Закон за внатрешни работи

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат внатрешните работи, општите начела за работниците во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството), организацијата и надлежноста на Министерството, статусот и посебните должности и овластувања на работниците во Министерството, класификацијата на работните места во Министерството, соработката, контролата на вршењетo на работите … Прочитај повеќе

Закон за внатрешни работи

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат внатрешните работи, општите начела за работниците во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството), организацијата и надлежноста на Министерството, статусот и посебните должности и овластувања на работниците во Министерството, класификацијата на работните места во Министерството, соработката, контролата на вршењетo на работите … Прочитај повеќе

Закон за внатрешни работи

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат внатрешните работи, општите начела за работниците во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството), организацијата и надлежноста на Министерството, статусот и посебните должности и овластувања на работниците во Министерството, класификацијата на работните места во Министерството, соработката, контролата на вршењетo на работите … Прочитај повеќе