Закон за престанување на важењето на Законот за трговија на зелени пазари

Член 1

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за трговија на зелени пазари („Службен весник на Република Македонија“ број 11/18 и 27/19).

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.