Закон за данокот на додадена вредност

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 (1) Co овој закон се воведува данокот на додадена вредност и се уредува неговото пресметување и плаќање. (2) Данокот на додадена вредност, како општ потрошувачки данок, се пресметува и плаќа во сите фази на производството и трговијата, како и во целокупниот услужен сектор, освен ако поинаку не е пропишано со … Прочитај повеќе

Закон за данокот на додадена вредност

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 (1) Co овој закон се воведува данокот на додадена вредност и се уредува неговото пресметување и плаќање. (2) Данокот на додадена вредност, како општ потрошувачки данок, се пресметува и плаќа во сите фази на производството и трговијата, како и во целокупниот услужен сектор, освен ако поинаку не е пропишано со … Прочитај повеќе

Закон за данокот на додадена вредност

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 (1) Co овој закон се воведува данокот на додадена вредност и се уредува неговото пресметување и плаќање. (2) Данокот на додадена вредност, како општ потрошувачки данок, се пресметува и плаќа во сите фази на производството и трговијата, како и во целокупниот услужен сектор, освен ако поинаку не е пропишано со … Прочитај повеќе