на негово втиснување и употреба.

(3) Податокот за одбивање влез се внесува и во системот за контрола на патници и возила.

Член 10

Полициските службеници надлежни за гранична контрола обезбедуваат странецот на кој не му е одобрен влез, да не влезе на територијата на Република Северна Македонија, при што употребата на средства на присилба ќе се користи како последно средство, на пропорционален и разумен начин, со почитување на основните права, достоинството и физичкиот интегритет на странецот.

Член 11

(1) Странецот на кој му е одбиен влез во Република Северна Македонија, до заминување од граничниот премин, се сместува во просторија на Министерството за внатрешни работи на граничните премини наменети за сместување на странци на кои им е дозволен влез во Република Северна Македонија.

(2) Просторијата од ставот (1) на овој член, треба да има пристап до воздух и светлина, да биде со соодветна температура, да има основен мебел – стол, маса и кревет со постелнина, како и пристап до санитарни простории (тоалет, чешма со мијалник, туш) и истата да не биде под видео надзор.

(3) Во просторијата од ставот (1) на овој член, може да бидат сместени повеќе лица при што треба да биде обезбеден простор од минимум 5 m² по лице, односно 7 m² доколку просторијата е за сместување на едно лице.

III. НАЧИН НА ОДОБРУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Член 12

(1) Барањето за одобрување привремен престој, како придружен документ кон барањето за издавање виза за привремен престој (виза Д) се поднесува до надлежното дипломатско-конзуларното претставништво на Република Северна Македонија или преку дипломатско-конзуларно преставништво на држава со која Република Северна Македонија има потпишано договор за конзуларно застапување во други земји, и преку надворешните даватели на услуги или трговски посредници или директно во Министерството за внатрешни работи во случаите предвидени со Законот за странци (*).

(2) Барање за одобрување на привремен престој поради хуманитарни причини се поднесува во Министерството за внатрешни работи.

Член 13

(1) Образецот на барањето за одобрување/продолжување привремен престој е изработен на хартија во бела боја во А4 формат (Образец бр. 2).

(2) Oбразецот на барањето од ставот (1) на овој член, содржи податок за називот на органот до кој барањето се поднесува, во десниот дел има место за приемен штембил, под нив отпечатен е натпис „БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ“, под кој на левата страна се означува целта на поднесеното барање (одобрување на привремениот престој или продолжување на дозволата за привремен престој), податоци за: подносителот на барањето, односно за лицето врз основа на чиј статус се бара дозвола за привремен престој; податоци за патната исправа на подносителот на барањето (орган на издавање, место и датум на издавање, број и рок на важење); рок на важење на последниот одобрен престој, датумот на влез во државата, вклучително и податоци за визата доколку е применливо; податоци за поседување средства за издржување, сместување, здравствено осигурување; податоци дека ги исполнува условите за издавање/продолжување дозвола за привремен престој заради определени причини согласно закон; листа на документите кои ги приложува; видот на образование; предвиденото траење на престојот, завршна изјава, место за внесување на податоци за местото и датумот на поднесување на барањето, потпис на подносителот на барањето и место за фотографија со димензии 3 х 3,5 cm, означен дел за пополнување од страна на полицискиот службеник на органот до кој е поднесено барањето, под неа се внесуваат податоци за: како е решено барањето; бројот на решението за одобрување привремен престој; датумот до кој е одобрен привремениот престој и датумот на издавање/продолжување на дозволата за привремен престој, а под нив место за потпис на полициски службеник.

(3) Текстот на образецот на барањето за издавање/продолжување привремен престој е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо или на англиски јазик и неговото латинскоично писмо.

Член 14

(1) Со цел одобрување привремен престој, освен по основ на хуманитарни причини, странецот (или неговиот полномошник):
– доставува барање за одобрување привремен престој во пропишаната форма и содржина;
– доставува на увид валидна патна исправа, со рок на важност од најмалку три месеци по истекот на привремениот престој, или заверен препис на истата;
– доставува доказ дека има средства за издржување за периодот за кој се бара привремен престој, односно дека издржувањето му е обезбедено на друг законски начин (извештај од сметка во банка на име на странецот, доказ за работен однос – договор за вработување, потврда од работодавец и потврда од надлежен орган кој води евиденција за вработени лица; доказ за месечни приходи кои барателот ги остварува по други основи или друг документ со кој се докажува дека издржувањето му е обезбедено на друг законски начин),
– доставува доказ за обезбедено сместување: нотарски заверен договор за закуп на стан или куќа, доказ за сопственост на стан или куќа доколку поседува, договор/потврда за користење услуги за сместување од страна на правни лица кои вршат угостителска дејност;
– доставува на увид доказ за обезбедено здравствено осигурување за периодот за кој бара привремен престој (полиса, или друг документ со кој се потврдува дека барателот има обезбедено здравствено осигурување) и копија од доказот, со заверен превод доколку надлежниот орган оценува дека е потребно;
– доставува доказ дека не е осудуван на безусловна казна затвор во времетраење подолго од шест месеци за кривично дело кое се гони по службена должност – во државата чиј државјанин е или во државата во која престојува (уверение/потврда од надлежен орган во писмена или во електронска форма, верификувана со апостил, не постаро од 6 месеци), доколку со ратификуван меѓународен договор не е поинаку определено;
– доставува уверение/потврда дека против истиот не се води кривична постапка во државата чиј државјанин е или во државата во која престојува и од која го поднесува барањето за привремен престој, за кривично дело за кое е предвидена казна затвор во времетраење подолго од шест месеци кое се гони по службена должност;
– доставува една фотографија со димензија 3 х 3,5 cm;
– врши уплата на такса/такси согласно Законот за административни такси, освен доколку со меѓународен договор ратификуван во согласност со Уставот на Република Северна Македонија не е поинаку определено, како и на други трошоци за издавање на дозволата;
– доставува дополнителни документи за оправданоста на барањето за одобрување привремен престој, во согласност со причините наведени во членот 71 од Законот за странци (*).

(2) Сите документи од ставот (1) на овој член, се доставуваат во оригинал и преведени од овластен судски преведувач на македонски јазик, доколку оригиналниот примерок е на друг јазик, освен ако со меѓународен договор ратификуван во согласност со Уставот на Република Северна Македонија не е поинаку определено.

(3) Како полномошник на барателот, односно овластено физичко лице, претставник или правно лице од ставот (1) на овој член, може да се јави: адвокат, роднина по крв во права линија (родител или полнолетно дете на барателот, брат, сестра или брачен другар), овластено лице на правното лице во кое барателот ќе биде работно ангажиран (дипломиран правник), како и овластено лице од правно лице кое поседува соодветна лиценца или одобрение за вршење на работи на застапување и посредување во регулирање на престој во Република Северна Македонија.

(4) Во случај на регулирање привремен престој поради хуманитарни причини на странец за кој постојат основи на сомневање дека е жртва на кривично дело „трговија со луѓе“, барањето за одобрување привремен престој се поднесува од овластеното службено лице од надлежната организациска единица на Министерството за внатрешни работи.

(5) Во случај на регулирање привремен престој поради хуманитарни причини на странец кој е на возраст до 18 години, а кој останал без придружба на родител во Република Северна Македонија, барањето за одобрување привремен престој се поднесува од страна на старателот.

