Закон за Агенција на Република Македонија за управување со средства

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредува основањето, работењето, организацијата, и престанокот на работењето на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства. Член 2 Се основа Агенција на Република Македонија за управување со средства (во натамошниот текст) Агенција. Агенцијата е правен следбеник на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка. Член … Прочитај повеќе