Статут на Адвокатската комора на Република Македонија

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 5 од Законот за адвокатура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008, 135/11, 113/2012 и 148/2015) и член 19 алинеја 1 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, донесен од Собранието на Адвокатската комора на Република Македонија на 28.5.2006 година, како … Прочитај повеќе

Одлука за утврдување на висината на коморската членарина

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на одредбата од член 15, 35 и 36 од Законот за адвокатура и членовите 23, 45, 82 и 83 од Статутот на Адвокатската Комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската Комора на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2003 година ја донесе следната ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА … Прочитај повеќе

Тарифа за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 15 од Законот за адвокатура („Службен весник на РМ“ бр. 80/92) и член 25 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, на 40-то Годишно собрание одржано на 27.3.1993 година, Адвокатската комора на Република Македонија ја донесе, а Управниот одбор на АКРМ врз основа на член … Прочитај повеќе

Закон за адвокатурата

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Co овој закон се уредува обезбедувањето правна помош од страна на адвокатурата на физички и правни лица во остварувањето и заштитата на нивните права и врз закон заснованите интереси во постапката пред судовите, државните органи, други правни лица, органите на единиците на локалната самоуправа, вршењето на адвокатската дејност утврдени со … Прочитај повеќе