Исправка на уредбата за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници, објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2014), направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА УРЕДБАТА ЗА ОПИСИТЕ НА КАТЕГОРИИТЕ И НИВОАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Во членот 10 од Уредбата наместо бројот „(1)“, пред ставот „(3)“, треба да стои бројот „(3)“ и наместо бројот „(2)“, пред ставот „(4)“, треба да стои бројот „(4)“.

Бр.42-3246/2

6 октомври 2014 година

 Од Владата на Република

Скопје

 Македонија