Закон за административните такси

Член 1

За списите и дејствата во управните работи кај органите на државната управа, органите на општината, органите на општините во Градот Скопје и органите на Градот Скопје се плаќаат административни такси според одредбите на овој закон, доколку со друг пропис поинаку не е уредено.

Член 2

Како органи во смисла на член 1 од овој закон се сметаат:
1) органите и организациите во Република Македонија и
2) дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.

Како органи во смисла на членот 1 на овој закон се сметаат и трговските друштва, здруженијата на граѓаните и другите правни лица кога во вршењето на јавни овластувања што им се доверени со закон, решаваат во управните работи по барање на странките.

Член 3

Таксите се плаќаат по таксената тарифа, која е составен дел на овој закон.

Член 4

Такса не може да се наплатува ако со таксената тарифа не е пропишана, ниту да се наплатува во поголем или помал износ од пропишаниот доколку со друг закон и со меѓународен договор не е определено поинаку.

Член 5

Таксен обврзник е лице по чие барање постапката се покренува, односно се вршат дејства предвидени со таксената тарифа.
Ако за иста такса постојат двајца или повеќе таксени обврзници нивната обврска е солидарна.

Член 6

Ако со таксената тарифа не е поинаку пропишано, таксената обврска настанува за:
1) поднесоците – во моментот кога се предаваат, а за поднесоците дадени на записник – кога записникот се составува;
2) решенијата, дозволите и другите исправи – во моментот на поднесувањето на барањето за нивното издавање;
3) управните дејства – во моментот на поднесувањето на барањето за извршување на тоа дејство и
4) решенија, дозволи и други исправи во моментот на издавање на истите, и за поднесоците за нивно издавање кога се поднесуваат во електронски облик.

Член 7

Таксата се плаќа во моментот на настанувањето на таксената обврска, ако за одделни случаи не е поинаку пропишано.

Член 8

Ако со таксената тарифа е пропишано таксата да се плаќа според вредноста на предметот, како основица за одмерување на таксата се зема вредност означена во поднесокот или во исправата.

Органот што ја води постапката, доколку оцени дека вредноста означена во поднесокот, односно во исправата не одговара на вистинската вредност на предметот, може по службена должност со решение во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето да ја утврди основицата за одмерување на таксата.

Против решението од став 2 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението, но жалбата не ја одлага наплатата на таксата.

Член 9

Кога со таксената тарифа е пропишана такса за вршење самостојна стопанска и професионална дејсност, таксата се плаќа на актот со кој се стекнува право за вршење на основната дејност (акт за основање, односно одобрение за конституирање, одобрение за работа, дозвола и слично).

Член 10

Кога исправата која е подложена на такса по барање на странката се издава во два или повеќе примероци, за вториот и за секој натамошен примерок, се плаќа такса како за препис и за заверка на препис.

Таксата од став 1 на овој член не може да биде поголема од таксата за првиот примерок.

За примероците на исправа, кои по барање на странката се составуваат за потребите на самите органи, не се плаќа такса.

Член 11

Во решението или во друга исправа, за кои таксата е платена, мора да се означи дека таксата е платена, во колкав износ и по кој тарифен број.

Член 12

Нетаксирани или недоволно таксирани поднесоци и други списи не смеат да бидат примени непосредно од странката, освен поднесоците од членот 6 став 1 точка 4 на овој закон.

Ако нетаксиран или недоволно таксиран поднесок или друг спис пристигне преку пошта, органот надлежен за одлучување по барањето ќе го повика таксениот обврзник со опомена во рок од десет дена од денот на приемот на опомената да ја плати редовната такса и таксата за опомена.

Надлежниот орган за одлучување по барањето ќе покрене постапка и по нетаксиран или недоволно таксиран поднесок. Решението, односно другиот акт не може да и биде врачен на странката ако претходно, по опомената, таксата не е платена.

Член 13

Одредбите од член 12 став 2 на овој закон не се применуваат на поднесоците и другите списи кои, нетаксирани или недоволно таксирани, ќе пристигнат преку пошта од странство, ниту на другите списи и дејства кои подлежат на конзуларни такси. Со тие поднесоци и списи ќе се постапи согласно со член 30 на овој закон.

Член 14

Списите и дејствата во постапката што се води по службена должност не подлежат на плаќање такси.

Член 15

Од плаќање такса се ослободени:
1) државните органи;
2) општината и Градот Скопје;
3) претпријатијата и другите организации и заедници во вршењето на овластувањата од член 2 на овој закон;
4) јавните служби од областа на науката, образованието и воспитувањето, културата, здравството и социјалната заштита;
5) Институцијата за платен промет во Република Македонија за списите и дејствата во постапка кај државните органи во работите кои се однесуваат за вршење на работите од својата надлежност;
6) Црвениот крст на Македонија;
7) добротворните противпожарни друштва, нивните противпожарни единици и сојузи во работите од нивните основни функции;
8) куќните совети во работите на унапредувањето со зградата, а месните заедници во работите на својот делокруг што ги вршат непосредно;
9) организациите основани заради борба против алкохолот, ракот, дистрофијата и сидата – за списите и дејствата при вршењето на таа дејност;
10) организациите основани за заштита на лицата со физички или психички недостатоци и нарушувања – за списите и дејствата во врска со вршењето на тие дејности;
11) Сојузот на глувите и Сојузот на слепите и нивните организации – во работењето во врска со рехабилитацијата на глуви и слепи;
12) претпријатија за вработување на инвалиди, освен работите при вршењето на стопанска дејност;
13) странските дипломатски и конзуларните претставништва во вршењето на дипломатските и конзуларните работи – под услов на реципроцитет;
14) воените инвалиди од војните, мирновремените воени инвалиди и инвалидите на трудот, децата кои се уживатели на семејна инвалиднина и децата уживатели на лична инвалиднина до навршени 25 години од животот – за списите и дејствата во врска со школувањето во сите школи;
15) инвалидите кои се ослободени од плаќање на годишни надоместоци за употреба на моторни возила – во постапката за стручен преглед на тие возила заради регистрација;
16) граѓаните за пријава на конкурс и оглас за засновање на работен однос и други поднесоци, за актот за засновање работен однос, како и за списите и дејствата во врска со остварувањето и заштитата на правата од работен однос;
17) работниците кои привремено се наоѓаат надвор од работен однос – во постапката за добивање на материјално обезбедување и за други права кои по тој основ им припаѓаат;
18) учениците во училиштата за задолжително школување за сите списи и дејства во врска со задолжителното школување;
19) лицата кои го подаруваат својот имот на Републиката или се откажуваат од правото на сопственост на земјиште во полза на Републиката или бесплатно и ги отстапуваат на Републиката, другите стварни права на недвижности – во постапката за добивање на исправи потребни за пренос на сопственост или други стварни права, како и за самата постапка за пренос;
20) граѓаните со слаба имотна состојба, корисници на основни и други права според Законот за социјална заштита;
21) иселеници од Република Македонија и лица со потекло од Република Македонија во постапка за стекнување на државјанство; и
22) синдикалните организации за барања доставени до Министерството за надворешни работи за кои е потребен ангажман на дипломатските, односно конзуларните претставништва на Република Македонија во странство, со цел за заштита на права или застапување на државјаните или правните лица на Република Македонија по повод мерките кои се во спротивност со меѓународните договори, начелата на меѓународното право или меѓународните обичаи.

Член 16

Избришан 

Член 17

Кога постапката е покрената по барање на повеќе лица од кои некои се ослободени од плаќањето такса, сите такси во таа постапка ги плаќа лицето кое не било ослободено од плаќање такса. По исклучок, ако одмерувањето на таксата се врши според вредноста на предметот (член 8) лицето кое не е ослободено од плаќање такса, такса плаќа само на делот од вредноста која се однесува на него.

Член 18

Не се плаќа такса за следниве списи и дејства:
1) предлози, пријави и други поднесоци од општ интерес;
2) молби за помилување, за условен отпуст и решенија по тие молби;
3) списи и дејства во постапката за прибирање на докази за слаба имотна состојба, заради признавање на ослободување од плаќање такса;
4) списи и дејства во постапката за враќање на неправилно исплатени давачки;
5) списи и дејства во постапката за исправка на грешка во решенијата, други исправи и во службените евиденции;
6) списи и дејства во постапката за составување и исправка на избирачки списоци, за кандидирање за избор на пратеници и одборници во собранијата;
7) списи и дејства во постапката за запишување во книгите на државјаните;
8) списи и дејства во постапката за пријавување и запишување во матичните книги;
9) списи и дејства во постапката за усвојување и во постапката за поставување на старател;
10) за сите видови пријави и прилозите кон нив за облог со данок на граѓаните, списите и дејствата во постапката за намалување на катастарскиот приход поради елементарни непогоди, растителни болести, штеточини и други вонредни настани, како и за списите и дејствата за остварување на со закон признатите даночни олеснувања;
11) списи и дејства во постапката за комасација;
12) списи и дејства за остварување на правата од здравственото, пензиското и инвалидското осигурување;
13) списи и дејства за доделување на социјална помош и за остварување на други форми на социјална заштита (сместување во социјални установи и слично);
14) списи и дејства во постапката за остварување на правата на инвалидите кои по законот им се признати;
15) списи и дејства во постапката за издавање на работна книшка и утврдување на работниот и посебниот однос на пензискиот стаж;
16) списи и дејства за задршка по одлука на надлежен орган по согласност на осигуреникот заради исплата на премии и за осигурување на живот кај друштвата за осигурување на имоти и лица;
17) списи и дејства во постапка за основање на противпожарни друштва, нивни единици и сојузи;
18) списи и дејства во постапката за добивање и обезбедување кредити;
19) списи и дејства за добивање одобрение за сечење на дрвја во шума во приватна сопственост во времето определено за сечење;
20) списи и дејства во врска со поправка и одржување на колективни станбени згради;
21) списи и дејства во постапката за остварување на правата признати на носителот на одликувања, како и на носителите на “Партизанска споменица 1941” и лицата прогонувани и затварани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, како и на членовите на нивните семејства кои немаат можности за материјална и социјална егзистенција;
22) списи и дејства во постапката за остварување на правото на додаток на деца;
23) списи и дејства во врска со приемот на подароци и пакети од добротворните организации од странство, ако се упатени на име на добротворни организации во Република Македонија;
24) списи и дејства во врска со основањето на водни заедници и други водостопански организации, прибавување на одобрение за изградба на објекти и простории за одбрана од штетно дејство на водите и прибавување на катастарски податоци со цел за облог и наплата на водниот придонес;
25) списи и дејства во врска со регулирањето на обврска по основ на цивилната заштита, обуката за одбрана и заштита и другите обврски на граѓаните и претпријатијата и другите правни лица што произлегуваат од извршување на правата и должностите во врска со одбраната на земјата;
26) списи и дејства во постапката за издавање на лични карти на македонските државјани и издавање и продолжување на дозволата за постојан престој на странските државјани;
26-а) идентификациона исправа за барател на право на азил;
27) пријавување и одјавување на живеалиште и престој на граѓаните;
28) списи и дејства во врска со признавањето на правото на повластено возење на лицата на кои тие права им припаѓаат според посебните прописи;
29) списи и дејства за добивање на оригинални дипломи, свидетелства и други исправи за завршено школување или за стручни квалификации, освен за нивните дупликати и преписи;
30) списи и дејства во врска со заштитата на спомениците на културата;
31) списи и дејства во врска со основањето на станбени задруги и за подигање, доградување, преправање, поправки и одржување на станбените згради од страна на станбените задруги;
32) претставките што граѓаните ги поднесуваат до државните органи и до другите јавни служби;
33) списи и дејствија во постапката за умрени лица и
34) списи и дејства со кои се регулира односот меѓу примателот и давателот на стипендија, односно кредит за школување, од денот кога односното лице се здобило со својство на стипендист, односно од денот кога му е одобрен кредит;
35) списи и дејства во постапката по поднесеното барање за убиено или заклано животно, односно за уништен предмет заради спроведување на мерките за заштита на животните од заразни болести.

