Правилник за висината на надоместокот на трошоците во постапката за нострификација врз основа на направените реални трошоци

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Врз основа на член 159 став (2) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), министерот за образование и наука донесе ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТA … Прочитај повеќе

Правилник за образец на барањето за нострификација и признавање на свидетелство за основно образование стекнато во странство и потребната документација

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Врз основа на член 155 став (2) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16) министерот за образование и наука во согласност со министерот за информатичко општество и … Прочитај повеќе

Правилник за образецот на барањето и потребната документација за издавање на акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците во основните, односно средните училишта

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Врз основа на член 34 став (9) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16) и член 24-а став (9) од Законот за средното образование („Службен весник на Република … Прочитај повеќе

Правилник за бројот на учениците со посебни образовни потреби во паралелка и начинот и условите за запишувањето на учениците со посебни образовни потреби во основните училишта

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Врз основа на член 41 став (10) и член 51 став (4) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), министерот за образование и наука, донесе ПРАВИЛНИК ЗА … Прочитај повеќе

Правилник за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и за начинот на нивното водење

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Врз основа на член 44-ѓ став (3) и член 103 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 64/18), министерот за образование и наука донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И … Прочитај повеќе

Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2019/2020 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Врз основа на член 40 став (3) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА … Прочитај повеќе

Закон за основното образование

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Предмет на законот Член 1 (1) Со овој закон се уредува воспитно-образовниот процес кој се остварува во основните училишта, како и дејноста на основното образование како дел од единствениот воспитно-образовен систем. (2) Дејноста на основното образование е од посебен јавен интерес. Употреба на изразите Член 2 Изразите кои во овој закон се … Прочитај повеќе