Закон за Агенцијата за разузнавање

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се основа Агенција за разузнавање (во натамошниот текст: Агенцијата), како посебен орган на државната управа. Член 2 Агенцијата е надлежна да собира податоци и информации од значење за безбедноста и одбраната на Република Македонија и стопанските, политичките и други интереси на државата. Агенцијата врши анализи и истражувања … Прочитај повеќе