Закон за Централен регистар на население

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 1. ПРЕДМЕТ НА ЗАКОНОТ Член 1 Со овој закон се уредуваат правата, обврските и одговорностите на органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа и другите државни органи основани согласно со Уставот и со закон, судовите, јавните обвинителства, државното правобранителство, правни и други лица на кои со закон им е доверено да … Прочитај повеќе

Закон за Централен регистар на население

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 1. ПРЕДМЕТ НА ЗАКОНОТ Член 1 Со овој закон се уредуваат правата, обврските и одговорностите на органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа и другите државни органи основани согласно со Уставот и со закон, судовите, јавните обвинителства, државното правобранителство, правни и други лица на кои со закон им е доверено да … Прочитај повеќе