Правилник за распределба на надоместоци

MАКЕДОНСКА МУЗИЧКА ИНДУСТРИЈА Врз основа на членовите 22 и 49 од Статутот на Македонска Музичка Индустрија – Здружение на фонограмски продуценти (во натамошниот текст: ММИ), Собранието на ММИ, на својата седница одржана на 22.05.2003 година, донесе ПРАВИЛНИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОЦИ Воведни одредби Член 1 Овој правилник го одредува начинот на распределба на надоместоците за … Прочитај повеќе

Правилник за распределба на надоместоци од користење на авторски аудиовизуелни дела и предмети на сродни права

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА Врз основа на членот 132 ст. 2 и членот 144 од Законот за авторското право и сродните права на РСМ („Слyжбен весник на РМ“ бр. 115/2010; 140/2010; 51/2011; 147/2013; 154/2015 и 27/2016), како и членовите 64, 65 и 66 од Статутот на Асоцијација за заштита на авторски … Прочитај повеќе

Правилник за распределба на авторските надоместоци

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА СОКОМ – МАП Врз основа на член 132 ст. 2 и чл 144 од Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 115/10, 140/10, 51/11, 147/13, 154/15 и 27/16), како и членовите 21, 27, 28, 38 и 39 од Статутот на … Прочитај повеќе

Правилник за измени и дополнување на правилникот за распределба на авторските надоместоци

СОБРАНИЕ НА ЗАМП Врз основа на членовите 132 ст. 2 и 144 ст. 4 и 5 од Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија („Сл. весник на РМ” бр. 115/10, 140/10, 51/11. 147/13, 154/15 и 27/16), како и членовите 13, 24 и 48 од Статутот на Здружението за заштита на авторски музички … Прочитај повеќе

Правилник за распределба на авторските надоместоци

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА Врз основа на членот 132 ст. 2 и чл 144 од Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 115/10, 140/10, 51/11 и 147/13), како и членовите 13, 24 и 48 од Статутот на Здружението за заштита на авторски музички права … Прочитај повеќе

Правилник за формата и содржината на барањето за донесување решение за давање дозвола за колективно управување на авторското право и сродните права

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА Врз основа на член 151-а, а во врска со член 149 од Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10 и 51/11), министерот за култура, донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВУВАЊЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И … Прочитај повеќе

Правилник за образецот на службената легитимација на инспекторот за авторско право и сродни права и за начинот на нејзиното издавање

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА Врз основа на член 170 а став 3 од Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на РМ“ бр. 47/96 и 3/98), министерот за култура донесе ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИ ПРАВА И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ Член 1 Co овој … Прочитај повеќе

Правилник за начинот за прибирање и обработка на податоците, образецот на барањето и содржината и начинот на водењето на евиденцијата на автори и носители на сродните права

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА Врз основа на член 195-а став (3) од Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 51/11 и 147/13), министерот за култура донесе ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРИБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА АВТОРИ И … Прочитај повеќе

Правилник за користење на фонограми

MАКЕДОНСКА МУЗИЧКА ИНДУСТРИЈА Врз основа на член 146 од Законот за авторски и сродни права („Сл. весник на РМ“ бр. 47/96, 3/98) и член 22 од Статутот на Македонска Музичка Индустрија – Здружение на фонограмски продуценти (во натамошниот текст ММИ), Собранието на Здружението, на 22.05.2003 година, донесе ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФОНОГРАМИ Член 1 Овој … Прочитај повеќе

Прaвилник за распределба нa надоместоци

МАКЕДОНСКА МУЗИЧКА ИНДУСТРИЈА (ММИ) Врз основа на член 144 став 1 од Законот за авторското право и сродните права („Сл. весник на РМ“ бр. 115/10, 140/10 и 51/11, 147/13), член 18 став 1 точка 1.4, и член 49 став 1 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците … Прочитај повеќе