Член 15

(1) Образецот на потврдата за престој во Република Северна Македонија до донесување одлука по поднесено барање за одобрување на привремен престој од ставот (1) на овој член е изработен на хартија во бела боја во А4 формат (Образец бр. 3).

(2) Во горниот дел на потврдата, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, а на десната страна има место за фотографија со димензии 3 х 3,5 cm, под нив е отпечатен правниот основ за издавање на потврдата; под него е отпечатен натпис „ПОТВРДА ЗА ПРЕСТОЈ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ”, под кој се внесуваат податоци за странецот: презиме; име; датум и место на раѓање; пол; државјанство; престојувалиште; адреса во Република Северна Македонија; вид и број на документот за идентификација, место, датум на издавање и рок на важење на документот за идентификација; државата и датум на издавањето на потврдата, а под нив има место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(3) Текстот на образецот на потврдата од ставот (1) на овој член, е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Решение по поднесено барање за одобрување привремен престој

Член 16

(1) Од страна на Министерството за внатрешни работи се донесува решение по поднесеното барање за одобрување привремен престој.

(2) Образецот на решението за одобрување привремен престој од ставот (1) на овој член се изработува на хартија во бела боја во А4 формат (Образец бр. 4).

(3) Во горниот дел од образецот на решението за одобрување привремен престој, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив е воведен дел со наведување на законските основи за донесување на решението, по што во средишниот дел на страницата отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ”.

(4) Во продолжение на образецот следуваат зборовите „На лицето“, лични податоци за лицето на кое му се одобрува привремен престој – име и презиме, пол, датум и место на раѓање, државјанство, живеалиште, податоци за патната исправа – број на исправата, држава која ја издала и рок на важење, под што се испишани зборовите „СЕ ОДОБРУВА привремен престој во Република Северна Македонија, заради ________________________, во времетраење до ____________, законските одредби на кои се заснова решението, упатство за правно средство и место за печат и потпис на полицискиот службеник од Министерството за внатрешни работи.

(5) Текстот на образецот на решението за одобрување привремен престој е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 17

(1) Образецот на решението за одбивање на барањето за одобрување привремен престој се изработува на хартија во бела боја, А4 формат. (Образец бр. 5)

(2) Во горниот дел од образецот на решението за одбивање на барањето за одобрување привремен престој, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив е воведен дел со наведување на законските основи за донесување на решението, по што во средишниот дел на страницата отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ”.

(3) Во продолжение на образецот е испишан текстот „Барањето за одобрување привремен престој поднесено од“ по што следуваат лични податоци за лицето на кое му се одбива барањето за привремен престој – име и презиме, пол, датум и место на раѓање, државјанство, живеалиште, податоци за патната исправа – број на исправата, држава и датум на издавање и рок на важење. Под личните податоци на лицето испишан е текстот „СЕ ОДБИВА поради неисполнување на условите за одобрување привремен престој, предвидени со член _________ од Законот за странци, место за образложение на одлуката, упатство за правно средство и место за печат и потпис на полицискиот службеник од Министерството за внатрешни работи.

(4) Текстот на образецот на решението за одбивање привремен престој е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 18

Решението со кое Министерството за внатрешни работи одлучило по поднесеното барање за одобрување привремен престој, му се врачува лично на странецот, односно на подносителот на барањето.

Член 19

За издавање дозвола за привремен престој, странецот приложува:
– решение за одобрување привремен престој,
– валидна патна исправа, со издадена виза за регулирање привремен престој (виза Д), доколку е потребна и
– доказ дека го пријавил престојот/престојувалиштето во Република Северна Македонија.

Член 20

(1) Пред издавањето на дозволата за привремен престој од странецот се земаат биометриски податоци – фотографија, отпечатоци од два прста, како и своерачен потпис во дигитална форма.

(2) Фотографија со димензии 3,5 х 4,5 cm се прибавува со фотографирање на лицето и истата е идентична и одговара на изгледот на лицето на кое му се издава дозволата.

(3) Фотографијата се пренесува и чува во електронската база на податоци.

(4) Согласно ICAO стандардот, странецот се фотографира од лице (ан фас), со неутрален и јасен израз и без било каква покривка на лицето, на обична позадина во светла боја, без присуство на други лица или предмети.

(5) Ако лицето носи очила, истите не смеат да ги покриваат очите и да покажуваат одблесок на светлина. При фотографирањето, лицето не треба да носи покривка на главата (капа, шамија и слично) освен во одредени случаи, поради религиозни, медицински или културолошки причини.

(6) Пред издавањето на дозволата за привремен престој од странецот се земаат отпечатоци од двата показалци од двете раце. Ако на странецот му недостасува некој од овие два прста, се зема отпечаток од следниот прст од дланката и тоа се констатира во рубрика „забелешки“ во службените евиденции. Ако странецот нема една рака, отпечатокот се зема од показалецот на другата рака. Ако странецот нема две раце, службеното лице ја констатира состојбата со службена белешка и евидентирање во службената евиденција.

(7) Пред издавање на дозволата за привремен престој странец своерачно се потпишува на електронско перниче за потпишување. Потписот земен на електронско перниче се пренесува и чува во електронска база на податоци.

(8) Ако странецот е неписмен или постојат причини наведени во ставот (6) на овој член, полицискиот службеник ја констатира состојбата со службена белешка и со евидентирање во службената евиденција, а во дозволата за привремен престој на местото резервирано за потпис го става знакот „Х Х Х“. Знакот „Х Х Х“ се става на местото резервирано за потпис во дозволата за привремен престој и во сите останати случаи кога не се зема потпис пред издавањето на дозволата.

(9) Пред издавање на дозволата за привремен престој, од странци кои се малолетни лица до 12 годишна возраст, не се врши земање на отпечатоци од прсти и дигитален потпис.

Член 21

(1) Образецот на дозволата за привремен престој на странец е пластифициран, со вградени заштитни обележја и ги содржи следните податоци: вид на дозволата, грб на Република Северна Македонија, код, фотографија на носителот на дозволата, презиме и име на лицето, државјанство, пол, датум на раѓање, матичен број на странец, датум на издавање, рок на важење, потпис на носителот на дозволата, место на раѓање на лицето, престојувалиште, адреса, место на издавање и број на дозволата.

(2) Текстот на образецот на дозволата за привремен престој е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 22

(1) Во патната исправа на странецот на кој му е издадена дозвола за привремен престој, се втиснува штембил од страна на полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи.

(2) Штембилот од став (2) на овој член содржи: број, датум на издавање и важноста на дозволата; место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(3) Текстот на штембилот за одобрен привремен престој е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

IV. НАЧИН НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Член 23

(1) Барањето за продолжување привремен престој се поднесува на пропишан образец утврден со овој правилник, до надлежната организациска единица за странци во Министерството за внатрешни работи, според местото на престојувалиште на странецот.