Член 19

Во исправите што се издаваат без такса мора да се назначи за која цел се издаваат и врз основа на кој пропис се ослободени од такса.

Исправите од став 1 на овој член можат да се употребат и за други намени под услов на нив да се плати соодветна такса.

Член 20

За вршење на услугите и користење на податоците од катастарот на недвижности и катастарот на земјиштето не се наплатуваат административни такси пропишани со тарифа за административни такси.

Член 21

Странските државјани, под услов на реципроцитет, ги имаат истите права по прописите за такси како и македонските државјани.

Член 22

Лице кое платило такса, но кое не било должно да ја плати или таксата ја платило во износ поголем од пропишаниот или за дејство, кое органот од кои и да било причини не го извршило, има право на враќање на таксата, односно на повеќе платената такса.

Постапката за враќање на такса се покренува по барање на странката.

Решение за враќање на таксата донесува Министерството за финансии во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето.

Решение за враќање на таксата која е приход на општината, на општините во Градот Скопје и на Градот Скопје донесува градоначалникот на општината, градоначалникот на општините во Градот Скопје, односно градоначалникот на Градот Скопје во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот 2 од овој член ја пропишува министерот за финансии.

Член 22-а

Административните такси кои се плаќаат за списите и дејствата кај органите на оп-штината, органите на општините во Градот Скопје и органите на Градот Скопје се нивни приход.

Административните такси од ставот 1 на овој член се плаќаат со пренос на средства од една на друга трансакциска сметка во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка за општината, за општините во градот Скопје и за градот Скопје на чие подрачје е извршена наплатата, како и преку мобилни оператори или преку интернет.

За начинот на плаќање на административните такси преку мобилни оператори или преку интернет секоја општина, општините во градот Скопје и градот Скопје ќе склучат договор со мобилните оператори и со деловните банки.

Член 23

Во поглед на присилната наплата на таксите соодветно се применуваат одредбите од Законот за даночна постапка.

Член 24

Правото на наплата на таксите застарува за две години по истекот на годината во која таксата требало да се плати, а правото на враќање на таксата за две години од денот кога таксата е платена (член 22 став 1).

Член 25

Контролата над применувањето на одредбите на овој закон ја врши Министерството за финансии.

Внатрешната контрола над применувањето на прописите за административните такси ја врши секој орган при своето работење.

Член 26

Кај органите на државната управа таксите се плаќаат во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка со пренос на средства од една на друга трансакциска сметка, или преку мобилни оператори или преку интернет.

Кај дипломатските и конзуларни претставништва на Република Македонија во странство таксите се плаќаат во готови пари или на банкарските сметки отворени за наплата на конзуларните такси.

За начинот на плаќање на административните такси преку мобилни оператори и преку интернет Министерството за финансии ќе склучи договор со мобилните оператори и со деловните банки.

Министерот за финансии може да овласти органи на државната управа да склучат договор со деловните банки за наплата на административна такса.

Член 26-а

Начинот на плаќање на административните такси во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорска сметка начинот на плаќање со пренос на средства од една на друга трансакциска сметка, и начинот на плаќање на административните такси преку мобилни оператори или преку интернет ги пропишува Министерот за финансии во согласност со министерот за информатичко општество.

Член 27

Таксените обврзници со седиште, престој или престојувалиште во Република Македонија кога се обраќаат до Министерството за надворешни работи за ангажман на македонските дипломатски и конзуларни претставништва во странство, таксата ја плаќаат во денари на одредена уплатна сметка на приходите од конзуларни такси кај сите единици на Институцијата за платен промет.

Член 28

Избришан 

Член 29

Таксените обврзници кои во странство поднесуваат барање до дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија, таксата ја плаќаат во евра утврдена според тарифата на конзуларни такси.

Дипломатските и конзуларните претставништва акредитирани во држави чија национална валута не е евро, туку друга конвертибилна валута таксата ја наплатуваат во домицилна валута во однос на еврото утврдена според средниот курс на Народната банка на Република Македонија кој важи на првиот работен ден по истекот на секој месец.

Дипломатските и конзуларните претставништва акредитирани во држави чија национална валута не е евро или друга конвертибилна валута можат да ја наплатат таксата и во домицилната валута во однос на еврото утврдена според средниот курс на Народната банка на Република Македонија кој важи на првиот работен ден по истекот на секој месец.

Дипломатските и конзуларните претставништва најдоцна до петти во тековниот месец на соодветна уплатна сметка во Република Македонија ги уплатуваат наплатените конзуларни такси од таксените обврзници за претходниот месец.

Член 30

Ако таксата која се плаќа кај дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство не е платена однапред, во смисла на член 7 од овој закон, наплатата ќе се изврши пред врачувањето на решението или другата исправа, односно пред првото соопштување на таксениот обврзник за извршеното дејство.

Член 31

Во постапката кај дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство се ослободуваат од плаќање такса:
1) дејствата кои се извршени на барање на државните органи на странската држава, ако не е во прашање исклучително или претежно интересот на странката;
2) списите и дејствата кои се однесуваат на заштитата на правата на државјаните на Република Македонија во странство и на застапување на државјаните на Република Македонија по повод мерките кои се во спротивност на меѓународните договори или начелата на меѓународното право или меѓународните обичаи;
3) списите и дејствата од областа на здравственото, пензиското и инвалидското осигурување и други списи и дејства кои по одредбите од овој закон се ослободени од такса во Република Македонија;
4) дипломатските и службените пасоши и визи;
5) визите за државјаните на странските држави;
6) државјаните на Република Македонија за кои шефот на претставништвото на Република Македонија во странство ќе утврди дека не можат да ја платат таксата без штета по нужното издржување;
7) списите и дејствата чие ослободување од такса е предвидено со меѓународни договори;
8) списите и дејствата чие ослободување од такса посебно е предвидено во таксената тарифа за конзуларните такси;
9) државјани на Република Македонија кои останале без финансиски средства во странство поради кражба или губење на документи и пари;
10) државјани на Република Македонија кои се депортираат по барање на надлежниот орган во земјата на приемот и
11) поднесени молби за издавање на патни исправи, визи на странски државјани, составување на договори во канцеларијата на дипломатското или конзуларното претставништво, составување на полномошно или други исправи на барање на таксениот обврзник, заверување на превод од странски на македонски јазик или на јазикот на националностите и обратно, доставување на пари, хартии од вредност, штедни книшки и други предмети од вредност, како пари и вредности кои потекнуваат од остварена оставина.

Странските државјани и органи, установи и организации на странски државјани се ослободуваат од плаќање такси по став 1 точки 1, 3, 4, 5 и 7 на овој член под услов на реципроцитет.

Член 32

Избришан 

Член 33

Решение за враќање на конзуларните такси донесува дипломатското, односно конзуларното претставништво на Република Македонија во странство во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето и го извршува на товар на тековните приходи од тие такси.

(2) Постапката за враќање на такса од ставот (1) од овој член се покренува по барање на странката.

(3) Формата и содржината на барањето од ставот (2) од овој член ја пропишува министерот за финансии.

Член 34

Контрола на примената на одредбите од овој закон кај дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија врши Министерството за надворешни работи, а ревизијата ја врши Државниот завод за ревизија.

Член 35

Се овластува министерот за надворешни работи во договор со министерот за финансии да може да определи дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство да ги наплатуваат конзуларните такси од државјаните на одделни земји во ист износ во кој тие држави и нивните претставништва ги наплатуваат истите такси од македонските државјани, а во исклучителни случаи кога е од општ интерес да отстапат од делот на таксената тарифа која се однесува на конзуларните такси.

Член 36

Глоба во износ од 350 до 500 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на службеното лице во правното лице ако во исправите што се издаваат без такса не назначи за која цел се издаваат и врз основа на кој пропис се ослободени од такса ( член 19 став 1).

Член 36-а

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице во органот (член 8 став (2)), на градоначалникот (член 22 ставови 3 и 4) како и на овластеното службено лице во дипломатското, односно конзуларното претставништво на Република Македонија во странство (член 33 став (1)), доколку во законски пропишаниот рок не донесат решение.

