Закон за административните такси

Член 1 За списите и дејствата во управните работи кај органите на државната управа, органите на општината, органите на општините во Градот Скопје и органите на Градот Скопје се плаќаат административни такси според одредбите на овој закон, доколку со друг пропис поинаку не е уредено. Член 2 Како органи во смисла на член 1 од … Прочитај повеќе