(2) Со цел продолжување привремен престој, странецот (или неговиот полномошник):
– доставува на увид валидна патна исправа, со рок на важност од најмалку три месеци по истекот на привремениот престој, како и заверен препис на истата;
– доставува доказ дека има средства за издржување за периодот за кој се бара продолжување на привремениот престој, односно дека издржувањето му е обезбедено на друг законски начин (извештај од сметка во банка на име на странецот, доказ за работен однос – договор за вработување, потврда од работодавец и потврда од надлежен орган кој води евиденција за вработени лица; доказ за месечни приходи кои барателот ги остварува по други основи или друг документ со кој се докажува дека издржувањето му е обезбедено на друг законски начин);
– доставува доказ за обезбедено сместување: нотарски заверен договор за закуп на стан или куќа, доказ за сопственост на стан или куќа доколку поседува, договор/потврда за користење услуги за сместување од страна на правни лица кои вршат угостителска дејност;
– доставува на увид доказ за обезбедено здравствено осигурување за периодот за кој бара привремен престој (полиса, или друг документ со кој се потврдува дека барателот има обезбедено здравствено осигурување) и копија од доказот, со заверен превод доколку надлежниот орган оценува дека е потребнo;
– доставува една фотографија со димензија 3 х 3,5 cm;
– врши уплата на такса/такси согласно Законот за административни такси, освен доколку со меѓународен договор ратификуван во согласност со Уставот на Република Северна Македонија не е поинаку определено, како и на други трошоци за издавање на дозволата;
– доставува доказ дека за време на претходно одобрениот привремен престој во Република Северна Македонија, не сторил кривично дело за кое е предвидена казна затвор во траење од најмалку шест месеци и дека против барателот не се води кривична постапка за кривично дело за кое е предвидена казна затвор во времетраење подолго од шест месеци, кое се гони по службена должност;
– доставува дополнителни документи за оправданоста на барањето за продолжување привремен престој, во согласност со причините наведени во член 71 од Законот за странци (*).

(3) Сите документи од ставот (2) на овој член се доставуваат во оригинал и преведени од овластен судски преведувач на македонски јазик, доколку оригиналниот примерок е на друг јазик, освен ако со меѓународен договор ратификуван во согласност со Уставот на Република Северна Македонија не е поинаку определено.

Член 24

Постапувајќи по поднесеното барање, ако се утврди дека се исполнети законските услови за продолжување на престојот, од страна на Министерството за внатрешни работи се донесува решение за продолжување привремен престој и се издава дозвола за престој со продолжена важност, кои се доставуваат до барателот.

Член 25

(1) Образецот на решението за продолжување привремен престој, се изработува на хартија во бела боја во А4 формат (Образец бр. 6).

(2) Во горниот дел на првата нумерирана страница од образецот, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, по кој се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив е воведен дел со наведување на законските основи за донесување на решението, по што во средишниот дел на страницата отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ”.

(3) Во продолжение на образецот испишан е текст „На лицето“ по кој се внесуваат лични податоци за лицето на кое му се одобрува барањето за продолжување привремен престој – име и презиме, пол, датум и место на раѓање, државјанство, престојувалиште, податоци за патната исправа – број и држава која ја издала, како и времетраење, период на важност и причини заради кои е одобрен привремен престој на странецот, испишан е текст „МУ/И СЕ ПРОДОЛЖУВА привремениот престој во Република Северна Македонија, заради ________________________, во времетраење од ________________ до ________________.“, простор за образложение на одлуката, а во продолжение на образецот, следува упатство за правно средство и место за печат и потпис на полицискиот службеник од Министерството за внатрешни работи.

(4) Текстот на образецот на решението за продолжување привремен престој е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 26

(1) Образецот на решението за одбивање на барањето за продолжување привремен престој се изработува на хартија во бела боја во А4 формат. (Образец бр. 7)

(2) Во горниот дел на првата страница од образецот на решението за одбивање на барањето за продолжување на привремен престој, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив е воведен дел со наведување на законските основи за донесување на решението, по што во средишниот дел на страницата отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ”.

(3) Во продолжение на образецот, испишан е текст „Барањето за продолжување привремен престој поднесено од“ по што се внесуваат лични податоци за лицето – име и презиме, датум и место на раѓање, пол, државјанство, живеалиште, податоци за патната исправа – вид, број и државата и датум на издавање.

(4) На долниот дел од првата страница под личните податоци за лицето, испишан е текст „СЕ ОДБИВА поради неисполнување на условите за продолжување привремен престој, предвидени со член _________ од Законот за странци, простор за образложение на одлуката, упатство за правно средство и е означено место за печат и потпис на полицискиот службеник од Министерството за внатрешни работи.

(5) Текстот на образецот на решението за одбивање на барањето за продолжување привремен престој е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 27

(1) Странецот кој поднел барање за продолжување привремен престој, може да остане во Република Северна Македонија до донесување конечна одлука по поднесеното барање, за што од страна на Министерството за внатрешни работи му се издава потврда за престој.

(2) Образецот на потврдата за престој во Република Северна Македонија до донесување на одлука по поднесено барање за продолжување привремен престој од ставот (1) на овој член е изработен на хартија во бела боја во А4 формат (Образец бр. 8).

(3) Во горниот дел на потврдата, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, а на десната страна има место за фотографија со димензии 3 х 3,5 cm, под нив е отпечатен правниот основ за издавање на потврдата; под него е отпечатен натпис „ПОТВРДА ЗА ПРЕСТОЈ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ”, под кој се внесуваат податоци за лицето: презиме; име; датум и место на раѓање; пол; државјанство; живеалиште; адреса во Република Северна Македонија; вид и број на документот за идентификација, држава и датум на издавање на документот за идентификација; место и датум на издавање на потврдата, а под нив има место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(4) Текстот на образецот на потврдата е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

V. НАЧИН НА ОДОБРУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕСТОЈ

Член 28

(1) Барањето за одобрување на постојан престој се поднесува до надлежната организациска единица за странци на Министерството за внатрешни работи на чие подрачје странецот има престојувалиште.

(2) Образецот на барањето за одобрување постојан престој е изработен на хартија во бела боја во А4 формат. (Образец бр. 9)

(3) Во горниот лев дел од образецот на барањето за одобрување постојан престој се внесува податок за називот на органот до кој барањето се поднесува, на десната страна има место за втиснување на приемен штембил, под нив отпечатен е натпис „БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕСТОЈ”, а под него се внесуваат следните податоци за странецот: презиме, поранешно, односно родено презиме; име; пол; имиња на родителите; датум, место и држава на раѓање; државјанство; занимање; брачна состојба; податоци за децата; сегашно место на престој во Република Северна Македонија; последна адреса на живеење во странство; податоци за евентуалното друго државјанство и дали добил/а отпуст; познавање други јазици и податоци за сегашно вработување, податоци за местото во кое лицето има намера постојано да се насели и податоци за лицето врз основа на чиј статус во Република Северна Македонија се бара одобрување постојан престој доколку е применливо, податоци за: патната исправа на барателот; досегашниот престој во Република Северна Македонија; поседување средства за издржување; сместување/средства за сместување; здравствено осигурување; доказ за неосудуваност, доказ дека го владее македонскиот јазик, документите кои се приложуваат кон барањето и видот на образование, податоци за причините за поднесување на барањето, под нив е отпечатена завршна изјава, под неа се внесува податок за местото и датумот на поднесување на барањето, под нив има место за потпис на подносителот на барањето и за фотографија со димензии 3 х 3,5 cm, под него е отпечатен дел кој го пополнува полицискиот службеник на органот до кој е поднесено барањето, а се однесува на следните податоци: како е решено барањето; бројот на решението и датумот на издавање на одобрение за постојан престој и потпис на полицискиот службеник.

