Закон за административни службеници

ГЛАВА I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Предмет на Законот Член 1 (1) Предмет на овој закон се статусот, класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување, мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници. (2) Предмет на овој закон е и статусот и надлежноста на Агенцијата за администрација. Административни работи Член 2 … Прочитај повеќе

Исправка на уредбата за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници, објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2014), направена е техничка грешка, поради што се дава ИСПРАВКА НА УРЕДБАТА ЗА ОПИСИТЕ НА КАТЕГОРИИТЕ И НИВОАТА … Прочитај повеќе

Уредба за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 22 став (3) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.4.2014 година, донесе УРЕДБА ЗА ОПИСИТЕ НА КАТЕГОРИИТЕ И НИВОАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ Член 1 Предмет и делокруг (1) Со оваа … Прочитај повеќе

Етички кодекс за јавните службеници

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 24 став (3) од Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација донесе ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ Предмет на уредување  Член 1 (1) Со овој Етички кодекс се уредува начинот на однесување … Прочитај повеќе

Етички кодекс за државните службеници

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 06/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, на ден 19.9. 2011 … Прочитај повеќе

Тарифник за висината на надоместоците за организирање, координирање и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот сектор кои немаат статус на административни службеници

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА Врз основа на член 18 став (3) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15 и 154/15, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), директорот на Агенција за администрација донесе ТАРИФНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ, КООРДИНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКИ НА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР КОИ … Прочитај повеќе

Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Македонија за 2019 година

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 88 став 3 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2019 година, донесе ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ … Прочитај повеќе

Уредба за спроведување на постапката за вработување на административни службеници

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 47 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.2.2018 година, донесе УРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ Предмет Член 1 Со оваа уредба … Прочитај повеќе

Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2018 година

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 88, став 1 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2018 година, донесе ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА … Прочитај повеќе

Oдлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 88 став 1 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2019 година, донесе ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ … Прочитај повеќе