Закон за Агенција за национална безбедност

I. ОПШТA ОДРЕДБA Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се уредува основањето, целта, надлежноста, раководењето и внатрешната организација на Агенцијата за национална безбедност, начинот на работа на Агенцијата за национална безбедност, условите и постапката за спроведување на мерките за тајно собирање на податоци и информации, евиденцијата на податоци и информации и нивното користење, … Прочитај повеќе