(4) Текстот на образецот на барањето за одобрување постојан престој е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо, а се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо или на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 29

(1) Со цел одобрување постојан престој, странецот (или неговиот полномошник):
– доставува барање за одобрување постојан престој во пропишаната форма и содржина;
– доставува на увид валидна патна исправа, како и заверен препис на истата;
– доставува доказ дека има редовни и стабилни средства за издржување, односно дека издржувањето е обезбедено на друг законски начин,
– доставува доказ за обезбедено сместување;
– доставува на увид доказ за обезбедено здравствено осигурување и копија од доказот, со заверен превод доколку надлежниот орган оценува дека е потребно;
– доставува доказ дека за време на престојот во Република Северна Македонија во периодот од пет години пред поднесување на барањето за постојан престој, не сторил кривично дело за кое е предвидена казна затвор во траење од најмалку една година;
– доставува една фотографија со димензија 3 х 3,5 cm;
– врши уплата на такса/такси согласно Законот за административни такси, како и на други трошоци за издавање на дозволата, освен доколку со меѓународен договор ратификуван во согласност со Уставот на Република Северна Македонија не е поинаку определено;
– доставува доказ дека го владее македонскиот јазик (свидетелство од завршено образование на македонски јазик, потврда за завршен курс за македонски јазик за странци или друг документ од овластена надлежна институција),

(2) Сите документи од ставот (1) на овој член се доставуваат во оригинал и преведени од овластен судски преведувач на македонски јазик и неговото кирилско писмо, доколку оригиналниот примерок е на друг јазик, освен ако со меѓународен ратификуван договор не е поинаку определено.

(3) Барањето за одобрување на постојан престој за деца го поднесува еден од родителите или старател на детето.

Член 30

Непрекинатото престојување во Република Северна Македонија од пет години до моментот на поднесување на барањето за издавање на дозвола за постојан престој, се утврдува по службена должност, од страна на полицискиот службеник кое постапува по барањето.

Член 31

(1) Стабилни и редовни средства за издржување потребни за одобрување постојан престој, во смисла на овој правилник претставуваат: извештај од сметка во банка на име на странецот, доказ за работен однос – договор за вработување, потврда од работодавец и потврда од надлежен орган кој води евиденција за вработени лица; доказ за месечни приходи кои барателот ги остварува по други основи или друг документ со кој се докажува дека издржувањето му е обезбедено на друг законски начин, освен користење социјална помош.

(2) Доказ за обезбедено сместување потребно за издавање на дозвола за постојан престој, во смисла на овој правилник претставуваат: нотарски заверен договор за закуп на стан или куќа, доказ за сопственост на стан или куќа доколку поседува, договор/потврда за користење услуги за сместување од страна на правни лица кои вршат угостителска дејност.

(3) Доказ дека странецот поседува здравствено осигурување потребно за издавање на дозвола за постојан престој, во смисла на овој правилник, претставуваат: полиса или друг документ со кој се потврдува дека барателот има обезбедено здравствено осигурување.

(4) Постоењето на доказ дека за време на престојот во Република Северна Македонија во периодот од пет години пред поднесувањето на барањето за одобрување на постојан престој, странецот не сторил кривично дело за кое е предвидена казна затвор во траење од најмалку една година, странецот го докажува со уверение издадено од надлежниот суд во Република Северна Македонија, според местото на престојувалиште, односно живеалиште на странецот.

Член 32

Полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи кој го примил барањето од член 28 од овој правилник, треба да ги побара од странецот или од неговиот полномошник, на увид оригиналите на исправите чии преписи, односно преводи се приложуваат.

Член 33

(1) Решението за одобрување постојан престој се изработува на хартија во бела боја во А4 формат (Образец бр. 10).

(2) Во горниот дел отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив е воведен дел со наведување на законските основи за донесување на решението, по што во средишниот дел на страницата отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕСТОЈ”.

(3) Во продолжение на образецот во левиот дел од се испишани зборовите „На лицето“ , по што се внесуваат лични податоци за лицето – име и презиме, пол, датум и место на раѓање, државјанство, податоци за документ за идентификација – вид, број, држава која го издала и датум на издавање.

(4) Во долниот дел испишан е следниот текст „СЕ ОДОБРУВА постојан престој во Република Северна Македонија, согласно член _____ од Законот за странци“, по што следи простор за образложение на одлуката, а во продолжение се наведува упатство за правно средство и место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(5) Текстот на решението за одобрување постојан престој е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англискијазик и неговото латинско писмо.

Член 34

(1) Пред издавањето на дозволата за постојан престој, од странецот се земаат биометриски податоци: фотографија, отпечатоци од два прста и своерачен потпис во дигитална форма.

(2) Образецот на дозволата за постојан престој е пластифициран, со вградени заштитни обележја, се состои од предна и задна страна и ги содржи следните податоци: вид на дозволата за престој, грб на Република Северна Македонија, код, фотографија на носителот на дозволата, презиме и име на лицето, државјанство, пол, датум на раѓање, матичен број, датум на издавање, рок на важење, потпис на носителот на дозволата, место на раѓање, живеалиште, адреса, место на издавање и број на дозволата.

(3) Текстот на образецот на дозволата за постојан престој е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

(4) Во патната исправа на странецот на кој му е издадена дозвола за постојан престој, од страна на полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи се втиснува штембил за постојан престој.

(5) Штембилот од ставот (4) на овој член содржи: број, датум на издавање и важноста на дозволата за постојан престој; место за печат и потпис на полицискиот службеник. Текстот на штембилот за постојан престој е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 35

(1) Барањето за замена на дозвола за престој се изработува на хартија во бела боја во А4 формат (Образец бр. 11).

(2) Образецот на барањето за замена на дозвола за престој содржи назив на органот до кој се поднесува барањето, приемен штембил, рубрики за видот на дозволата за која се бара замена, презиме, поранешно, односно родено презиме, име, име на родителите, датум, место и држава на раѓање, државјанство, адреса во Република Северна Македонија, број и датум на издавање на постојната дозвола за престој, документи кои се доставуваат во прилог, завршна изјава, поднесено на ден и потпис на подносителот на барањето.

(3) Текстот на образецот на барањето за замена на дозвола за престој е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо, а се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо или на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 36

(1) Ако не се исполнети со закон утврдените услови на барателот да му биде одобрен постојан престој, од страна на Министерството за внатрешни работи се донесува решение за одбивање на барањето за одобрување постојан престој.

(2) Решението од ставот (1) на овој член се изработува на хартија во бела боја, А4 формат (Образец бр. 12).

(3) Во горниот дел од образецот, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациcка единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив е воведен дел со наведување на законските основи за донесување на решението, по што во средишниот дел на страницата отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕСТОЈ”.

(4) Во продолжение на образецот испишан е текст „Барањето за одобрување постојан престој поднесено од“, по кој следи дел во кој се внесуваат личните податоци за лицето на кое му се одбива барањето за постојан престој – презиме, име, датум и место на раѓање, пол, државјанство, престојувалиште, податоци за патната исправа – број, државата која ја издала, датумот на издавање и рок на важност, по што е испишан текст „СЕ ОДБИВА поради неисполнување на условите за одобрување постојан престој, предвидени со член _________ од Законот за странци, простор за образложение на одлуката, упатство за правно средство и место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(5) Текстот на образецот на решението за одбивање постојан престој се отпечатува и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

VI. ОТКАЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ПРЕСТОЈ

1. Откажување на краткорочен престој

Член 37

(1) За откажување на краткорочниот престој се донесува решение за откажување на краткорочен престој од страна на Министерството за внатрешни работи.

