Буџет на Република Македонија за 2019 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

Се прогласува Буџетот на Република Македонија за 2019 година, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 декември 2018 година.

Бр. 08-7388/1

Претседател

21 декември 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот, 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНУВАЊЕТО И ДОПОЛНУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

Се прогласува Изменувањето и доплнувањето на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 10 октомври 2019 година.

Бр. 08-5476/1

Претседател на Република

10 октомври 2019 година

Северна Македонија,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Северна Македонија,

м-р Talat Xhaferi, с.р.

Превземи документ – Буџет на Република Македонија за 2019 година
Превземи документ – Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година