За прекршоците од ставот (1) на овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.

Член 37

ТАРИФА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

А. За списите и дејствата кај органите на управата во Република Македонија

Денари

Евра
(се плаќа
во денарска
против-вредност)

1

2

3

1 . Поднесоци

Тарифен број 1

1. За барања, молби, предлози пријави и други поднесоци, ако со оваа тарифа не е пропишана друга такса
Забелешка:
За поднесоците што се упатуваат или што им се предаваат на дипломатските или на конзуларните претставништва на Република Македонија во странство се плаќа таксата определена во одделот Б од оваа тарифа.
Таксата од овој тарифен број не се наплаќа за барање за издавање на уверение за движење ЕУР-1, за поднесување на царински декларации, за документи пропишани со меѓународните или меѓудржавните договори прифатени или ратификувани од страна на Република Македонија и се користат наместо царинска декларација и за запис за внесување/изнесување на стока во/од слободна зона или слободен склад.

50

Тарифен број 2

1. За жалба против решение

 250

2. За жалба против решенија донесени од градоначалникот

250

2. Решенија, одобренија и дозволи

Тарифен број 3

1. За сите решенија за кои не е пропишана посебна такса

250

2. За решенија донесени од градоначалникот

250

Забелешка:
Ако се донесува едно решение по барање на повеќе лица, таксата според овој тарифен број се плаќа онолку пати колку што има лица на кои им се доставува решението.
За решенија донесени по жалби не се плаќа такса.

Тарифен број 4

1. За постапка за стекнување на државјанство на Република Македонија со природување

20

2. Ако во постапката за стекнување на државјанство на Република Македонија со природување се донесе решение со кое се стекнува државјанство

80

3. За постапка за престанок на државјанство на Република Македонија

100

Забелешка:
Ако во постапката се донесува решение кое се однесува за стекнување или престанок на државјанство на членови на семејство, се плаќа една такса за сите членови на семејството.

Тарифен број 5

1. Решение за утврдување на државјанство на Република Македонија

150

Тарифен број 6

1. Решение за дополнителни запишувања и исправки во матичните книги

150

Тарифен број 7

1. За издавање одобрение за постојан престој на странци во Република Македонија

60

2. За издавање одобрение за привремен престој на странец во Република Македонија до три месеца … 10 евра, а за секое наредно одобрение од по три месеци по

15

3. За издавање на одобрение за привремен престој на странец во Република Македонија над три месеца

 20

Тарифен број 8

За визи кои на странските државјани органот на управата за внатрешни работи ги издава на граничните премини за:
– транзитна виза (виза Б) и за виза со краткорочен престој (виза Ц)60 евра
– групна виза60 евра
Забелешка:
Такса за виза не се наплаќа на:
– деца помали од шест години,
– ученици, студенти, студенти на постдипломски студии и придружни наставници кои престојот го користат за целите на студирање или образовна обука,
– на истражувачи од трети земји кои патуваат со цел за спроведување на научно истражување, како што е дефинирано во Препораката бр. 2005/761/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 28 септември 2005 година за олеснување на издавањето на единствени визи за краток престој од страна на земјите членки, за истражувачи од трети земји кои патуваат низ Заедницата со цел за спроведување на научно истражување и
– претставници на непрофитни организации на возраст до 25 години кои учествуваат на семинари, конференции, спортски, културни или образовни настани организирани од страна на непрофитни организации.

Деца на возраст меѓу 6 и 12 години плаќаат такса за виза во износ од 35 евра.

За издавање на групна виза се наплатува такса за секој издаден стикер.

Тарифен број 9

За издавање патна исправа или издавање дупликат на патна исправа за патување во странство за државјани на Република Македонија, и тоа за:
а) издавање на патна исправа на деца до 4 годишна возраст

50

б) издавање на патна исправа на лица од 4 до 27 години

150

в) издавање на патна исправа на лица постари од 27 години

250

г) издавање на дупликат на патна исправа на лица помлади од 27 години

 250

д) издавање на дупликат на патна исправа на лица постари од 27 години

250

ѓ) замена на оштетена важечка патна исправа на лица помлади од 27 години

250

е) замена на оштетена важечка патна исправа на лица постари од 27 години

250

ж) издавање на заедничка патна исправа (за секое лице)

50

з) издавање и продолжување на рокот на важењето на пропусницата за преминување на границата во малограничниот сообраќај

50

За издавање патна исправа, лична карта на странски државјани или виза и дозвола за престој на странски државјани за:
а) продолжување на виза за краткорочен престој (виза Ц)

60 евра

б) продолжување на виза за долгорочен престој (виза Д)

70 евра

в) издавање на патна исправа за признаен бегалец

10 евра

г) издавање и продолжување на дозвола на странец со привремен и постојан престој во Република Македонија

15 евра

д) лична карта за признаен бегалец

5 евра

ѓ) лична карта за лица под супсидијарна заштита

5 евра

д) издавање на пасош за странци

20 евра

Тарифен број 10

1. За дозвола за оружје

300

2. За дозвола за поседување на оружје

1.000

3. За дозвола за носење на оружје

700

4. За регистрирање на оружје

200

5. За дозвола за колекционерско оружје

300

6. За издавање на одобрение за набавување на колекционерско оружје

200

7. За издавање на потврда за оружје од Д категорија

200

8. За издавање на одобрение за набавување на оружје, главни делови и муниција

200

9. За издавање на одобрение за пренесување на спортско оружје

100

10. За издавање на одобрение за производство и поправка на оружје и муниција

1.000

11. За издавање на одобрение за основање на цивилни стрелишта

1.000

12. За издавање на одобрение за набавување и изнесување на оружје и муниција од Република Македонија

600

13. За издавање на одобрение за носење на ловечко оружје на странци за време на лов во Република Македонија

20

14. За издавање на потврда за поседување на оружје

200

15. За издавање на одобрение за внесување и носење на оружје и муниција на странци кои поминуваат низ Република Македонија издадено од дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија во странство или од надлежен орган

20

Забелешка:
Такса според овој тарифен број не плаќаат воените лица, службените лица во органите за внатрешни работи и други лица кои држат и носат оружје според прописите на службата.
Таксата според овој тарифен број не се плаќа на оружје што се наоѓа кај стрелачки организации и служби за обука на граѓани, за потребите на одбраната, како и за натпреварување на стрелишта.

Тарифен број 11

1. За одобрение за полагање на возачки испит, за издавање на нова возачка дозвола за замена на возачка дозвола поради дотраеност, за пријавување на место на живеење на возачот, за издавање или продолжување на важноста на сообраќајната дозвола за моторно или приклучно возило.

60

2. За издавање на привремена или дупликат возачка или сообраќајна дозвола за моторно или приклучно возило.

100

Тарифен број 12

1. За полагање на возачки испит:
а) за управување со моторни возила распоредени во категории “А” и “Е”

250

б) за управување со моторни возила распоредени во категорија “Б” и за управување со трактор

350

в) за управување со моторни возила распоредени во групите “Ц” и “Д”

600

г) за управување со велосипеди со мотор

100

2) За полагање на делот од возачкиот испит што се однесува на прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата:
а) за управување со моторни возила распоредени во категорија “А”

100

б) за управување со моторни возила распоредени во категорија “Б” и за управување со трактори

250

в) за управување со моторни возила, распоредени во категории “Ц” и “Д”

350

3. За полагање на делот од возачкиот испит што се однесува на управување на моторни возила или со трактор:
а) за управување со моторни возила распоредени во категорија “А”

100

б) за управување со моторни возила распоредени во категорија “Б” или управување со трактор

170

в) за управување со моторни возила распоредени во категории “Ц”, “Д” и “Е”

250

Тарифен број 13

1. За акт врз основа на кој се стекнува право за да се започне со вршење на дејност

600

2. За дозвола за работа на правно лице за вршење на дејност обезбедување на имоти и лица

1.000

Тарифен број 14

1. За акт врз основа на кој се стекнува право за да се започне со вршење на дејност кој го издава градоначалникот

600

Тарифен број 15

1. За издавање на потврда за исполнување на техничко експлоатационите услови на возила со кои се врши превоз во патниот сообраќај (за секое возило)

540

2. За издавање на лиценца за вршење на одделни видови на превоз на патници и стока во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај, и тоа:
1) за општински линиски превоз на патници

6.000

2) за меѓуопштински линиски превоз на патници

8.000

3) за слободен превоз на патници

6.000

4) за превоз на патници за сопствени потреби

4.000

5) за автотакси превоз на патници

3.000

6) за јавен превоз на стоки

6.000

7) за превоз на стоки за сопствени потреби

4.000

8) за меѓународен линиски превоз на патници

14.000

9) за меѓународен слободен превоз на патници

14.000

10) за меѓународен превоз на патници за сопствени потреби

4.000

11) за меѓународен јавен превоз на стоки

14.000

12) за меѓународен превоз на стоки за сопствени потреби

4.000

13) сертификат за возач за учество во меѓународниот превоз на патници и стоки

100

14) сертификат за професионална компетентност на управителот и овластено лице одговорно за превоз

200

3. За издавање на дозвола за меѓуопштински линиски превоз на патници по примерок

3.000

4. За дозвола за посебен меѓуопштински линиски превоз на патници

1.000

5. За регистрација на линија и возен ред на превозник во меѓуопштински патен сообраќај – за секоја линија по

600

6. За издавање на дозвола на домашен превозник да може да врши превоз на патници на редовна линија во меѓународниот патен сообраќај за секој примерок од дозволата

8.000

7. За издавање на дозвола на странски превозник да може на редовна линија да врши превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај, и тоа:
1) во билатерален сообраќај

350

2) во транзитен сообраќај

350

8. За заверка на возен ред односно ценовник на редовна линија на која домашен и странски превозник врши превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај и тоа:
1) за домашен превозник

1.600

2) за странски превозник

45

9. За издавање на дополнителен примерок на исправка од овој тарифен број, и тоа:
1) за домашен превозник