(2) Образецот на решението од ставот (1) на овој член, е испечатен на бела хартија во А4 формат (Образец бр. 13).

(3) Во горниот дел од образецот на решението, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациската единица; бројот на актот; местото и датумот, по што следува вовед со законските одредби врз основа на кои се заснова решението. Во продолжение на образецот, на средишниот дел од првата нумерирана страница отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЖУВАЊЕ КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ НА СТРАНЕЦ”.

(4) Во продолжение на образецот на левиот дел од првата нумерирана страница испишан е текст „На лицето“, дел во кој се внесуваат личните податоци за странецот – име и презиме, пол, датум и место на раѓање, државјанство, адреса на престој во странство податоци за документот за идентификација – број, држава на издавање и датум на издавање, вид на виза, орган кој ја издал визата и важност на визата, по што следи текст „МУ/И СЕ ОТКАЖУВА краткорочен престој во Република Северна Македонија“ по што следува текст „Одлуката за откажување е донесена поради причини утврдени со член 69 од Законот за странци“.

(5) Диспозитивот на одлуката продолжува со следниот текст: „ЛИЦЕТО СЕ ЗАДОЛЖУВА да ја напушти територијата на Република Северна Македонија во рок од ____ дена од денот на приемот на решението. Доколку не ја напушти територијата на Република Северна Македонија во определениот рок, присилно ќе биде отстранет/а“, по што во нов ред е испишан следниот текст „СЕ ЗАБРАНУВА повторен влез на лицето во Република Северна Македонија за период од ________ до ___________“, по што следи простор за образложение на решението, упатство за правно средство и место за печат и потпис на полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи.

(6) Текстот на образецот на решението за откажување краткорочен престој е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 38

(1) Штембилот за откажување краткорочен престој го содржи следниот текст: „На носителот на патната исправа му се откажува краткорочниот престој и е должен да ја напушти Република Северна Македонија најдоцна до ___________________ година и нема право да се врати до ______________.“, по што во долниот дел е означен простор за внесување број и датум на решението, датум, печат и потпис на полицискиот службеник.

(2) Штембилот од ставот (1) на овој член, се втиснува во патната исправа на странецот откако решението за откажување краткорочен престој ќе стане извршно. Текстот на штембилот за откажување краткорочен престој е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

(3) Во случај кога штембилот за откажување краткорочен престој кој веќе бил втиснат треба да се поништи, преку истиот се втиснува печат со ознака „поништено“ и се постапува согласно конечното решение.

2. Одземање привремен престој на странец

Член 39

(1) За одземање привремен престој се донесува решение за одземање на привремен престој од страна на Министерството за внатрешни работи.

(2) Образецот на решението за одземање привремен престој е изработен на хартија во бела боја во А4 (Образец бр. 14).

(3) Во горниот среден дел од образецот на решението, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив е испишан правниот основ за донесување на решението, под него е отпечатен натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ОДЗЕМАЊЕ ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ“, под кој следуваат зборовите „На лицето“ по што следуваат личните податоци за лицето: презиме; име; датум и место на раѓање; пол; државјанство; престојувалиште; вид и број на документот за идентификација и место, датум на издавање, текст „МУ/И СЕ ОДЗЕМА привремен престој во Република Северна Македонија“ под кој во нов ред е испишан текстот „Одлуката за одземање привремен престој е донесена поради причини утврдени со член 126 став ______ од Законот за странци“, диспозитив на решението со наведување на обврската за напуштање на територијата на Република Северна Македонија, односно испишан е следниот текст: „ЛИЦЕТО СЕ ЗАДОЛЖУВА да ја напушти територијата на Република Северна Македонија во рок од  ____  дена од денот на приемот на решението. Доколку не ја напушти територијата на Република Северна Македонија во определениот рок, присилно ќе биде отстранет/а“, по што следи место за образложение, под него е наведено упатството за правно средство, кое вклучува напомена дека странецот има право на правна помош и судска заштита како и право да контактира со претставникот на својата држава во Република Северна Македонија. На крајот на решението има место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(4) Текстот на образецот на решението од ставот (1) на овој член, е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

3. Одземање постојан престој

Член 40

(1) Образецот на решението за одземање постојан престој е изработен на хартија во бела боја А4 формат (Образец бр. 15).

(2) Во горниот дел од образецот на решението за одземање постојан престој, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив испишан е правниот основ за донесување на решението, под него отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ОДЗЕМАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕСТОЈ“, по што во новиот ред следи текстот од левата страна: „На лицето“ и во продолжение се внесуваат податоци за лицето на кое му се одзема постојаниот престој: презиме; име; датум и место на раѓање; пол; државјанство; престојувалиште; вид и број на документот за идентификација и место и датум на издавање, текст „ МУ/И СЕ ОДЗЕМА постојан престој во Република Северна Македонија“ под кој во нов ред е испишан текст „Одлуката е донесена поради причини утврдени со член 136 став (1) алинеја ____ од Законот за странци (*).“

(3) Диспозитивот на решението продолжува со текстот „ЛИЦЕТО СЕ ЗАДОЛЖУВА да ја напушти Република Северна Македонија во рок од ____ дена од денот на приемот на решението. Доколку не ја напушти територијата на Република Северна Македонија во определениот рок, присилно ќе биде отстранет/а.“, образложение, упатство за правно средство, кое вклучува напомена дека странецот има право на правна помош и судска заштита како и право да контактира со претставникот на својата држава во Република Северна Македонија.

(4) Текстот на образецот на решението од ставот (1) на овој член, е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 41

(1) Во патната исправа на странецот на кого му е одземен привремен или постојан престој, се втиснува штембил за одземање привремен/постојан престој.

(2) Образецот на штембилот за одземање привремен/постојан престој содржи: датум до кој странецот е должен да ја напушти територијата на Република Северна Македонија; датум кога се втиснува штембилот; место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(3) Во патната исправа на странецот, штембилот од ставот (1) на овој член се втиснува откако решението за одземање привремен или постојан престој ќе стане извршно.

(4) Штембилот за одземање привремен/постојан престој се втиснува покрај штембилот кој е втиснат по одобрениот или продолжен привремен престој кој се одзема, односно штембилот кој е втиснат по одобрениот постојан престој кој се одзема. Текстот на штембилот за одземање привремен/ постојан престој е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо на англиски јазик и неговото латинско писмо.

(5) Во случај кога штембилот за одземање привремен/постојан престој кој веќе бил втиснат треба да се поништи, преку истиот се втиснува печат со ознака „поништено“ и се постапува согласно конечното решение.

Член 42

(1) Ако постојат оправдани причини од член 43 од овој правилник, од страна на Министерството за внатрешни работи, освен на странецот од членот 129 став (2) од Законот за странци (*), може да даде согласност странецот да престојува надвор од Република Северна Македонија подолго од 12 последователни месеци без притоа да му се одземе постојан престој.

(2) Образецот на согласност за престојување надвор на Република Северна Македонија од ставот (1) на овој член е испечатен на бела хартија во А4 формат (Образец бр. 16).

