Закон за јавните претпријатија

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Јавни претпријатија можат да се основаат заради вршење на дејности од јавен интерес. Република Македонија, општините и градот Скопје можат да основаат јавни претпријатија во согласност со овој закон, со цел за вршење на дејности од јавен интерес на територијата на Република Македонија. Јавни претпријатија во име на Република Македонија … Прочитај повеќе

Одлука за престанок на важење на одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија во Друштво со ограничена одговорност

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе ОДЛУКA ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА … Прочитај повеќе

Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија во Друштво со ограничена одговорност

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 4 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе ОДЛУКА ЗА ПРЕОБРАЗБА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА … Прочитај повеќе

Одлука за основање на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 9 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), а во врска со член 3, став 1, точка 1 од Законот за трансформација на Јавното претпријатие „Македонски Железници“ Ц.О. Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05), Владата … Прочитај повеќе

Закон за јавните претпријатија

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Јавни претпријатија можат да се основаат заради вршење на дејности од јавен интерес. Република Македонија, општините и градот Скопје можат да основаат јавни претпријатија во согласност со овој закон, со цел за вршење на дејности од јавен интерес на територијата на Република Македонија. Јавни претпријатија во име на Република Македонија … Прочитај повеќе