Одлука за давање согласност за основање на Автокамп “АС“, КО Мислешево Општина Струга

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 7 став (5) од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 152/15 и 31/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 март 2019 година, донесе ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АВТОКАМП “АС“, КО МИСЛЕШЕВО ОПШТИНА СТРУГА Член 1 … Прочитај повеќе

Одлука за давање согласност за основање на автокамп во општина Петровец

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 6 став (5) од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 152/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.9.2018 година, донесе ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АВТОКАМП ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ Член 1 Со оваа одлука се дава согласност … Прочитај повеќе

Одлука за давање согласност за основање на автокамп во општина Велес

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 6 став (5) од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 152/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2017 година, донесе ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АВТОКАМП ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС Член 1 Со оваа одлука се дава согласност … Прочитај повеќе

Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање

Врз основа на член 10, став 7 од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе УРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА (ХАРДВЕРОТ), КАКО И ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СОФТВЕРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Член 1 Co оваа уредба … Прочитај повеќе

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација (автокампови)

Врз основа на член 50 ставови (2) и (9) од Законот за aвтокампови („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/13), министерот за транспорт и врски донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА Член 1 Со овој правилник се … Прочитај повеќе

Правилник за формата и содржината на планот за уредување на просторот за кампирање

Врз основа на член 33 став (3) од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ број 13/13) министерот за транспорт и врски донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛАНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА КАМПИРАЊЕ Член 1 Со овој правилник се пропишува формата и содржината на планот за уредување на просторот за кампирање. … Прочитај повеќе

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за категоризација на автокамп односно недонесување на решение за одбивање на барањето за категоризација на автокамп

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за автокампови (“Службен весник на Република Македонија“ број 13/13) министерот за транспорт и врски, донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА АВТОКАМП ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА АВТОКАМП Член 1 Со овој … Прочитај повеќе

Правилник за формата и содржината на барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на Република Македонија како и на барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на правни или физички лица како и потребната документација

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за автокампови (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13), министерот за транспорт и врски донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА … Прочитај повеќе

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на категоризирани автокампови

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/13 година), министерот за економија, донесе ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ АВТОКАМПОВИ Член 1 Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на категоризирани автокампови. Член … Прочитај повеќе

Правилник за изменување на правилникот за условите за категоризација на автокампови

Врз основа на член 34 став (5) од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 152/15 и 31/16), министерот за економија донесе ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА АВТОКАМПОВИ Член 1 Во Правилникот за условите за категоризација на автокампови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/14) Прилогот се … Прочитај повеќе