Закон за химната на Република Македонија

Член 1

Со овој закон се утврдува химната на Република Македонија.

Член 2

Химна на Република Македонија  е „Денес над Македонија“ која гласи:

Член 3

Овој  закон  влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Република Македонија”.