Правилник за образец на барањето за нострификација и признавање на свидетелство за основно образование стекнато во странство и потребната документација

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Врз основа на член 155 став (2) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16) министерот за образование и наука во согласност со министерот за информатичко општество и администрација, дoнесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕТО ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СТЕКНАТО ВО СТРАНСТВО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на барањето за нострификација и признавање на свидетелство за основно образование стекнато во странство и потребната документација.

Член 2

Образецот од член 1 од овој правилник се печати на хартија со бела боја во А4 формат и е даден во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи:
– податоци за ученикот,
– податоци за документот свидетелство за кое се поднесува барањето,
– изјава за давање согласност за обработка на лични податоци,
– име и презиме, број на лична карта/патна исправа на подносителот на барањето и
– датум на поднесување на барањето.

Член 3

Потребната документација е содржана во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.12/2-3491/2

 Бр. 12-12009/1

1 септември 2016 година

31 август 2016 година

Скопје

Скопје

Министер за информатичко

Министер за образование

општество и администрација,

и наука,

Марта Арсовска Томовска, с.р.

Пиштар Лутфиу, с.р.

Додаток: Образец на барањето за нострификација и признавање на свидетелство за основно образование стекнато во странство и потребна документација