600

2) за странски превозник

20

10. За решение за одобрување на привремен прекин или трајно запирање на превозот на патници на редовна линија во меѓуопштински, односно во меѓународниот патен сообраќај, и тоа:
1) за домашен превозник

300

2) за странски превозник

45

Тарифен број 16

1. За издавање на дозвола на домашен и странски превозник за вршење на слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај, и тоа:
1) за дозвола за едно патување

50

2) за дозвола за повеќе патувања

100

Тарифен број 17

1. За издавање на дозвола за влегување, односно излегување од Република Македонија на празни автобуси заради преземање на патници и за вршење на други видови вонлиниски превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај, и тоа:
1) за домашен превозник

1.350

2) за странски превозник

70

Тарифен број 18

1. За издавање на годишна дозвола за меѓународен превоз на стока во меѓународниот патен сообраќај за домашен превозник за секоја дозвола

300

2. За издавање на ЦЕМТ дозвола за меѓународен превоз на стока за домашен превозник за секоја дозвола

6.000

3. За издавање на месечна ЦЕМТ дозвола за меѓународен превоз на стока за домашен превозник за секоја дозволa

500

4. За издавање на посебна дозвола за превоз на стока (т.н. зелена дозвола) на странски превозник

100

5. Издавање на сертификат за стручна оспособеност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи

400

6. Издавање на сертификат за стручна оспособеност на советник за безбедност при превоз на опасни материи

500

Тарифен број 19

1. За издавање на дозвола за вонреден превоз на стока во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај, и тоа:
1) за домашен превозник што врши вонреден превоз на стока во внатрешен патен сообраќај

600

2) за странски превозник што врши вонреден превоз на стока во меѓународниот патен сообраќај, и тоа:
– во билатерален превоз – за превоз на едно влечно возило

45

– за секое наредно влечно возило, според истото барање по

40

3) за транзитен превоз за едно влечно возило

45

– за секое наредно влечно возило по истото барање уште по

45

Тарифен број 20

1. За издавање на дозвола со која на странски превозник му се одобрува вршење на внатрешен превоз на стока во патниот сообраќај меѓу одделни места во Република Македонија

140

Тарифен број 21

1. За издавање на дозвола за јавен превоз на патници и стока во железничкиот сообраќај

30.000

2. За издавање на дозвола за управување со железничка инфраструктура

60.000

3. За издавање на одобрение за сигурност за управување со железничка инфраструктура

60.000

4. За издавање на сертификат за сигурност на превозник во железничкиот сообраќај

30.000

Тарифен број 22

1. За издавање на согласности за поставување натписи, водоводни и други инсталации, заштитни огради и други согласности за стекнување на службености во патниот и заштитниот појас на јавните патишта

270

2. За издавање на сообраќајна согласност при издавање на решение за услови за градба

2.700

3. За издавање на сообраќајна согласност за измена на режимот на сообраќајот

1.350

4. За издавање на согласност за поставување на објекти во заштитниот појас на јавните патишта

3.000

5. За издавање на согласност за изградба на паркинг простори покрај јавните патишта

540

6. За издавање на одобрение за изградба на пристапен пат до јавен пат

3.000

Тарифен број 23

1. За решение со кое се определува името, ознаката и повикувачкиот знак на брод:
1) на домашно правно или физичко лице

600

2) на странско правно или физичко лице

150

Тарифен број 24

1. За решение за кое се одобрува право на запишување на пловни објекти за внатрешна пловидба во регистарот, односно очевидецот:
1) за пловни објекти

300

2) за чамци

170

Тарифен број 25

1. За одобрение за полагање испит за стекнување звање и овластување на бродовите во внатрешната пловидба, за издавање уверенија за положен испит, за замена на уверението за положен испит поради дотраеност, за издавање и продолжување на важноста на бродските исправи -книги

150

2. За одобрение за полагање испит за управувач на чамец, за издавање уверение за положен испит, за замена на уверението поради дотраеност, за давање или продолжување на важноста на пловидбената дозвола

100

Тарифен број 26

1. За издавање уверение за стекнување звање на:
1) морнар моторист, крмар на влекач (тегленица), бродски крмар, ракувач со пливачки објект од прва класа

100

2) бродоводач на внатрешна пловидба, поручник на внатрешна пловидба, машиноводач на внатрешна пловидба, машинист на внатрешна пловидба

150

3) капетан на внатрешна пловидба, машинист на внатрешна пловидба од прва класа

200

Тарифен број 27

1. За одобрение на претпријатие, односно на друго правно и физичко лице да може да врши набавка на оружје, муниција или експлозивни материи од странство

600

2. За одобрение на претпријатие, односно друго правно лице или на странски државјанин, односно на странско правно лице да може да врши транспорт на оружје, муниција или експлозивни материјали преку границата, односно преку територијата на Република Македонија

600

3. За одобрение на претпријатие, односно на друго правно лице да може да пушта во промет експлозивни материјали на територијата на Република Македонија

600

4. За одобрение на претпријатие, односно на друго правно лице да може да врши промет на големо и мало со оружје, муниција и експлозивни материјали на територијата на Република Македонија

1.500

5. За одобрение на претпријатие, односно на друго правно лице да може да внесува странски печатени работи во Република Македонија заради растурање на странски печатени работи што по својата содржина им се наменети на граѓаните на Република Македонија

300

6. За одобрение на претпријатие, односно на друго правно лице за промет и превоз на нуклеарни суровини и материјали за да може преку границата на Република Македонија да го преземе наведениот материјал.

1.000

Тарифен број 28

1. За решение со кое се запишува во регистарот:
1) настанување на директни инвестиции на резиденти во странство – основање на трговско друштво во целосна сопственост, зголемување на главнината на друштвото во целосна сопственост, стекнување на трговско друштво во целосна сопственост, основање подружница, учество во постојано друштво или здобивање со повеќе од 10% од основниот капитал на друштвото, односно со повеќе од 10% од правото на одлучување, долгорочен заем наменет за воспоставување на трајна економска поврзаност меѓу економски поврзани субјекти

3.000

2) намалување, продажба и бришење на директната инвестиција во странство

1.300

3) промени на директната инвестиција во странство

1.100

4) ослободување од преземена обврска за годишен трансфер на определен процент на добивката од претпријатие, банка, друштво за осигурување, односно реосигурување во странство или намалување на таа обврска

1.300

2. За решение со кое се одобрува купување на девизи на девизен пазар за основачкиот влог на претпријатие, банка, друштво за осигурување, односно реосигурување во странство

1.700

3. За упис на статусни промени во Регистарот на резиденти во странство

300

4. За издавање на изводи од Регистарот на резиденти во странство за податоците од точките 1 и 2 на овој тарифен број

1.500

Тарифен број 29

1. За уверение со кое се запишува во Регистарот на воздухоплови на Република Македонија:
1) регистрација на воздухоплов

1.000

2) привремена регистрација на воздухоплов

1.000

3) бришење на воздухопловот од Регистарот

1.000

Тарифен број 30

1. За решение со кое се запишува во Регистерот:
1) договор за вложување средства во странски претпријатија

2.200

2) договор за вложување на средства заради истражување, експолоатација, обновување и одржување на минерални блага во странство

1.700

3) дополнително вложување од точките 1 и 2 на овој тарифен број

600

Тарифен број 31

1. За упис во Регистарот – отворање на претставништва односно основање на деловни единици (складишта, продавници, сервиси и слично) деловници и други форми за вршење на стопански дејности во странство

600

2. За упис во Регистарот – на статусна и друга промена во претставништва, деловна единица, деловница и друга форма на извршување на стопански дејности во странство

300

3. За решение со кое на странско лице му се одобрува отворање на претставништво, односно на огранок на претставништво во Република Македонија и се врши упис во Регистарот на претставништвата на странски лица во Македонија

50

4. За одобрение на странско претпријатие, кое има регистрирано претставништво во Република Македонија да изврши определена работа на договорена контрола на квалитетот и квантитетот на стоките во Република Македонија

25

5. За упис на статусни промени на претставништва, односно на ограноци на претставништва во Регистарот на претставништвата на странски лица во Македонија

20

Тарифен број 32

1. За решенија со кои се врши евидентирање, односно упис во соодветниот регистар:
1) за евидентирање на договор за застапување, договор за консигнација и договор за давање на сервисни услуги за одржување на увезената опрема и на трајните блага за лична потрошувачка

1.700

2) за договори за изведување на инвестициони работи во странство и договори за отстапување на изградба на инвестициони објекти на странски изведувач во Македонија

1.700

3) за договори за долгорочна производствена кооперација

1.700

4) за договори за прибавување и отстапување на право на индустриска сопственост и на знаења и искуства (Know-/how)

2.200

5) за евидентирање на анекс на договор од овој тарифен број

300

Тарифен број 33

1. За решение со кое се запишува во Регистарот:
1) настанување на директни инвестиции на нерезиденти во Република Македонија – основање на трговско друштво со целосна сопственост, зголемување на главнината на друштвото во целосна сопственост, стекнување на трговско друштво во целосна сопственост, основање подружница, учество во постојано друштво или здобивање со повеќе од 10% од основниот капитал на друштвото, односно со повеќе од 10% од правото на одлучување, долгорочен заем наменет за воспоставување на трајна економска поврзаност меѓу економски поврзани субјекти

3.000

2) намалување, продажба и бришење на директната инвестиција на нерезиденти во Република Македонија.

