Закон за правда за децата

Прв дел ОПШТИ ОДРЕДБИ Глава прва Содржина, цели и основни начела 1. Содржина на Законот Член 1 (1) Со овој закон се уредува постапувањето со децата во ризик и децата сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци, се определуваат условите за примена на мерки на помош, грижа и заштита, … Прочитај повеќе

Закон за правда за децата

Прв дел ОПШТИ ОДРЕДБИ Глава прва Содржина, цели и основни начела 1. Содржина на Законот Член 1 (1) Со овој закон се уредува постапувањето со децата во ризик и децата сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци, се определуваат условите за примена на мерки на помош, грижа и заштита, … Прочитај повеќе

Закон за правда за децата

Прв дел ОПШТИ ОДРЕДБИ Глава прва Содржина, цели и основни начела 1. Содржина на Законот Член 1 (1) Со овој закон се уредува постапувањето со децата во ризик и децата сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци, се определуваат условите за примена на мерки на помош, грижа и заштита, … Прочитај повеќе