Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам

ГЛАВА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат мерките, дејствијата и постапките кои субјектите и надлежните органи и тела ги преземаат заради откривање и спречување на перење пари, поврзани казниви дела и финансирање на тероризам (во натамошниот текст: перење пари и финансирање на тероризам), како и работењето и надлежностите на Управата за … Прочитај повеќе

Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам

ГЛАВА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат мерките, дејствијата и постапките кои субјектите и надлежните органи и тела ги преземаат заради откривање и спречување на перење пари, поврзани казниви дела и финансирање на тероризам (во натамошниот текст: перење пари и финансирање на тероризам), како и работењето и надлежностите на Управата за … Прочитај повеќе