Закон за регулирање на дел од долгот кон Обединетата банка на Швајцарија

Член 1 Со овој закон се уредуваат условите и начинот под кои Република Македонија презема дел од долгот кон Обединетата банка на Швајцарија кој произлегува од Договорот за замена на алтернативни инструменти на учество од 29 септември 1988 година. Член 2 (1) Република Македонија презема дел од долгот кон Обединетата банка на Швајцарија по основ … Прочитај повеќе