1.300

3) промени на директната инвестиција на нерезиденти во Република Македонија

1.100

2. За издавање на изводи од Регистарот на нерезиденти во странство за податоците од точките 1 и 2 на овој тарифен број

1.500

Тарифен број 34

1. За дејствија и акти што се преземаат пред Комисијата за заштита на конкуренцијата:
1) барање за поединечно изземање и продолжување на рок за поединечно изземање на договори, одлуки и договорена практика

5.000

2) решение за одобрување на барање за поединечно изземање и продолжување на рок за поединечно изземање на договори, одлуки и договорена практика

5.000

3) барање за укинување, поништување и измена на решение за поединечно изземање на договори, одлуки и договорена практика

1.000

4) решение за укинување, поништување и измена на решение за поединечно изземање на договори, одлуки и договорена практика

1.000

5) известување за концентрација

6.000

6) решение со кое по барање на странка се утврдува дека концентрацијата не потпаѓа под одредбите на овој закон

5.000

7) решение со кое се утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите на овој закон

30.000

8) барање за изземање од суспензија на концентрација

5.000

9) решение со кое се одобрува барањето за изземање од суспензија на концентрација

5.000

10) решение со кое се утврдува дека концентрацијата не е во согласност со одредбите на овој закон

5.000

11) барање за увид во списи на предмет пред Комисијата

300

12) барање да се изврши препис или фотокопија на списи од предмет пред Комисијата

300

Тарифен број 35

1. За решение по барање за утврдување на исполнетоста на условите:
1) за преглед на мерила во просториите на подносителот на барањето

750

2) за давање овластувања на подносителот на барањето за преглед на работни еталони, мерила, како и на мостри на референтни материјали опфатени со соодветната наредба

1.500

3) за испитување на предмет од скапоцени метали во просториите на подносителот на барањето

750

Тарифен број 36

1. За решение по барање за утврдување на условите за издавање на решение или за запишување во Регистарот на:
1) производители на семенски и саден материјал

1.500

2) доработувачи на семенски материјал

1.500

3) откупувачи на тутун

1.500

4) производители на вино

1.500

5) вршење на ДДД мерки

1.500

6) вршење на биолошки предиспитувања, биолошки и физичко-хемиски испитувања

1.500

7) испитување на семенски и саден материјал пред пуштање во промет

1.500

8) вршење на задолжителни здравствени и стручни прегледи на семенски посеви и објекти за производство на саден материјал

1.500

9) пуштање во промет на вештачки ѓубриња на територијата на Република Македонија

1.500

10) за решение по барање за признавање на новосоздадени, односно одобрување за воведување во производство странски сорти земјоделски и шумски растенија, со кое се врши упис во Списокот на странски или домашни сорти и хибриди земјоделски растенија за кои е одобрено воведување во производството во Република Македонија

1.500

Тарифен број 37

1. За одобрение на претпријатие, односно на друго правно лице за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата на територијата на Република Македонија

1.000

2. За одобрение за увоз и извоз на определени земјоделски, прехранбени, шумски производи и семенски материјал

600

3. За одобрение за увоз на лекови кои се употребуваат во ветеринарната медицина

600

4. За одобрение за садење лозја со сорти на винско грозје и за прекалемување врз сорти што не се винско грозје

600

Тарифен број 38

1. За решение за дозволи и согласности

600

2. За издавање на копии од решенија и согласности

600

3. За заверка на сертификат за краен корисник

1.100

4. За решение за распределен дел на стоки на утврдена царинска квота

600

Тарифен број 39

Избришан 

Тарифен број 40

1. Решение за издавање на дозвола за работа за вршење на работи на ревизија

2.000

Тарифен број 41

1) Издавање на дозвола за основање и работа на давател на финансиски лизинг

3.000

2) Издавање на дозвола за статусна промена на давател на финансиски лизинг

3.000

3) Донесување на решение за согласност за член на орган на управување на давател на финансиски лизинг

1.500

4) Донесување на решение за согласност за промена во сопственичката структура на давател на финансиски лизинг.

1.500

Тарифен број 42

1. За решение за утврдување на исполнувањето на условите на деловната просторија, и тоа:
1) за техничка опременост

400

2) за заштита при работа

400

3) за санитарно-хигиенски услови

400

Тарифен број 43

1. За решение со кое се дава согласност на посебната документација, што се однесува на заштитата при работа

800

Тарифен број 44

1. За издавање на решение за добивање на лиценца А, лиценца Б и лиценца В за вршење на туристичка дејност

300

2. За издавање на решение за добивање на лиценца за вршење на угостителска дејност во кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор

300

Тарифен број 45

1. За решение со кое се утврдуваат ветеринарно-санитарните услови за увоз или превоз на пратки на животни и производи, суровини и отпадоци од животинско потекло

300

Тарифен број 46

1. За решение со кое се утврдува здравствената исправност на прехранбените производи и на предметите за општа употреба што се увезуваат

500

Тарифен број 47

1. За дејствија и акти што се преземаат за заштита и унапредување на животната средина и природата:
1) дозволи за увоз-извоз на:
– употребувана техничка стока

1.000

– употребувани гуми

2.000

– халогени деривати на јаглеводороди

1.500

– отпадни материи

1.500

– загрозени видови диви животни, растенија и габи

1.000

– други стоки под режим Д4

1.000

2) потврди за остварување на правото за ослободување од плаќање на царина за увоз на стоки наменети за директна заштита на животната средина и природата

600

3) мислења за подобност на инвестиции

600

4) овластување за вршење определени видови стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата

1.000

5) решенија за доделување на Еколошка ознака

600

6) мислења и согласности за добивање одобренија во управната постапка

600

7) други решенија и акти утврдени со закон или друг пропис

600

Тарифен број 48

1. За дозволи за увоз и извоз на:
1) лекови, помошни лековити средства и медицински помагала

1.000

2) отрови и прекурзори

1.000

3) супстанции и материјали за производство на лекови, помошни лековити средства и медицински помагала

1.000

Тарифен број 49

1. За барање за добивање дозвола за основање на систем за собирање и за повратен прием на искористените производи и пакувања

50

2. За решение по барање за добивање дозвола за основање на систем за собирање и за повратен прием на искористените производи и пакувања

1.200

3. За добивање дозвола за основање на систем за собирање и за повратен прием на искористените производи и пакувања

20.000

4. За решение по барање за обновување на дозвола за основање на систем за собирање и за повратен прием на искористените производи и пакувања

1.200

Тарифен број 50

1. За барање за добивање дозвола за складирање, третман и/или за преработка на отпадот

100

2. За решение по барање за добивање дозвола за складирање, третман и/или за преработка на отпадот

800

3. За дозвола за складирање, третман и/или преработка на отпадот

9.000

4. За решение по барање за обновување на дозвола за складирање, третман и/или за преработка на отпадот

800

Тарифен број 51

1. За барање за добивање дозвола за собирање и за транспортирање на комуналниот и на други видови на неопасен отпад

50

2. За решение по барање за добивање дозвола за собирање и транспортирање на комуналниот и на други видови на неопасен отпад

800

3. За дозвола за собирање и транспортирање на комуналниот и на други видови на неопасен отпад

9.000

4. За решение по барање за обновување на дозвола за собирање и транспортирање на комуналниот и на други видови на неопасен отпад

800

Тарифен број 52

1. За барање за добивање дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад

 200

2. За решение по барање за добивање дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад

1.200

3. За добивање дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад

12.000

4. За решение по барање за обновување на дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад

1.200

Тарифен број 53

1. За барање за добивање дозвола за оператор на депонија

250

2. За решение по барање за добивање дозвола за оператор на депонија

1.200

3. За добивање дозвола за оператор на депонија

20.000

4. За решение по барање за обновување на дозвола за оператор на депонија

1.200

Тарифен број 54

1. За барање за добивање дозвола за оператор на инсталација за горење или согорување на отпад

250

2. За решение по барање за добивање дозвола за оператор на инсталација за горење или согорување на отпад

1.200

3. За добивање дозвола за оператор на инсталација за горење или согорување на отпад

20.000

4. За решение по барање за обновување на дозвола за оператор на инсталација за горење или согорување на отпад

1.200

Тарифен број 55

1. За барање за добивање дозвола за трговија со неопасен отпад

50

2. За дозвола за трговија со неопасен отпад

15.000

3. За решението по барање за обновување на дозвола за трговија со неопасен отпад

5.000

Тарифен број 56

1. За решение за одобрување на барање за издавање на уверение за квалитетот – цертификат на определени земјоделски и прехранбени производи во надворешно-трговскиот промет

250

2. За секој натамошен примерок уште по

60

Тарифен број 57

1. Решенија (согласности) за упатување на работници во странство за изведување на проектни договори

600

Тарифен број 58

1. За решение за знакот на производителот на предмети од скапоцени метали

1.000

Тарифен број 59

1. За потврда за исполнување на метролошки и други услови за пуштање во промет на мерила од увоз

300

3. У в е р е н и ј а

Тарифен број 60

1. За уверение, ако поинаку не е пропишано

50

Тарифен број 61

1. За уверение за давање податоци од казнената евиденција заради остварување на права во странство

100

Тарифен број 62

1. За издавање на изводи од казнената евиденција

100

Тарифен број 63

1. За уверение со кое се докажува потеклото или вредноста, количеството и квалитетот или здравствената исправност на стоките

50

Забелешка:
Оваа такса не се плаќа за странските поштенски декларации што го придружуваат спроводниот лист.

