Закон за земјоделство и рурален развој

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Содржина на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат планирањето на развојот на земјоделството и руралниот развој, целите на националната земјоделска политика, планирање, следење и процена на националната земјоделска политика, партнерство со социјални и економски партнери од областа на земјоделството, мерките за уредување и поддршка на земјоделски пазари, директни плаќања и … Прочитај повеќе

Закон за земјоделство и рурален развој

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Содржина на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат планирањето на развојот на земјоделството и руралниот развој, целите на националната земјоделска политика, планирање, следење и процена на националната земјоделска политика, партнерство со социјални и економски партнери од областа на земјоделството, мерките за уредување и поддршка на земјоделски пазари, директни плаќања и … Прочитај повеќе

Правилник за формата и содржината на барањето за запишување во Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи како и потребната документација за утврдување на исполнетоста на условите за увоз

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Врз основа на член 36-а став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И … Прочитај повеќе

Одлука за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 99-б став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе ОДЛУКА ЗА … Прочитај повеќе

Уредба за изменување на уредбата за поблиските критериум за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни … Прочитај повеќе

Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериум за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 47, став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај … Прочитај повеќе

Уредба за поблиските критериум за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.2.2019 година, донесе УРЕДБА ЗА … Прочитај повеќе

Закон за земјоделство и рурален развој

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Содржина на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат планирањето на развојот на земјоделството и руралниот развој, целите на националната земјоделска политика, планирање, следење и процена на националната земјоделска политика, партнерство со социјални и економски партнери од областа на земјоделството, мерките за уредување и поддршка на земјоделски пазари, директни плаќања и … Прочитај повеќе

Закон за земјоделство и рурален развој

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Содржина на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат планирањето на развојот на земјоделството и руралниот развој, целите на националната земјоделска политика, планирање, следење и процена на националната земјоделска политика, партнерство со социјални и економски партнери од областа на земјоделството, мерките за уредување и поддршка на земјоделски пазари, директни плаќања и … Прочитај повеќе