Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 Предмет на Законот Со овој закон се уредуваат правата, обврските и одговорноста на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелните медиумски услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои ги емитуваат или реемитуваат програмските сервиси на радиодифузерите. Член 2 Цели на Законот Целта на овој закон е во Република Македонија … Прочитај повеќе