Правилник за стандардите кои треба да ги исполнат квалификуваните електронски временски жигови, стандардите кои ги содржат потврдите за квалификувана електронска препорачана достава и стандардите кои треба да ги исполнува квалификуваниот сертификат за автентичност на веб страниците

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА Врз основа на член 51 став (2), член 53 став (2) и член 55 од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ КВАЛИФИКУВАНИТЕ … Прочитај повеќе

Правилник за содржината и начинот на водење на Регистарот на овластувања и проверката на валидноста на овластувањата

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА Врз основа на член 61 став (6) од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) министерот за информатичко општество и администрација донесе ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТУВАЊА И ПРОВЕРКАТА НА ВАЛИДНОСТА НА … Прочитај повеќе

Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет Член 1 (1) Со овој закон се уредува создавањето, складирањето и обработката на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги. (2) Со овој закон се уредува и употребата на електронските документи, електронскиот потпис и електронскиот печат и електронските доверливи услуги во управни и судски постапки. (3) Предмет на уредување на овој … Прочитај повеќе

Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет Член 1 (1) Со овој закон се уредува создавањето, складирањето и обработката на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги. (2) Со овој закон се уредува и употребата на електронските документи, електронскиот потпис и електронскиот печат и електронските доверливи услуги во управни и судски постапки. (3) Предмет на уредување на овој … Прочитај повеќе