Буџет на Република Македонија за 2019 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА Се прогласува Буџетот на Република Македонија за 2019 година, што Собранието на Република Македонија … Прочитај повеќе

Буџет на Република Македонија за 2019 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА Се прогласува Буџетот на Република Македонија за 2019 година, што Собранието на Република Македонија … Прочитај повеќе