Закон за градежно земјиште

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат правата и обврските во поглед на градежното земјиште, уредувањето на градежното земјиште, условите и начинот на располагање со градежното земјиште, како и други прашања од областа на градежното земјиште. Член 2 Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 1. Градежно земјиште е … Прочитај повеќе

Закон за градежно земјиште

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат правата и обврските во поглед на градежното земјиште, уредувањето на градежното земјиште, условите и начинот на располагање со градежното земјиште, како и други прашања од областа на градежното земјиште. Член 2 Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 1. Градежно земјиште е … Прочитај повеќе