(3) Во горниот дел на образецот, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, воведен дел во кој се означуваат законските одредби врз основа на кои се издава согласност, а под нив е отпечатен натпис „СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕСТОЈ НАДВОР ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА”, текстот „СЕ ИЗДАВА согласност странецот“ по што следуваат лични податоци за странецот – презиме, име, датум и место на раѓање, пол, државјанство, живеалиште, податоци за документот за идентификација – број, држава која ја издала, датум на издавање и матичен број и и адреса на престој во Република Северна Македонија.

(4) Во продолжение на првата нумерирана страница испишан е текст „да престојува надвор од Република Северна Македонија подолго од 12 последователни месеци без притоа да му се одземе правото на постојан престој“ под кој во нов ред испишан е текст „Согласноста се издава заради ____________ и е со важност од __________________ до _____________________.“, во кој дел полицискиот службеник кое го изготвува решението треба да ја внесе причината поради која странецот ќе отсуствува од Република Северна Македонија, како и периодот на важност на потврдата, место за печат и потпис на полицискиот службеник.

Член 43

Под оправдани причини за отсуство од Република Северна Македонија подолго од 12 месеци во смисла на овој правилник се сметаат: лекување, работен анганжман, образование или стручно надоградување, нега на трето лице – член на потесно семејство, случаи во кои лицето има обврска да престојува во државата на потекло или трета држава, односно доколку не престојува во таа држава би настанала ненадоместлива штета или би се извршила повреда на закон.

VII. ВРАЌАЊЕ, ПРОТЕРУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ

1. Враќање на странец

Член 44

(1) Образецот на решението за враќање на странец е изработен на хартија во бела боја, во А4 формат (Образец бр. 17).

(2) Во горниот дел од образецот на решението за враќање, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“,под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив е испишан правниот основ за донесување на решението, под него отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА СТРАНЕЦ“, под кој следува текст „Лицето“ по што се внесуваат лични податоци за странецот односно: презиме и име, датум и место на раѓање; пол; државјанство; престојувалиште; вид, број, место и датум на издавање и рок на важноста на документот за идентификација; испишан е текст „НЕЗАКОНСКИ ПРЕСТОЈУВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И Е ДОЛЖНО ДА ЈА НАПУШТИ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО РОК ОД ___ ДЕНА, СМЕТАНО ОД ДЕНОТ НА ПРИЕМ НА ОВА РЕШЕНИЕ. ДОКОЛКУ НЕ ЈА НАПУШТИ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ОПРЕДЕЛЕНИОТ РОК, ЛИЦЕТО ЌЕ БИДЕ ПРИСИЛНО ОТСТРАНЕТО.“, по што следи текст „Лицето е должно при напуштање на територијата на Република Северна Македонија да се јави на полицискиот службеник на граничниот премин“ по што следува простор во кој е испишан законскиот основ за донесување на одлуката, место за образложение, под него е наведено упатство за правно средство, кое вклучува напомена дека странецот има право на правна помош и судска заштита и право да контактира со претставникот на својата држава во Република Северна Македонија, како и место за печат и потпис од полицискиот службеник.

(3) Текстот на образецот на решението од ставот (1) на овој член е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 45

(1) Во патната исправа на странецот за кој е донесено решение за враќање, се втиснува штембил за враќање.

(2) Штембилот за враќање содржи: датум до кој странецот треба да ја напушти територијата на Република Северна Македонија, број и датум на решението за враќање, датум, место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(3) Во патната исправа на странецот од ставот (1) на овој член, штембилот се втиснува по донесување на решението за враќање, покрај македонската виза, а доколку според меѓународниот договор не е потребна виза, покрај печатот со кој е констатирано последното влегување на странецот во Република Северна Македонија.

(4) Текстот на штембилот за враќање е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

(5) Во случај кога штембилот за враќање кој веќе бил втиснат треба да се поништи, преку истиот се втиснува печат со ознака „поништено“ и се постапува согласно конечното решение.

2. Протерување на странец

Член 46

(1) Заради утврдување на постоење на околноста дека странецот со правосилна пресуда е осуден на казна затвор во траење од најмалку една година, како причина за негово протерување од територијата на Република Северна Македонија согласно закон, надлежните организациски единици на Министерството за внатрешни работи, соработуваат со казнено-поправните установи во Република Северна Македонија.

(2) Казнено-поправните установи пред истекот на рокот на издржување на казната затвор, писмено го известуваат Министерството за внатрешни работи за датумот на истекот на издржувањето на казната на странецот, времето за кое на странецот му е забрането влегување во Република Северна Македонија во случај кога одлуката за протерување е донесена од страна на надлежен суд, за должината на издржаната казна затвор, како и за денот кога странецот трба да ја напушти казнено-поправната установа.

Член 47

(1) Заштитата на јавното здравје, како причина за протерување на странец согласно закон, се утврдува врз основа на претходно известување од страна на здравствената установа која го примила странецот на лекување.

(2) Во известувањето од ставот (1) на овој член, потребно е да биде утврдено дека болеста на странецот претставува опасност за јавнато здравје и дека е определен периодот кога странецот заболел од наведената болест.

Член 48

Повеќепати повторени повреди на одредбите на Законот за странци (*) во смисла на овој правилник, претставуваат повеќе повреди на одредбите на законот извршени истовремено или повеќепати повторени повреди на одредбите на законот извршени во временски период од најмалку една година.

Член 49

Потешки повреди на одредбите на Законот за странци (*), во смисла на овој правилник, претставуваат:
– давање лажни податоци од страна на странецот за својот идентитет, на барање на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи;
– приложување фалсификувани или туѓи исправи на странецот кон барањето за издавање виза, дозвола за престој или патна исправа за странец и
– давање во залог на исправа со која се докажува идентитетот на странецот, поради неподмирени обврски кон државните органи, правните и физичките лица, како и за остварување на друга корист или право.

Член 50

(1) Странецот ќе биде протеран од Република Северна Македонија само ако во постапка утврдена со закон е донесено решение за протерување.

(2) Пред донесување на решението од ставот (1) на овој член, полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи треба да му даде можност на странецот да се изјасни за сите околности и факти кои се важни за донесување на решението.

(3) Странецот својата изјава по правило ја дава усно, а може да ја даде и писмено.

(4) Во случај кога странецот својата изјава ја дава усно, полицискиот службеник изготвува службена белешка.

(5) Кога се потребни поопширни објаснувања, полицискиот службеник кое ја води постапката може да му наложи на странецот да даде писмена изјава во определен рок.

Член 51

Решението за протерување на странецот од Република Северна Македонија, се донесува од страна на надлежната организациска единица на Министерството за внатрешни работи, според местото на живеалиште, односно престојувалиште на странецот.

Член 52

При определувањето на рокот во кој на странецот му е забрането повторно влегување во Република Северна Македонија, се земаат предвид сите релевантни околности во конкретниот случај, а особено:
– видот и тежината на кривичното дело поради кое е донесено решение за протерување на странецот;
– личните, економските и другите врски на странецот со Република Северна Македонија, како и последиците кои ќе произлезат од изречената мерка за него или за членот на неговото потесно семејство кој законски престојува во Република Северна Македонија;
– дали за странецот прв пат е донесено решение за протерување од Република Северна Македонија;
– дали за странецот веќе се донесени повеќе од едно решение за протерување од територијата на Република Северна Македонија;
– дали странецот влегол на територијата на Република Северна Македонија за време на претходно изречена забрана за влез;
– должината на претходно утврдениот незаконит престој во Република Северна Македонија и
– постоење сериозна опасност од странецот за јавниот ред и поредок и националната безбедност или меѓународни односи на Република Северна Македонија.

