Закон за ратификација на Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија

Член 1

Се ратификува Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија, склучен во Скопје на 16 февруари 2015 година.

Член 2

Договорот од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски, српски и на англиски јазик, гласи:

ДОГОВОР
ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА
MEЃУ
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
И
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија (во натамошниот текст: „Догаворни страни„),

Земајќи го во предвид значењето на трговските и економски односи меѓу Договорните страни,

Водени од заедничката желба за развој на односите од заемен интерес и во духот на заемното разбирање,

Изразувајќи ја нивната подготвеност за соработка во изнаоѓањето средства и начини за јакнење и развој на заемно корисната соработка,

Уверени дека овој договор ќе придонесе за развојот на меѓусебните економски односи,

Се договорија за следново:

Член 1

Договорните страни ќе придонесуваат за развој и проширување на заемно корисната економска соработка.

Член 2

Договорните страни ќе вложат напори за развој на билатералната соработка на широка основа, особено во следниве области:

1. Индустрија;

2. Земјоделство;

3. Шумарство;

4. Водостопанство;

5. Енергетика;

6. Истражување и развој;

7. Градежна индустрија;

8. Сообраќај и логистика;

9. Заштита на животната средина;

10. Туризам;

11. Промоција на инвестициите;

12. Соработка на мали и средни претпријатија.

Член 3

Договорните страни ќе ја развиваат и прошируваат економската соработка преку спроведување на следниве мерки за:

1. Јакнење на економската соработка меѓу надлежните институции, професионални организации и деловни кругови, комори и здруженија, регионални и локални органи, вклучувајќи и размена на економски информации од заемен интерес, како и заемни посети на деловни претставници од државните институции на Договорните страни;

2. Поттикнување за воспоставување на нови и унапредување на постоечките деловни врски, унапредување на заемните контакти и посети на физички лица и претприемачи;

3. Размена на деловни информации, учество на меѓународни саеми и изложби, давање помош во организирањето настани на стопански субјекти, семинари, конференции, симпозиуми;

4. Придонесување кон јакнењето на улогата на малите и средните претпријатија во билатералните економски односи;

5. Соработка во областа на маркетинг, консалтинг и извозните услуги во областите од заеднички интерс;

6. Воспоставување и унапредување на односите и соработката на финансиските и банкарските институции;

7. Поттикнување на иницијативи за развој на билатералните активности за инвестиции;

8. Давање помош во отворање претставништва и подружници на компании од Договорните страни;

9. Подобрување на соработката на пазарите на трети земји;

10. Размена на информации за програми и проекти, со охрабрување на претприемачите да учествуваат во нивната реализација.

Член 4

Договорните страни ќе основаат Мешовита Комисија за економска соработка (во натамошниот текст: „Комисија„), составена од претставници на надлежните институции на Договорните Страни.

Комисијата ќе се состанува најмалку еднаш годишно, наизменично во Република Македонија и Република Србија и ќе ги има следните задачи:

– разгледување на прашањата за развој на билатералните економски односи;

– изнаоѓање на нови можности за развој на билатералните економски односи;

– идентификување и решавање на прашања кои ја нарушуваат заемната трговија и билатералната соработка;

– развој на предлозите за подобрување на условите за економска соработка меѓу организациите и државните институции на Договорните страни;

–  поднесување на предлози во врска со спроведувањето на овој Договор.

Секоја Договорна страна ќе именува претседавач за својата страна, наречен „Ко-претседавач”. Секој од Ко-претседавачите ќе именува секретар за својот дел од Комисијата.

Заради разгледување поединечни прашања, Комисијата може да одлучи да формира работни групи, со наведување на задачи и рокови за спроведување на задачите.

Член 5

Овој договор нема да влијае на правата и обврските на Договорните страни кои произлегуваат од други меѓународни договори чии страни се Република Македонија и Република Србија и/или од нивното членство во меѓународните организации.

Член 6

Договорните страни по пат на преговори ќе ги решаваат сите спорови кои можат да настанат меѓу нив, согласно спроведувањето и толкувањето на овој Договор.

Член 7

Дополнувањата на овој Договор ќе бидат направени со заемен договор меѓу Договорните страни, во форма на посебни протоколи за секое дополнување.

Член 8

Анексите и протоколите кон овој Договор ќе претставуваат негов составен дел.

