Закон за превоз во патниот сообраќај

I ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат условите и начинот за вршење превоз на патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај. Член 2 Превозот на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај се врши согласно со овој закон и меѓународни договори и спогодби што ги ратификувала Република Македонија. Ако со … Прочитај повеќе

Закон за превоз во патниот сообраќај

I ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат условите и начинот за вршење превоз на патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај. Член 2 Превозот на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај се врши согласно со овој закон и меѓународни договори и спогодби што ги ратификувала Република Македонија. Ако со … Прочитај повеќе