Член 53

(1) Образецот на решението за протерување на странец од Република Северна Македонија е изработен од хартија во бела боја, во А4 формат (Образец бр. 18).

(2) Во горниот дел од образецот на решението за протерување на странецот од Република Северна Македонија, отпечетен е грбот на Република Северна Македонија, под кој има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот; местото и датумот, под нив отпечатен е правниот основ за донесување на решението, под него отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ПРОТЕРУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА”, под него е испишан текстот „СЕ ПРОТЕРУВА од Република Северна Македонија лицето“ по што се внесуваат податоци за лицето: презиме; име; датум и место на раѓање; пол; државјанство; престојувалиште; адреса на престој во странство, податоци за документот за идентификација – вид, број, место, датум на издавање и рок на важност, по што следи текстот: „СЕ ЗАБРАНУВА повторен влез на лицето во Република Северна Македонија до ___________ .

ЛИЦЕТО СЕ ЗАДОЛЖУВА да ја напушти Република Северна Македонија во рок од ____ дена од денот на приемот на решението. Доколку не ја напушти територијата на Република Северна Македонија во определениот рок, присилно ќе биде отстрането“, обврска при напуштање на територијата на Република Северна Македонија да се јави кај надлежниот полициски службеник на граничен премин, по што следува законски основ односно причина за донесување на решението за протерување и место за образложение на одлуката, упатство за правно средство, кое вклучува напомена дека странецот има право на правна помош и судска заштита и право да контактира со претставникот на својата држава во Република Северна Македонија, како и место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(3) Текстот на образецот на решението од ставот (1) на овој член, е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 54

При врачување на решението за протерување на странецот од Република Северна Македонија, полициските службеници на Министерството за внатрешни работи го фотографираат странецот и земаат отпечатоци од неговите прсти, кои се доставуваат до надлежната организациска единица во Министерството за внатрешни работи, за водење дактилоскопски збирки.

Член 55

Ако се утврди дека странецот кој треба да биде протеран, не поседува странска патна исправа, службените лица на Министерството за внатрешни работи треба да остварат соработка со надлежното дипломатско-конзуларното преставништво на државата чиј државјанин е странецот, заради издавање соодветен патен документ.

Член 56

Во случај кога на странецот не може да му се издаде патна исправа од државата чиј државјанин е, од страна на Министерството за внатрешни работи се издава пасош за странец кој ќе биде со важност само за напуштање на територијата на Република Северна Македонија.

Член 57

(1) Во патната исправа на странецот кој се протерува се втиснува штембил за протерување.

(2) Образецот на штембилот за протерување содржи: датум до кој странецот треба да ја напушти територијата на Република Северна Македонија и датум до кој на странецот му е забрането влегување во Република Северна Македонија, како и број на решението за протерување; датум кога се втиснува штембилот; место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(3) Во патната исправа на странецот од ставот (1) на овој член, штембилот за протерување се втиснува по донесување на решението за протерување, покрај македонската виза, а доколку според меѓународниот договор не е потребна виза, покрај печатот со кој е констатирано последното влегување на странецот во Република Северна Македонија. Текстот на штембилот за протерување е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

(4) Во случај кога штембилот за протерување кој веќе бил втиснат треба да се поништи, преку истиот се втиснува печат со ознака „поништено“ и се постапува согласно конечното решение.

3. Отстранување на странец

Член 58

(1) Ако странецот кој треба да се отстрани од Република Северна Македонија, одбива да ја напушти нејзината територија или дава отпор или кога може да се претпостави дека ќе даде отпор при враќањето, може да му се одреди полициска придружба, за што се известува лицето одговорно за превозното средство.

(2) Во случај кога странецот се враќа со воздухополов, се известува и овлатеното лице на операторот во воздушниот сообраќај.

Член 59

(1) Образецот на потврдата за одложување на отстранувањето на странец е изработен на хартија во бела боја во А4 формат. (Образец бр. 19)

(2) Во горниот дел на потврдата од ставот (1) на овој член, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив е отпечатен правниот основ за издавање на потврдата; под него отпечатен е натпис „ПОТВРДА ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА ОТСТРАНУВАЊЕТО”, под кој се внесуваат податоци за лицето: презиме; име; датум и место на раѓање; пол; државјанство; престојувалиште; адреса во Република Северна Македонија; вид и број на документот за идентификација, место и датум на издавање на документот за идентификација; обврски согласно член 152 став (8) од Законот за странци (*), а под нив има место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(3) Текстот на образецот на потврдата од ставот (1) на овој член, е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

Член 60

(1) Образецот на решението за привремено задржување на странец во Прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи е изработен на хартија во бела боја со А4 формат (Образец бр. 20).

(2) Во горниот дел на првата страница од образецот од ставот (1) на овој член, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив отпечатен е правниот основ за донесување на решението, под него отпечатен е натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ ВО ПРИФАТНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, под кој е испишан текст „Лицето“ по што се внесуваат лични податоци односно: презиме и име на лицето, датум и место на раѓање; пол; државјанство; престојувалиште; вид, број, место, датум на издавање и рок на важност на документот за идентификација.

(3) Под личните податоци за странецот испишан е текстот „ПРИВРЕМЕНО СЕ ЗАДРЖУВА ВО ПРИФАТНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, а во продолжение во нов ред се внесува периодот на задржувањето, по што се наведува правниот основ за привременото задржување, а во продолжение, има место за образложение, под него e внесено упатство за правно средство, како и место за печат и потпис од службеното лице.

(4) Текстот на образецот на решението од ставот (1) на овој член, е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

4. Престанок на привременото задржување во Прифатен центар за странци

Член 61

(1) Образецот на решението за престанок на привременото задржување во Прифатниот центар за странци е изработен на хартија во бела боја во А4 формат (Образец бр. 21).

(2) Во горниот дел на првата нумерирана страница од образецот на решението за престанок на привремено задржување на странец во Прифатен центар за странци, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив е отпечатен правниот основ за донесување на решението, под него е отпечатен натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ ВО ПРИФАТНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ“, под кој следува текст “ПРЕСТАНУВА ПРИВРЕМЕНОТО ЗАДРЖУВАЊЕ во Прифатниот центар за странци за лицето“, по што се наведуваат личните податоци за странецот, односно: име и презиме, датум и место на раѓање; пол; државјанство; престојувалиште; вид, број, место и датум на издавање на документот за идентификација, законскиот основ односно причините за престанок на привремено задржување на странец во Прифатниот центар за странци, место за образложение, под него има упатство за правно средство, како и место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(3) Текстот на образецот на решението од ставот (1) на овој член, е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

5. Ограничување на движење на странец во место на престој

Член 62

(1) Од страна на Министерството за внатрешни работи се донесува решение за ограничување на движење на странец согласно член 162 од Законот за странци (*).

(2) Образецот на решението од ставот (1) на овој член, е изработен на хартија во бела боја во А4 формат (Образец бр. 22).