Член 9

Овој Договор влегува во сила со денот на приемот на последното известување со кое Договорните страни меѓусебно се информираат дека се исполнети сите внатрешни процедури, кои се неопходни за негово влегување во сила.

Овој Договор се склучува за период од 3 години и пред истекот на тој период автоматски ќе се обнови секоја година се додека една од Договорните Страни го откаже овој Договор со писмено известување до другата Договорна Страна за намерата за негово откажување, најмалку четири (4) месеци пред истекување на неговата важност.

AGREEMENT
ON ECONOMIC COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

The Government of the Republic of Macedonia and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred as to “Contracting Parties”),

TAKING into consideration the importance of the trade and economic relations between the Contracting Parties,

LEADING of common which for developing the relations of mutual interest and in the spirit of mutual understanding,

EXPRESSING their readiness to co-operate in finding the means and ways for strengthening and developing of the mutually beneficial cooperation,

CONVINCED that this Agreement will contribute to economic relations development,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall contribute to developing and expanding their mutually beneficial economic cooperation.

Article 2

The Contracting Parties shall make efforts to develop their bilateral cooperation on a wide basis, in particular in following areas:

1. Industry;

2. Agriculture;

3. Forestry;

4. Water economy;

5. Energetic;

6. Research and development;

7. Construction industry;

8. Traffic and logistic;

9. Environment protection;

10. Tourism;

11. Investment promotion;

12. Small and Medium Enterprises cooperation.

Article 3

The Contracting Parties shall develop and expend their economic cooperation through implementation of the following measures:

1. Strengthening the economic cooperation between competent authorities, professional organizations and business circles, chambers and associations, regional and local bodies, including exchanging the economic information of mutual interest, as well mutual visits of business representatives from state institutions of the Contracting Parties;

2. Providing incentives for establishing new and enhancing existing business contacts, promoting mutual contracts visits of private persons and entrepreneurs;

3. Business information exchange, participation in international fairs and exhibitions, providing assistance for organizing events of the business subjects, seminars, conferences, symposiums;

4. Contributing to an enhanced role of small and medium-sized business in the bilateral economic relations;

5. Cooperation in the field of marketing, consulting and export services in the areas of mutual interest;

6. Establishing and promoting the relations and cooperation of financial and banking institutions;

7. Providing initiatives for development of bilateral investment activity;

8. Providing assistance for opening of representative offices and branch offices of companies of the Contracting Parties;

9. Enhancing the cooperation on third countries markets;

10. Exchange of information on programs and projects, by encouraging the entrepreneurs to be involved in its implementation.

Article 4

The Contracting Parties shall set up the Joint Commission on Economic Cooperation (hereinafter referred as to “The Commission”) comprised by representatives of the competent authorities of the Contracting Parties.

The Commission shall meet at least once a year, alternately in the Republic of Macedonia and the Republic of Serbia, and it shall include the following tasks:

– Discussion of bilateral economic relations development issues;

– Identification of new development opportunities for the bilateral economic relations;

– Development of proposals for improving the economic cooperation environment of the organizations and state institutions of both Contracting Parties;

– Submission of proposals on implementation of this Agreement.

Each Contracting Party shall designate a chair person on its part, referred to as “Co-chair”. Each Co-chair shall designate a secretary for the respective part of the Commission.

For the discussion of particular issues, the Commission may decide to set up working groups, specifying their tasks and the time limits for task implementation.

Article 5

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations of the Contracting Parties stemming from other international agreements to which the Republic of Macedonia and the Republic of Serbia are parties and/or from their membership in international organizations.

Article 6

The Contracting Parties shall settle by means of negotiations any disputes which may arise between them regarding the implementation and interpretation of this Agreement.

Article 7

Amendments to this Agreement shall be made by mutual agreement between the Contracting Parties, in form of individual protocols for each amendment.

Article 8

The annexes and protocols to this Agreement shall be an integral part hereof.

Article 9

This Agreement shall enter into force on the date of receiving of the last note, of which the Contracting Parties notifies each other that all internal procedures required for its entry into force have been fulfilled.

This Agreement shall be concluded for a period of (3) years and upon the expiration of this period it will be automatically renewed each year unless one of the Contracting Parties terminate this Agreement by sending a written notification to the other Contracting Party of its intention to terminate it, at least fourth (4) months before the expiration of its validity.

Член 3

Министерството за економија се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.