Закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица

ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ Член 1 Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на враќање на дел од данокот на додадена вредност искажан во фискалните сметки на физичките лица (во понатамошниот текст: враќање на данокот). Член 2 (1) Одредбите од овој закон не се однесуваат на фискалните сметки евидентирани кај … Прочитај повеќе

Закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица

ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ Член 1 Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на враќање на дел од данокот на додадена вредност искажан во фискалните сметки на физичките лица (во понатамошниот текст: враќање на данокот). Член 2 (1) Одредбите од овој закон не се однесуваат на фискалните сметки за кои … Прочитај повеќе