Закон за акцизите

ПРВ ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ ГЛАВА 1 ОСНОВНИ ПОИМИ Член 1 Област на примена (1) Со овој закон се уредуваат акцизите за добрата подлежни на акциза (во понатамошниот текст: акцизни добра), во поглед на начинот на настанување, пресметување и плаќање на акцизите на акцизното подрачје на Република Македонија (во понатамошниот текст: акцизно подрачје), правата и обврските … Прочитај повеќе

Закон за акцизите

ПРВ ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ ГЛАВА 1 ОСНОВНИ ПОИМИ Член 1 Област на примена (1) Со овој закон се уредуваат акцизите за добрата подлежни на акциза (во понатамошниот текст: акцизни добра), во поглед на начинот на настанување, пресметување и плаќање на акцизите на акцизното подрачје на Република Македонија (во понатамошниот текст: акцизно подрачје), правата и обврските … Прочитај повеќе

Закон за акцизите

ПРВ ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ ГЛАВА 1 ОСНОВНИ ПОИМИ Член 1 Област на примена (1) Со овој закон се уредуваат акцизите за добрата подлежни на акциза (во понатамошниот текст: акцизни добра), во поглед на начинот на настанување, пресметување и плаќање на акцизите на акцизното подрачје на Република Македонија (во понатамошниот текст: акцизно подрачје), правата и обврските … Прочитај повеќе