Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 33 став 7 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2019 година, донесе ОДЛУКА ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ПОМЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА … Прочитај повеќе

Буџет на Република Македонија за 2019 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА Се прогласува Буџетот на Република Македонија за 2019 година, што Собранието на Република Македонија … Прочитај повеќе

Буџет на Република Македонија за 2019 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА Се прогласува Буџетот на Република Македонија за 2019 година, што Собранието на Република Македонија … Прочитај повеќе