(3) Во горниот дел од образецот на решението за ограничување на движење на странец, отпечатен е грбот на Република Северна Македонија, под кој на левата страна има натпис „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, под нив се внесуваат податоци за организациска единица; бројот на актот; местото и датумот, под нив е отпечатен правниот основ за донесување на решението, под него во средишниот дел е отпечатен натпис „РЕШЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕ НА СТРАНЕЦ“. Под натписот, во нов ред испишан е текст „СЕ ОГРАНИЧУВА ДВИЖЕЊЕТО НА СТРАНЕЦОТ“ по што се внесуваат лични податоци за странецот односно: презиме и име, датум и место на раѓање; пол; државјанство; престојувалиште; вид, број, место и датум на издавање на документот за идентификација, испишан е текст “Именуваниот има право на движење само во местото на престој односно во _________________.“, обврска за странецот да се јавува во Министерството за внатрешни работи и се наведува временскиот интервал (периодот) во кој треба да се јавува, правниот основ за донесувањето на решението за ограничување на движењето на странецот, по што следи простор за образложение на одлуката, упатство за правно средство, како и место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(4) Текстот на образецот на решението од ставот (1) на овој член, е отпечатен и се пополнува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско писмо.

VIII. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ НА СТРАНЕЦ

Член 63

(1) Пријавувањето и одјавувањето на престојувалиште на странец, се врши со поднесување на образец за пријавување и одјавување на престојувалиштето на странец (Образец бр. 23).

(2) Образецот од ставот (1) на овој член, е со димензии 26,5 х 12 cm и во него се внесуваат следните податоци: презиме и име; ден, месец и година на раѓање; место и држава на раѓање; државјанство; вид и број на патната исправа; вид и број на визата и место на издавањето; место и датум на преминувањето на границата; престој одобрен до: претходно пријавено престојувалиште во Република Северна Македонија и адреса на стан; сегашно пријавено престојувалиште во Република Северна Македонија; датум на пријавувањето; датум на одјавувањето; забелешка и потпис на подносителот на пријавата, а во потврдата која е составен дел на образецот се внесуваат следните податоци: име и презиме; ден, месец и година на раѓање; вид и број на патна исправа; адреса во Република Северна Македонија а под нив има место за печат и потпис на полицискиот службеник.

(3) Текстот на образецот од ставот (1) на овој член, е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски и француски јазик и на нивните латински писма.

Член 64

(1) Образецот за пријавување или одјавување на престојувалиште од странец, односно промена на адреса во Република Северна Македонија, се поднесува лично од странецот.

(2) За малолетните членови на семејството, образец за пријавување и одјавување на престојувалиште, односно промена на адреса може да поднесе секој полнолетен член на семејствотo.

(3) Образецот треба да биде уредно и читливо пополнет и да ги содржи сите податоци кои се наведени во истиот.

(4) Странецот ги внесува податоците во образецот врз основа на странска патна исправа, патна исправа за странец издадена од надлежен орган или друг документ пропишан за преминување на државната граница.

Член 65

За извршеното пријавување или одјавување на престојувалиште, од страна на Министерството за внатрешни работи му се издава потврда на странецот.

Член 66

(1) Евиденцијата за странците што ја водат правните и физичките лица кои даваат услуги на сместување на странци со наплата се води во форма на регистер за странци, согласно членот 194 точка 19 од Законот за странци (*) (Образец број 24).

(2) Образецот на регистерот за странци е во табеларна форма и ги содржи следните колони за податоци: реден број,, име и презиме на странецот, датум, место и држава на раѓање, државјанство, вид и број на патна исправа и вид и број на дозвола за престој.. Страниците на регистерот се означени со броеви.

(3) На насловната страна на регистерот за странци се означува датумот на почетокот на водењето, а на последната страница се означува датумот на завршување на нејзиното водење.

(4) Заверување на регистерот за странците се врши од страна на Министерството за внатрешни работи со запишување на следниот текст: „Овој регистер содржи _____________ (и со букви ___________) страници. Регистерот ја води __________________ во _______________ (место, улица или број). Регистриран под број _________)“.

(5) Под текстот од ставот (1) на овој член се става печат на надлежниот орган, а текстот го заверува и потпишува службеното лице.

(6) Регистерот за странци се заклучува на крајот на календарската година или кога сите нејзини страници ќе се пополнат.

(7) Заклучувањето на регистерот за странци се констатира под последниот реден број, односно на внатрешната страна на задната корица, ако се пополнети сите листови на регистерот.

(8) Податоците во регистерот за странци се внесуваат изворно од патната исправа или од друг документ на странецот.

IX. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ЕВИДЕНЦИИТЕ

Член 67

Заради обезбедување на податоци за состојбата и движењето на странците, од страна на Министерството за внатрешни се водат евиденции чија содржина е пропишана со член 194 од Законот за странци (*).

Член 68

(1) Секој евиденциски лист од регистрите од член 194 од Законот за странци (*) е нумериран со арапски број со растечка големина.

(2) Пред почетокот на водењето на регистрите, на последниот евиденциски лист се забележува вкупниот број на листовите што ги содржи регистарот и листовите се заверуваат со печат на Министерството за внатрешни работи и потпис на полицискиот службеник што го води регистерот.

(3) Регистрите од ставот (1) на овој член се водат во писмена форма.

Член 69

(1) Државен орган кој има правен интерес да користи податоци од евиденциите кои се водат согласно член 194 од Законот за странци (*), поднесува до Министерството за внатрешни работи писмено образложено барање за користење на евиденциите.

(2) По барањето од ставот (1) на овој член, одлучува министерот за внатрешни работи или од него овластено лице.

Член 70

Обрасците од број 1 до број 24 се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 71

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/08, 6/09, 134/09, 80/10, 111/40 и 146/16), освен одредбите на членовите 36 и 46 кои ќе продолжат да се применуваат до денот на отпочнувањето на примената на одредбите на членовите 21 и 34 став (2) од овој правилник.

Член 72

(1) Одредбите на членовите 22, 34 став (5), 38, 41, 45 и 57 од овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат по три месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

(2) Одредбите на членовите 21 и 34 став (2) од овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 73

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-68169/1

 Министер

5 септември 2019 година

 за внатрешни работи,

Скопје

 Оливер Спасовски, с.р.

Во додаток:

Решение за одбивање влез на граница
Барање за одобрување/продолжување привремен престој
Потврда за престој во Република Северна Македонија до донесување одлука по поднесено барање за одобрување на привремен престој
Решение за одобрување привремен престој
Решение за одбивање на барањето за одобрување привремен престој
Решение за продолжување привремен престој
Решение за одбивање на барањето за продолжување привремен престој
Потврда за престој во Република Северна Македонија до донесување одлука по поднесено барање за продолжување привремен престој
Барање за одобрување постојан престој
Решение за одобрување постојан престој
Барање за замена на дозвола за престој
Решение за одбивање на барањето за одобрување постојан престој
Решение за откажување краткорочен престој на странец
Решение за одземање привремен престој
Решение за одземање постојан престој
Согласност за престој надвор од Република Северна Македонија
Решение за враќање на странец
Решение за протерување на странец од Република Северна Македонија
Потврда за одложување на отстранувањето
Решение за привремено задржување на странец во прифатниот центар за странци на министерството за внатрешни работи
Решение за престанок на привремено задржување на странец во прифатниот центар за странци на министерството за внатрешни работи
Решение за ограничување на движење на странец
Образец за пријавување или одјавување на живеалиштето или престојувачиштето на странец
Регистер на странци

Превземи: Правилник за странци