Закон за даночна постапка

ПРВ ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ Глава прва Предмет на уредување Член 1 (1) Со овој закон особено се уредува општото даночно право, постапката на утврдување на данок, постапката на контрола на данок, постапката на наплата на данок, правата и обврските на даночниот обврзник и други прашања од даночната постапка. (2) Овој закон е единствена основа на … Прочитај повеќе

Закон за даночна постапка

ПРВ ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ Глава прва Предмет на уредување Член 1 (1) Со овој закон особено се уредува општото даночно право, постапката на утврдување на данок, постапката на контрола на данок, постапката на наплата на данок, правата и обврските на даночниот обврзник и други прашања од даночната постапка. (2) Овој закон е единствена основа на … Прочитај повеќе