Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

Се прогласува Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 22 декември 2019 година.

Бр. 08-6945/1

Претседател на Република

22 декември 2019 година

Северна Македонија,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Северна Македонија,

м-р Talat Xhaferi, с.р.

Превземи документ – Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година