Закон за престанување на важењето на Законот за трговија на зелени пазари

Член 1 Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за трговија на зелени пазари („Службен весник на Република Македонија“ број 11/18 и 27/19). Член 2 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Закон за трговија на зелени пазари

Член 1 Со овој закон се уредуваат условите и начинот на вршење на трговија на зелените пазари во Република Македонија, субјектите кои може да вршат трговија на зелените пазари, условите и начинот на организирање на зелените пазари, евиденцијата на трговците на зелени пазари и правата и обврските на трговците и организаторите на зелените пазари. Член … Прочитај повеќе