Тарифен број 64

1. За издавање на уверение за квалитетот – цертификатот на определени земјоделски и прехранбени производи во надворешно-трговскиот промет

100

2. За секој натамошен примерок уште по

50

Тарифен број 65

1. За предлог за ставање на секоја фармацевтска форма, јачина и пакување на лек и на средства за заштита на растенијата во прометот, и тоа:
– за домашен производител

13.500

– за странски производител преку овластен застапник

500

2. За предлог на нова индикација, и тоа:
– за домашен производител

 7.000

– за странски производител преку овластен застапник

250

3. За предлог за ставање на биоциди во прометот,и тоа:
– за домашен производител

13.500

– за странски производител преку овластен предлагач

500

Тарифен број 66

1. За барање за обновување на одобрението за ставање на секоја фармацевтска форма, јачина и пакување на лек и на средства за заштита на растенијата во промет, и тоа:
– за домашен производител

9.500

– за странски производител преку овластен застапник

350

2. За обновување на одобрението за ставање на биоциди во промет, и тоа:
– за домашен производител

9.500

– за странски производител преку овластен предлагач

350

Тарифен број 67

1. За барање за издавање на одобрение за регистрација на секоја фармацевтска форма на традиционален хербален лек, и тоа:
– за домашен производител

8.100

– за странски производител преку овластен застапник

300

2. За барање за издавање на одобрение за регистрација на хомеопатски лек по фармацевтска форма, и тоа:
– за домашен производител

9.000

– за странски производител преку овластен застапник

350

Тарифен број 68

1. За барање за регистрирање во Регистарот на медицински помагала во Република Македонија, за медицинско помагало или група на медицински помагала, и тоа:
– за домашен производител

12.000

– за странски производител преку овластен застапник

400

Тарифен број 69

1. За барање за измена или дополнување на одобрението за ставање на лек во промет, одобрението за регистрација на традиционален хербален лек, хомеопатски лек или на одобрението за запишување на медицинско помагало, или за барање за настанати промени на документацијата на лек, традиционален хербален лек, хомеопатски лек или на медицинско помагало, средства за заштита на растенијата или за укинување на одобрението за ставање на лек во промет, одобрението за регистрација на традиционален хербален лек, хомеопатски лек, медицински помагала или на средства за заштита на растенијата и тоа:
– за домашен производител

2.000

– за странски производител преку овластен застапник

100

2. За барање за измена на одобрението за ставање на биоциди во промет или за укинување на одобрението за ставање на биоциди во промет, и тоа:
– за домашен производител

2.000

– за странски производител преку овластен предлагач

100

Тарифен број 70

1. За барање за пуштање во промет на отровите што се наменети за одржување на јавна хигиена, за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, и тоа:
– за домашен производител

13.500

– за странски производител преку овластен застапник

650

4. Заверка, преписи и преводи

Тарифен број 71

1. За заверка на потпис и печат на исправи

50

2. За секој натамошен примерок уште по

30

Забелешка:
Заверката на потпис и печат, во смисла на овој тарифен број, се однесува и на случаите во кои органот на управата надлежен за надворешни работи заверува домашна исправа заради нејзина употреба во странство.

Тарифен број 72

1. За дупликат на исправи за завршено школување или стручна квалификација

50

Тарифен број 73

1. За препишување на службени акти или документи што се врши кај органите:
1) кога препишувањето го вршат заинтересирани лица од полутабак на оригиналот

30

2) кога препишувањето го врши органот од полутабак на оригиналот

50

3) кога органот го врши препишувањето на акти или документи на странски јазик од полутабак на оригиналот

100

Забелешка:
Како полутабак се подразбира лист хартија од две страници од нормални канцелариски формати или помал.

Тарифен број 74

1. За преводи од еден на друг јазик, ако:
1) текстот на оргиналот не надминува 100 збора

50

2) текстот на оригиналот содржи повеќе од 100 зборови се плаќа за секој цел или започнат полутабак

100

Тарифен број 75

1. За заверка на потпис, ракопис и препис:
1) за заверка на секој потпис

50

2) за заверка на автентичноста на ракописот или за заверка на препис од секој полутабак на оригиналот

50

Забелешка:
Како полутабак се подразбира лист хартија од две страници од нормален канцелариски формат или помал.
Ако ракописот, односно преписот чија заверка се врши е напишан на странски јазик, се плаќа двојна такса од точката 2 на овој тарифен број.

Тарифен број 76

1. За заверка на план

60

Забелешка:
За заверка на копија од катастарски план не се плаќа такса.

Тарифен број 77

1. За заверка на хелиографска копија за план (цртеж) се плаќа од целиот или започнат квадратен метар

50

Тарифен број 78

1. За заверка на договор чија вредност е:
– до 400.000 денари

100

– над 400.000 до 1.000.000 денари

170

– над 1.000.000 до 4.000.000 денари

250

– над 4.000.000 денари

600

Тарифен број 79

1. За заверка на полномошно

50

5. Градежни такси

Тарифен број 80

1. За издавање на извод од урбанистички план за:
а) градежни објекти до 500 м2

500

б) градежни објекти над 500 м2

750

в) далноводи со напон до 110 Кв

1.000

г) хидроелектрични и термоелектрични централи

1.200

д) депонии за опасни и штетни материи

1.500

ѓ) регулации и зафати на реките Вардар, Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна Река, Струмешница, Црн Дрим и Радика и брани со акумулации на другите реки и водотоци чие набљудување е задолжително според постојните прописи

1.700

е) далноводи со напон од 110 до 400 кВ магистрални и регионални патишта со објектите на нив, железнички пруги и објектите на нив, жичари за јавен сообраќај, аеродроми со придружните објекти, засолништа за посебна намена капацитет од најмалку 300 лица, регионални водоводи и регионални системи за отпадни води со објектите за пречистување на овие води, меѓународни и магистрални капацитети во телефонската, телеграфската мрежа и мрежата за пренос на податоци и гасоводи, нафтоводи, рафинерии и складишта за течни горива и течен гас

2.000

ж) бензински пумпи со придружни објекти, главни поштенски центри и радиостаници и телевизиски предаватели

2.200

Тарифен број 81

1. За поднесено барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

1.500

Тарифен број 82

1. За поднесено барање за давање на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на долготраен закуп

1.800

Тарифен број 83

1. За поднесено барање за давање на градежно земјиште сопственост на Република Македонија под краткотраен закуп

1.200

Тарифен број 84

1. За поднесено барање за стекнување на право на сопственост од поранешен сопственик

1.000

Тарифен број 85

За поднесено барање за издавање на решение со кое се одобрува архитектонско- урбанистички проект

1.500

Тарифен број 86

За поднесено барање за издавање на одобрение за подготвителни работи:
– на градби од прва категорија

2.500

– на градби од втора категорија

1.500

Тарифен број 87

За поднесено барање за издавање на одобрение за градење за доградба, надградба и реконструкција на постоен објект:
– градби од прва категорија

2.500

– градби од втора категорија

1.000

Тарифен број 88

За поднесено барање за издавање на одобрение за градење:
– на градби од прва категорија

3.500

– на градби од втора категорија

1.500

Тарифен број 89

1. За поднесено барање за издавање на решение за адаптација и пренамена на постоен објект:
– градби од прва категорија

1.500

– градби од втора категорија

800

2. За поднесено барање за издавање на решение за изведување на градби, односно поставување на опрема за градби за кои не е потребно издавање на одобрение за градење

800

Тарифен број 90

За поднесено барање за издавање на одобрение за употреба:
– на градби од прва категорија

4.000

Тарифен број 91

За поднесено барање за издавање на решение за промена на инвеститор:
– градби од прва категорија

2.500

– градби од втора категорија

1.000

Тарифен број 92

За поднесено барање за издавање на решение со кое врши измена на градбата во текот на градење:
– на градби од прва категорија

2.500

– на градби од втора категорија

1.000

Тарифен број 93

1. За поднесено барање за издавање на одобрение за поставување на времени објекти и урбана опрема

1.000

Тарифен број 94

1. За поднесување на жалба против првостепено решение

200

6. Царински такси

Тарифен број 95

1. За одобренија и решенија кои ги издава царинскиот орган се плаќа такса, и тоа:
1) за одобренија и решенија во писмена форма или на пропишан образец

500

2) за одобрение во форма на службена белешка

300

Тарифен број 96

1. За потврди издадени од страна на царинскиот орган:
1) за издавање на задолжителна тарифна информација и задолжителна информација за потекло

300

2) за потврда за истоветност при извозот на стоката наменета за повторен увоз освен за поедноставена потврда за истоветност на стоката во патничкиот сообраќај

200

3) за издавање на одобрение за користење на возила и контејнери за превоз на стока согласно со спогодбата ТИР

300

Забелешка:
За потврда или одобрение со коe првично издадената потврда, односно одобрение се менува или дополнува се наплаќа такса во износ од 50% од таксата определена во овој тарифен број.

Тарифен број 97

1. За донесување одлука за враќање на гаранција за обезбедување на плаќање на царинскиот долг од овој тарифен број се плаќа само ако враќањето или делумното враќање на гаранцијата обврзникот за такси го побарал пред истекот на важноста на гаранцијата

 2.000

7. Такси за стандардизација на производите

Тарифен број 98

1. За пријава со која се бара знак за квалитет на производ

450

2. За барање за продолжување на важењето на знак за квалитет на производот

150

3. За одржување на важењето на знак за квалитет на производот

1.400

Тарифен број 99

1. За одобрение за користење на знак на сообразноста за атестиран производ

1.400

Тарифен број 100

1. За атест за сообразност на производот

1.400

Тарифен број 101

1. За решение за овластување на претпријатие и друго правно лице за вршење на работи на атестирање, односно на испитување на производи

2.000

Тарифен број 102

1. За овластување на акредитирање на лаборатории за вршење на енолошки испитувања и анализи

5.000

Тарифен број 103

1. За решение за овластување на претпријатие и на друго правно лице за оценување и признавање на системот на квалитетот на производителот, односно на испорачувачот

1.400

Тарифен број 104

1. За потврда за признавање на системот на квалитетот на производителот, односно на испорачувачот

1.400

Тарифен број 105

1. За потврда за способноста на лабораторија, испитна станица и друга стручна институција за сигурно испитување на производи

1.400

Тарифен број 106

1. За решение за овластување на претпријатие и друго правно лице за оспособување на кадри за оценување и проверување на системот на квалитетот на производителот, односно на испорачувачот

2.000

Тарифен број 107

1. За решение за издавање на одобрение за примена на меѓународни и странски стандарди

1.000

8. Такси за стекнување и одржување во важност на патент, индустриски дизајн, трговска марка, право на користење на ознака на потеклото на производот и географската ознака и топографија на интегрални кола и такси за застапници

Тарифен број 108

1. За пријава со која се бара заштита на патент, индустриски дизајн, трговска марка, право на користење на ознака на потеклото на производот и географската ознака и топографија на интегрални кола, и тоа:
1) за пријава со која се бара заштита на патент, вклучувајќи ја и важноста за првите две години

800

2) за пријава со која се бара заштита на индустриски дизајн:
– ако пријавата содржи еден индустриски дизајн

500

– ако пријавата содржи два или повеќе индустриски дизајни, за вториот и за секој следен од серијата по

