Закон за задолжителни нафтени резерви

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на законот Член 1 Со овој закон се уредува обврската за обезбедување на високо ниво на безбедност на снабдувањето со сурова нафта и нафтени деривати преку формирање, чување и одржување на минимум резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати во форма на задолжителни нафтени резерви (во натамошниот текст: задолжителни резерви), начинот … Прочитај повеќе

Закон за задолжителни нафтени резерви

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на законот Член 1 Со овој закон се уредува обврската за обезбедување на високо ниво на безбедност на снабдувањето со сурова нафта и нафтени деривати преку формирање, чување и одржување на минимум резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати во форма на задолжителни нафтени резерви (во натамошниот текст: задолжителни резерви), начинот … Прочитај повеќе