Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 (1) Со овој закон се уредуваат правата и должностите на државните органи во однос на набавката, користењето и располагањето со стварите во државна сопственост, што како долгорочни средства ги користат државните органи за извршување на работите и задачите во земјата и во странство, освен за стварите што ги користат дипломатско-конзуларните … Прочитај повеќе

Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 (1) Со овој закон се уредуваат правата и должностите на државните органи во однос на набавката, користењето и располагањето со стварите во државна сопственост, што како долгорочни средства ги користат државните органи за извршување на работите и задачите во земјата и во странство, освен за стварите што ги користат дипломатско-конзуларните … Прочитај повеќе

Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 (1) Со овој закон се уредуваат правата и должностите на државните органи во однос на набавката, користењето и располагањето со стварите во државна сопственост и евиденцијата на стварите што како долгорочни средства ги користат државните органи за извршување на работите и задачите во земјата и во странство, освен за стварите … Прочитај повеќе