200

3) за пријава со која се бара заштита на трговска марка:
– ако списокот на стоки или услуги опфаќа до три класи на меѓународна класификација на производи и услуги

600

– ако списокот на стоки или услуги опфаќа повеќе од три класи на меѓународната класификација на производи и услуги, за секоја натамошна класа уште по

100

4) за пријава со која се бара заштита на колективна, односно сертификатна марка

2.000

5) за пријава со која се бара признавање на право на користење на ознака на потеклото на производот и географската ознака

600

6) за пријава за меѓународно регистрирање на трговска марка (Мадридски договор и Мадридски протокол)

1.000

7) за меѓународна пријава на патент (Договор за соработка во областа на патентите)

2.700

8) за пријава регистрација на топографија на интегрални кола

3.000

Забелешка:
Лицата кои не се во работен однос, а се евидентирани како невработени, пензионери, инвалиди, ученици и студенти и војници на отслужување на воениот рок ги плаќаат таксите предвидени во точкитe 1 и 2 на овој тарифен број во износ намален за 50%.
Лицата од ставот 1 на оваа забелешка потребно е при поднесувањето на барањето за плаќање на таксата во намален износ да достават соодветен доказ за својот статус согласно со закон и друг пропис

Тарифен број 109

1) за третата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

800

2) за четвртата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

1.000

3) за петтата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

1.200

4) за шестата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

1.400

5) за седмата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

1.600

6) за осмата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

1.800

7) за деветтата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

2.000

8) за десеттата – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

3.000

9) за единаесеттата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

4.000

10) за дванаесеттата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

5.000

11) за тринаесеттата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

6.000

12) за четиринаесеттата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

7.000

13) за петнаесеттата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

8.000

14) за шеснаесеттата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

9.000

15) за седумнаесеттата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

10.000

16) за осумнаесеттата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

11.000

17) за деветнаесеттата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

12.000

18) за дваесеттата година – сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата

13.000

Забелешка:
Важи одредбата на забелешката кон тарифниот број 108.
Годишната такса за одржување на правото од патентот се уплатува до почетокот на годината за која се уплатува таксата.
Ако годишната такса не се плати во определениот рок може да се плати во рок од три месеца од денот на истекот на тој рок, со наплата на редовната такса зголемена за 25%, а може да се плати и во продолжен рок од шест месеца од денот на истекот на дополнителниот рок од три месеца и тоа во двоен износ.

Тарифен број 110

1. За барање за издавање на дополнителен сертификат за заштита на медицински производи или дополнителен сертификат за заштита на производи за заштита на растенија

5.000

Тарифен број 111

1. За одржување на правото од издаден дополнителен сертификат за заштита на медицински производи или дополнителен сертификат за заштита на производи за заштита на растенија:
1) за првата година на важност

20.000

2) за втората година на важност

25.000

3) за третата година на важност

30.000

4) за четвртата година на важност

35.000

5) за петтата година на важност

40.000

Забелешка:
Важат одредбите на ставовите 2 и 3 од забелешката кон тарифниот број 109.

Тарифен број 112

1. За барање за продолжување на важењето на индустрискиот дизајн, трговската марка и право на користење на ознака на потекло на производот и географската ознака

300

Тарифен број 113

1. За одржување на важењето на индустрискиот дизајн, трговската марка и право на користење на ознака на потекло на производот и географската ознака и топографијата на интегралните кола, и тоа:
1) за одржување во важност на индустрискиот дизајн за секој период од пет години, и тоа:
– за првиот индустриски дизајн

2.000

– за вториот и секој следен од серијата по

800

2) за одржување во важност на трговската марка за секој период од десет години, ако:
– списокот на стоки и услуги опфаќа до три класи на меѓународната класификација на производи и услуги

4.000

– списокот на стоки и услуги опфаќа повеќе од три класи на меѓународната класификација на производи и услуги, за секоја нова уште по

1.000

3) за одржување во важност на колективна марка, односно сертификатна марка за секој период од десет години, ако:
– списокот на стоки и услуги опфаќа до три класи на меѓународната класификација на производи и услуги

6.000

– списокот на стоки и услуги опфаќа повеќе од три класи на меѓународната класификација на производи и услуги, за секоја натамошна уште по

1.200

4) за правото на користење на ознака на потекло на производот или географска ознака
– за секој период од пет години

4.000

5) за топографијата на интегрални кола

8.000

Забелешка:
Ако таксата не се плати во определениот рок може да се плати во рок од три месеца од денот на истекот на тој рок со наплата на редовната такса зголемена од 25%, а може и да се плати и во продолжен рок до шест месеца од денот на истекот на дополнителниот рок од три месеца и тоа во двоен износ.

Тарифен број 114

1. За упис во Регистарот на застапници

6.000

Тарифен број 115

1. Годишната такса за обнова во Регистарот на застапници

6.000

Тарифен број 116

1. За потврди за податоците во врска со пријавени или признаени права од индустриска сопственост и од Регистарот на застапници

500

Тарифен број 117

1. За уверение за право на првенство

550

Тарифен број 118

1. За предлог за враќање во поранешна состојба

1.000

2. За продолжување на постапката

3.000

Тарифен број 119

1. За барање за продолжување на рокот што се определува во текот на постапката по пријава за признавање на право од индустриска сопственост

500

Тарифен број 120

1. За барање за престанување на важењето на патент и трговска марка во случај на некористење или за предлог за огласување за ништовно решение за признавање на право од индустриска сопственост, или за барање за укинување на решението за признавање на правото за користење на заштитениот географски назив

3.000

 Тарифен број 121

1. За барање за упис на пренос на право или лиценца за патент, индустриски дизајн, трговска марка или топографија на интегрални кола во регистрите на пријавени или признаени права

500

Забелешка:
Со едно барање за впишување на промени што се однесуваат на повеќе од една пријава се плаќаат административни такси сразмерно на бројот на промените во барањето.

Тарифен број 122

1. За барање за впишување на промена во регистрите на пријавено или признаено право од индустриска сопственост и Регистарот на застапници

300

Забелешка:
Со едно барање за впишување на промени што се однесуваат на повеќе од една пријава се плаќаат административни такси сразмерно на бројот на промените во барањето.

Тарифен број 123

1. За барање пријавата за патент, индустриски дизајн и трговска марка да се земе во постапка преку ред

3.000

Тарифен број 124

1. За барање:
1) за поделба на предметот на пријавата на патент, за секоја новонастаната пријава

800

2) за поделба на пријавата на трговска марка, на две или повеќе пријави, за секоја новонастаната пријава

600

3) за поделба на пријавата на индустриски дизајн, на две или повеќе пријави, за секоја новонастаната пријава

500

Тарифен број 125

1. За приговор на објавена пријава за трговска марка и индустриски дизајн

1.500

Тарифен број 126

1. За издавање на:
– дозвола за набавка и поставување на радиостаница
– дозвола за работа на радиостаница и
– продолжување на дозвола за работа на радиостаница се наплаќа такса во износ од:
1) за радиостаница на која и е доделена една фреквенција

550

2) за радиостаница на која и се доделени две фреквенции

850

3) за радиостаница на која и се доделени повеќе од две фреквенции

1.100

4) за радиодифузна станица:
а) до 0,5 КW

3.000

б) од 0,5 до 1,0 КW

4.500

в) над 1,0 КW

5.500

5) за привремена дозвола за 1, 2 и 3

1.500

6) за VSAT и SNG радиостаница

7.000

7) за земска сателитска станица

7.000

8) за аматерска радиостаница

550

9) за ЦБ радиостаница

550

2. За дозвола за радиостаница која се издава на странско правно или физичко лице, износот на таксата се зголемува за 50%.
3. За одобрение на експериментална работа на телекомуникациски средства заради испитување на нивните својства

3.000

Тарифен број 127

1. За издавање на решение за доделување и користење на броеви, серии на броеви, имиња и адреси од Планот за нумерација на телекомуникациските мрежи во Република Македонија

500

9. Разно

Тарифен број 128

1. За чување (депозит) на пари, предмети и хартии од вредност што депонентите му ги даваат на чување на надлежен орган се плаќа годишно за секои започнати 5.000 денари од вредноста

10%

Забелешка:
Ако вредноста на предметот не е позната, таа ќе се утврди со процена.
Таксата од овој тарифен број се плаќа за првата година однапред, а за другите години при подигањето на депозитот.
Започнатата година се смета како цела.
Ако депозитот по барање на депонентот се пренесува од еден депонент на друг за преносот се плаќа износот на едногодишна такса. Оваа такса не се плаќа за депозитите што се полагаат по барање од државните органи, односно по службена должност ако се подигнати во рок.

Тарифен број 129

1. За опомена со која некој се повикува да ја плати должната такса

100

Тарифен број 130

1. За даденото мислење од страна на органот или организацијата за примена на прописи

300

Б. Конзуларни такси

Тарифен број 131

1. За молби и други поднесоци кај дипломатски или конзуларни претставништва на Република Македонија во странство

8

2. За секој нареден поднесок по истата работа, ако не е потребно ново самостојно решение.

4

Забелешка:
Таксата по овој тарифен број се плаќа и за барања што се изјавени усно во записник или се примени на друг начин во претставништво.
Таксата според став 1 на овој тарифен број се плаќа и за секое управно дејство на барање од таксениот обврзник, ако за тоа дејство не е пропишана посебна такса.

Тарифен број 132

1. За доставување на писмени молби на таксени обврзници до органите на Република Македонија или за доставување писмени молби на таксените обврзници до дипломатски и конзуларни претставништва на Република Македонија во странство, како и за доставување решенија на органите на Република Македонија до таксените обврзници и за доставување решенија на странски органи на власта до заинтересираните лица:
1) за достави во европските земји

6

2) за достави во воневропските земји

9

Забелешка:
Ако дипломатското или конзуларното претставништво на Република Македонија во странство врши доставување со авионска пошта, таксениот обврзник ги плаќа и трошоците на авионската поштарина за достава и одговор.
Доставувањето на покани до странски органи се врши без наплата на такса.

