Закон за филмската дејност

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се уредуваат вршењето на филмската дејност, основањето, работата, раководењето, управувањето, финансирањето, надзорот над работата и други прашања поврзани со работата на Агенцијата за филм на Република Македонија. Општи одредби за филмска дејност Член 2 Развојот, производството, промоцијата, дистрибуцијата и јавното прикажување на филмови се … Прочитај повеќе

Закон за филмската дејност

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се уредуваат вршењето на филмската дејност, основањето, работата, раководењето, управувањето, финансирањето, надзорот над работата и други прашања поврзани со работата на Агенцијата за филм на Република Македонија. Општи одредби за филмска дејност Член 2 Развојот, производството, промоцијата, дистрибуцијата и јавното прикажување на филмови се … Прочитај повеќе