Закон за класифицирани информации

ГЛАВА ПРВА ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат класификацијата на информациите, условите, критериумите, мерките и активностите што се преземаат за нивна заштита и безбедност, правата, обврските и одговорноста на создавачите и корисниците на класифицирани информации, национална и меѓународната размена, инспекцискиот надзор над спроведувањето на овој закон, како и други прашања во врска … Прочитај повеќе

Закон за класифицирани информации

ГЛАВА ПРВА Општи одредби Член 1 Со овој закон се уредува класификацијата на информациите, условите, критериумите, мерките и активностите што се преземаат за нивна заштита, правата, обврските и одговорностите на создавачите и корисниците на класифицирани информации, меѓународната размена, како и други прашања во врска со користењето на класифицирани информации. Член 2 Цел на овој закон … Прочитај повеќе