Тарифен број 133

За патни исправи за кои се поднесени барања преку дипломатските и/или конзуларните претставништва на Република Македонија за:
1) издавање на патна исправа на деца до 4 годишна возраст

25

2) издавање на патна исправа на лица од 4 до 27 години

27

3) издавање на патна исправа на лица постари од 27 години

30

4) издавање на дупликат на патна исправа на лица помлади од 27 години

30

5) издавање на дупликат на патна исправа на лица постари од 27 години

30

6) замена на оштетена важечка патна исправа на лица помлади од 27 години

30

7) замена на оштетена важечка патна исправа на лица постари од 27 години

20

8) издавање на патен лист за враќање во Република Македонија (пасаван)
9) издавање на пасош за странци
Забелешка:
Органот што издава патен лист за репатријација може подносителот на барањето, со оглед на неговата имотна состојба и другите околности, да го ослободи од плаќање на такса.

Тарифен број 134

1. За патни исправи што ги издаваат дипломатски или конзуларни претставништва на Република Македонија во странство на странски лица:
1) за продолжување на важноста на патна исправа за бегалци

30

2) за продолжување на важноста на патна исправа на лица без државјанство

30

3) за издавање или продолжување на важноста на патен лист за странци

20

Забелешка:
Дипломатско или конзуларно претставништво на Република Македонија во странство може подносителот на барањето со оглед на неговата имотна состојба и другите околности, да го ослободи од плаќање на такса по овој тарифен број

Тарифен број 135

За визи што ги издаваат дипломатски или конзуларни претставништва на Република Македонија за:
– за аеродромска транзитна виза (виза А)

60

– за транзитна виза (виза Б)

60

– за виза за краткорочен престој (виза Ц)

60

– за виза за долгорочен престој (виза Д)

70

– за групна виза

60

Такса за виза не се наплаќа на:
– деца помали од шест години,
– ученици, студенти, студенти на постдипломски студии и придружни наставници кои престојот го користат за целите на студирање или образовна обука,
– на истражувачи од трети земји кои патуваат со цел за спроведување на научно истражување, како што е дефинирано во Препораката бр. 2005/761/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 28 септември 2005 година за олеснување на издавањето на единствени визи за краток престој од страна на земјите членки, за истражувачи од трети земји кои патуваат низ Заедницата со цел за спроведување на научно истражување и
– претставници на непрофитни организации на возраст до 25 години кои учествуваат на семинари, конференции, спортски, културни или образовни настани организирани од страна на непрофитни организации.

Деца на возраст меѓу шест и 12 години плаќаат такса за виза во износ од 35 евра.

За издавање на групна виза се наплатува такса за секој издаден стикер.

Тарифен број 136

1. За прибавување на уверенија, потврди и изводи од матични книги, како и за потврди или спроводници за пренос на посмртни останки што ги издава дипломатско или конзуларно претставништво на Република Македонија, ако поинаку не е пропишано 12.

12

Тарифен број 137

1. За составување на тестамент:
1) во канцеларијата на претставништвото

60

2) надвор од канцеларијата на претставништвото

96

3) за составување на акт за отповикување на тестаментот

30

4) за составување на дополнување на тестаментот (кодицил)

48

Тарифен број 138

1. За составување на договор во канцеларијата на претставништвото

48

Тарифен број 139

1. За составување на полномошно

10

Тарифен број 140

1. За составување на други исправи по молби на заинтересираното лице, ако со оваа тарифа поинаку не е пропишано

30

Тарифен број 141

1. За секој препис или фотокопија составена во дипломатско или конзуларно претставништво на Република Македонија во странство, со заверување:
1) за првата страна

10

2) за секоја натамошна страна по

6

Забелешка:
За повеќе примероци на ист препис или фотокопија, со заверување, се плаќа полната такса само за првиот примерок, а за секој натамошен примерок половина од таксата од овој тарифен број.

Тарифен број 142

1. За заверување на уверение за здравствена исправност на испратени стоки

20

Тарифен број 143

1. За заверување на уверение за потеклото на стоки, за заверување на фактура или некоја друга исправа со која се посведочува потеклото на стоките или правото некои стоки да уживаат посебна заштита на потеклото или називот

40

Тарифен број 144

1. За заверување на потпис на граѓани или на граѓанско правно лице на исправата

13

Забелешка:
Таксата по овој тарифен број се плаќа за заверување на секој потпис на исправата.

Тарифен број 145

1. За постапка за отпуст од државјанство на Република Македонија

100

2. За заверување на потпис на молба за отпуст од државјанство на Република Македонија

130

Забелешка:
Ако во постапката се донесува решение за отпуст од државјанство на членови на семејство, се плаќа една такса за сите членови на семејството.

Таксата за заверување на потпис на молба за отпуст од државјанство се плаќа за заверување на секој потпис на исправата.

Тарифен број 146

1. За заверување на службен потпис и печат на исправа

12

Тарифен број 147

1. За заверување на службен потпис и печат на исправа во која се потврдува поседување на странско државјанство или се дава гаранција дека определено лице ќе биде примено во странско државјанство

120

Тарифен број 148

1. За заверување на препис, копија или фотокопија што ќе ја состави заинтересираното лице:
1) за првата страница

8

2) за секоја натамошна страница

4

Забелешка:
За заверување на повеќе примероци на ист препис, копија или фотокопија се плаќа полна такса само за првиот примерок, а за секој натамошен примерок половина од таксата предвидена со овој тарифен број.

Тарифен број 149

1. За заверување на превод од странски јазик на македонски јазик или на јазикот на националностите во Република Македонија или обратно:
1) до 100 збора

10

2) за секој натамошен збор по

0,08

2. За превод од македонски јазик или од јазиците на националностите на странски јазик, или обратно, составен и заверен во претставништвото:
1) до 100 збора

30

2) за секој натамошен збор по

0,08

Забелешка:
На молба со која се бара услуга од овој тарифен број не се плаќа такса.

Тарифен број 150

1. За депонирање на потпис и печат на нотар кај дипломатско или конзуларно претставништво во Република Македонија во странство

96

Тарифен број 151

1. За дејствија во оставински работи:
1) за составување на записник во просториите на дипломатското или конзуларното претставништво на Република Македонија во странство
– за првата страница на записникот

30

– за секоја натамошна страница на записникот по

4

2) за службени дејствија надвор од просториите на претставништвото (застапување пред локални органи, учестување на нивни службени работи и др.) ако во оваа тарифа поинаку не е пропишано, за секој ден службена работа

84

3) за попишување на оставината со процена и со наведување на вредноста на предметите за секоја процена или за секој фактички или вештачки наод:
– за секој ден службена работа

96

– освен тоа од целокупната вредност на попишаните и проценетите предмети

1%

4) за управување со оставината по која е спроведена оставинска расправа или за управување со друг имот што не потекнува од оставината, од чистиот приход (месечно или годишно)

6%

Забелешка:
За попишување на оставината или за наод без процена или без наведување на вредноста се плаќа само таксата од точката 3 алинеја 1 на овој тарифен број.
Како ден се смета времето од најмногу шест часа.
Секој започнат дел од тоа време се смета како половина ден.

Тарифен број 152

1. За доставување на пари, хартии од вредност, штедни книшки и други предмети од вредност, од износот што се доставува или од вредноста на предметот што се доставува

3%

2. За доставување на пари и други вредности кои потекнуваат од остварената оставина
1) за оставина од 100 евра

3%

2) за оставина над 100 до 500 евра

5%

3) за оставина над 500 евра

6%

Забелешка:
Таксата по овој тарифен број не се плаќа кога по повод на бродолом или на некоја друга несреќа, пари и други вредности за морнарите и нивните семејства му се предаваат на дипломатско или на конзуларно претставништво на Република Македонија во странство.

Тарифен број 152-a

1. За постапка за стекнување на државјанство на Република Македонија со природување

20

2. Ако во постапката за стекнување на државјанство на Република Македонија со природување се донесе решение со кое се стекнува државјанство

80

Забелешка
Ако во постапката се донесува решение за стекнување на државјанство на членови на семејство, се плаќа една такса за сите членови на семејството.
В. Разно

Тарифен број 153

1. За давање на лични податоци од евиденциите што ги води министерството за внатрешни работи:
– за физички лица

100

– за правни лица

150

– за вршители на јавни овластувања

150

Тарифен број 154

За уверение за важење на пропис кое се издава заради употреба во странство

1.000

Тарифен број 155

За изводи од матичните книги на родени, венчани и умрени за во земјата и за во странство

100

За Уверенија од матичните книги со сите клаузули за во земјата и во странство

50

За сите видови на решенија од управните постапки на Управата за водење на матичните книги

250

За сите видови на барања за податоци од матичните книги за родени, венчани и умрени

50

Тарифен број 156

За решенија за овластување на правното лице за вршење на оцена на сообразност на производи

2.000

За решенија за исполнување на условите за вршење на техничките прегледи и периодични испитувања на техничка опрема

2.000

За решенија за овластување на техничка служба

2.000

За решенија за овластување на правното лице за технички преглед за вршење на идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилата

2.000

За потврди за положен стручен испит за вршење на работите во постапките за идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилата

250

Издавање на дозвола на правно лице за одобрување на давање на потрошувачки кредит

2.000

Тарифен број 157
Издавање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво

3.000

Издавање на дозвола за статусна промена на финансиско друштво

3.000

Донесување на решение за дополнување на дозвола за основање работа на финансиско друштво

1.500

Донесување на решение за согласност за член на орган на управување

1.500

Член 38

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за административни такси (“Службен весник на СРМ” број 45/72, 30/77, 25/84, 44/85, 7/88, 51/88, 41/89, 47/90, 11/91 и “Службен весник на Република Македонија” број 7/92) и престануваат да се применуваат на територијата на Република Македонија Законот за сојузните административни такси (“Службен лист на СФРЈ” број 5/72, 70/78, 68/84, 74/87 и 16/89) и Законот за тарифата на сојузните административни такси (“Службен лист на СФРЈ” број 88/91).

Член 39

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.