Закон за академијата за наставници

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се основа и се уредува работењето на Академијата за наставници (во натамошниот текст: Академијата) како јавна установа за прием и стручно усовршување на кандидати за учество во обуката за наставници во јавните и приватните училишта, како и издавањето, обновувањето и одземањето на лиценца за … Прочитај повеќе